Bredt forskeropprop for kartlegging av naturskog

Av Per Christian Langset

SKOG250. Gullenhaugen, ca. 750 moh. Kadaverforyngelse.

167 forskere fra ulike institusjoner ber regjeringen gjennomføre registrering og kartfesting av de siste naturskogene innen utgangen av 2025.

Opprop:

DE SISTE NATURSKOGENE MÅ REGISTRERES OG SIKRES

Vi – forskere fra ulike institutter og institusjoner – ber Regjeringen gjennomføre registrering og kartfesting av de siste naturskogene innen utgangen av 2025. Manglende dokumentasjon og betydelig årlig hogst i naturskoger kan medføre irreversible tap av naturverdier i norsk skog om ikke en mer komplett kartfesting kommer på plass i nær fremtid.

Basert på et innspill fra direktoratene, skal Regjeringen ta stilling til tiltak for å forbedre den økologiske tilstanden i skog. Anbefalingene fra direktoratene inneholder mange gode forslag, men legger i liten grad vekt på det enkelttiltaket som et temmelig samstemt kunnskapsmiljø anser som det aller viktigste: ivaretakelse av de siste naturskogene. Gjenværende naturskoger (forstått som den skogen som ennå ikke har vært flatehogd, jf. Storaunet og Rolstad 2020) er svært viktige i et landskapsøkologisk perspektiv, og må etter vårt syn kartfestes og få naturverdiene dokumentert. Dette for å kunne sikre naturverdiene i skogene som har størst betydning for det biologiske mangfoldet i skoglandskapet.


Erfaringene viser at mange verdifulle naturskoger ikke er fanget opp av eksisterende forvaltningssystemer. Skogbrukets miljøkartlegging i skog (MiS) fungerer bra der den blir brukt etter intensjonen, men det er imidlertid bare et mindre utvalg av skogområder som er godt registrert. For en stor andel av den hogstmodne naturskogen mangler gode og etterprøvbare registreringer. Som en følge av dette er kunnskapsgrunnlaget for skogbruket utsatt for alvorlig kritikk fra både forskningsmiljøer og naturvernorganisasjoner, hvilket er tydelig belyst gjennom en rekke oppslag i media. Mangelfull registrering fører til at mange områder hogges uten at det finnes tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene. Det haster derfor å få gjennomført en registreringsprosess, slik at kunnskapsnivået blir tilfredsstillende.

Formålet med kartleggingen skal være å kartfeste og beskrive naturskogsbestand, med særlig fokus på skogene med størst betydning for biologisk mangfold (bl.a. lavereliggende granskog i Sørøst-Norge på høy og middels bonitet). Et langsiktig mål er å sikre at all naturskog blir undersøkt. Feltbefaring av kartlegger med relevant skogøkologisk kompetanse og erfaring er nødvendig for å fange opp naturverdiene. For at kartleggingen skal kunne ligge til grunn for en felles virkelighetsoppfatning blant aktører med ulikt ståsted i debatten om forvaltning av norsk skog, bør arbeidet gjennomføres av sektornøytrale kartleggere uten bindinger til miljøvernorganisasjoner eller skognæringen.

Stortinget har allerede vedtatte mål for å bevare naturverdier i skog, men vi i fagmiljøene ser at en snarlig komplettering av dokumentasjon og kartgrunnlag er nødvendig for å kunne følge opp målene i praksis. Dersom det skal foretas avvirkning i resterende naturskog, bør driftsformer som ivaretar strukturer og elementer som er viktige for biologisk mangfold og økologiske prosesser tilstrebes.
Resultatet av kartleggingen må gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Naturbase eller tilsvarende åpne, digitale karttjenester.

Initiativtakere til oppropet er: seniorforsker Erik Framstad (NINA) og Bjørn Økland (NIBIO), samt professor Anne E. Bjune (UiB), Dag O. Hessen (UiO), Mikael Ohlson (NMBU), og Anne Sverdrup-Thygeson (NMBU). Oppropet har fått faglig meget bred støtte fra forskere ved 17 institutter og institusjoner. Til sammen 167 personer støtter oppropet. Deriblant 55 professorer, 48 forskere, og 18 førsteamanuenser. Her er det verdt å merke seg at flere nasjonalt ledende forskere innen skog- og økologifagene er representert (se nedenfor).

Oppropet støttes av (navn, tittel, og affiliering)
Aline Magdalena Lee, Forsker, NTNU
Anders Lyngstad, Forsker, NINA
Anders Nielsen, Forskningssjef, NIBIO
Anders Steen Hansen, Universitetslektor, USN
Andrea Podavkova, Overingeniør, NIBIO
Ane V. Vollsnes, Forsker, UiO
Anja Karine Ruud, Postdoktor, NMBU
Anne E. Bjune, Professor, UiB
Anne Sverdrup-Thygeson, Professor, NMBU
Annette Bischoff, Førsteamanuensis, USN
Annette Taugbøl, Forsker, NINA
Annika Hofgaard, Seniorforsker emerita, NINA
Ari Hietala, Seniorforsker, NIBIO
Asbjørn Moen, Professor emeritus, NTNU
Bente J. Graae, Professor, NTNU
Bjart Holtsmark, Forsker emeritus, SSB
Björn Nordén, Seniorforsker, NINA
Bjørn Olav Rosseland, Professor emeritus, NMBU
Bjørn Økland, Seniorforsker, NIBIO
Brita Stedje, Professor, UiO
Bård Pedersen, Forsker, NINA
Camilla Bjerk Olsen, Høgskolelektor, HIØ
Camilla Lorange Lindberg, Stipendiat, NMBU
Charlotte Sletten Bjorå, Førsteamanuensis, UiO
Christian Bianchi Strømme, PhD, UiB
Christian Pedersen, Forsker, NIBIO
Dabao Sun Lu, Postdoktor, UiO
Dag O. Hessen, Professor, UiO
Daniel Flø, Prosjektleder, VKM
Egil Bendiksen, Forsker, NINA
Einar Timdal, Professor, UiO
Eirik Nordhagen, Overingeniør, NIBIO
Eirik Romstad, Førsteamanuensis, NMBU
Eivind Schartum, Forsker, USN
Elin Blütecher, Forsker, NIBIO
Ellen Svalheim, Forsker, NIBIO
Erik Framstad, Seniorforsker, NINA
Erik Stange, Forsker 1, NINA
Erik Trømborg, Professor, NMBU
Eva Lieungh, Stipendiat, UiO
Felix Hernandez Nohr, Stipendiat, NMBU
Frank Narve Rosell, Professor, USN
Fredrik Kristoffersen, Universitetslektor, USN
Fride Høistad Schei, Forsker, NIBIO
Geir A. Sonerud, Professor emeritus, NMBU
Geir Rødli Systad, Forskningssjef, NINA
Graciela M. Rusch, Seniorforsker, NINA
Gunnar Austrheim, Professor, NTNU
Gunnhild Rise, Professor, NMBU
Guro Brodal, Seniorforsker, NIBIO
Hanna Kavli Lodberg-Holm, Førsteamanuensis, USN
Hanne Eik Pilskog, Førsteamanuensis, HiØ
Hanne Sickel, Forsker, NIBIO
Helene Müller Haugan, Stipendiat, UiB
Helga Veronica Tinnesand, Førsteamanuensis, USN
Håkon Aspøy, Forsker, NINA
Håkon Holien, Førsteamanuensis emeritus, NORD
Håvard Kauserud, Professor, UiO
Ida Ward Myran, Avdelingsingeniør, NINA
Ieva Rozite-Arina, Stipendiat, UiB
Ine-Susanne H. Methlie, Stipendiat, UiO
Inger Elisabeth Måren, Professor og UNESCO Chair, UiB
Ingunn Stautland,Stipendiat, UiB
Iulie Aslaksen, Forsker, SSB
Jan Vermaat, Professor, NMBU
Jenni Nordén, Seniorforsker, NINA
Johan Asplund, Professor, NMBU
John-Arvid Grytnes, Professor, UiB
Jon Swenson, Professor emeritus, NMBU
Jorun Nyléhn, Førsteamanuensis, UiB
Jorunn E. Olsen, Professor, NMBU
Jostein Gohli, Forsker, NIBIO
Julien Vollering, Postdoktor, HVL
Kari Klanderud, Professor, NMBU
Katrine Eldegard, Professor, NMBU
Kirsten Wielandt Houe, Universitetslektor, USN
Klaus Høiland, Professor emeritus, UiO
Knut Asbjørn Solhaug, Professor, NMBU
Knut Rydgren, Professor, HVL
Kristin Linnerud, Professor, NMBU
Kristina Bringedal Gedde, Stipendiat, NIBIO
Kristine Bakke Westergaard, Førsteamanuensis, NTNU
Kristine Fjordheim, Høgskolelektor, HVL
Kristine Grimsrud, Forsker, SSB
Kristine Olausen, Instituttkonsulent, USN
Kyrre Kausrud, Forsker, UiO og VETINST
Lars Helge Frivold, Førsteamanuensis emeritus, NMBU
Lars Sandved Dalen, Seniorrådgiver, NIBIO
Lawrence Kirkendall, Professor emeritus, UiB
Leif Egil Loe, Professor, NMBU
Lene Synnøve Halvorsen, Overingeniør, UiB
Linda Cecilia Haaland, Stipendiat, NTNU
Line Nybakken, Professor, NMBU
Linn C. Krüger, PhD, Overingeniør, UiB
Lisa Fagerli, Phd, NMBU
Live Semb Vestgarden, Dr. scient. og instituttleder, USN
Lærke Søndergaard Stewart, Førsteamanuensis, USN
Mari Jokerud, Forsker, NINA
Marianne Evju, Seniorforsker, NINA
Marie-Claude Jutras-Perreault, Postdoktor, NMBU
Marijanne Holtan, Overingeniør, USN
Marion Grau, Professor, MF vitenskapelig høyskole
Marit Lie, Førsteamanuensis, NLA Høgskolen
Markus Osaland Fjelde, Stipendiat, UiO
Martin Paliocha, Forsker, NMBU
Mathias R. Amundsen, Overingeniør (PhD), NMBU
Mika Bendiksby, Professor, UiO
Mikael Ohlson, Professor emeritus, NMBU
Milda Norkute, Stipendiat, NMBU
Morten Jerven, Professor, NMBU
Nigel G. Yoccoz, Professor, UiT
Nils Chr. Stenseth, Professor emeritus, UiO
Nils-Otto Kitterød, Førsteamanuensis, NMBU
O. Janne Kjønaas, Seniorforsker, NIBIO
Oddgeir Andersen, Seniorforsker, NINA
Ola Myklebost, Professor, UiB
Olav Albert Høibø, Professor, NMBU
Olav Hjeljord, Professor emeritus, NMBU
Ole R. Vetaas, Professor, UiB
Per Arild Garnåsjordet, Forsker, SSB
Per Fadnes, Professor emeritus, HVL
Per Ingvar Haukeland, Professor, USN
Per Kr. Rørstad, Førsteamanuensis, NMBU
Peter Dörsch, Professor, NMBU
Paal Krokene, Seniorforsker, NIBIO
Pål Thorvaldsen, Forsker, NIBIO
Rani Lill Anjum, Forsker, NMBU
Rannveig M. Jacobsen, Forsker, NINA
Reidar Borgstrøm, Professor emeritus, NMBU
Rieke Lo Madsen, Stipendiat, NMBU
Rolf Anker Ims, Professor, UiT
Ruben E. Roos, PhD, NINA
Ruben Schelbred Thormodsæter, Lektor, UiB
Rune Aae, Stipendiat, USN
Sigmund Hågvar, Professor emeritus, NMBU
Siri Lie Olsen, Førsteamanuensis, NMBU
Stefanie Muff, Førsteamanuensis, NTNU
Stefanie Reinhardt, Førsteamanuensis, USN
Stein Joar Hegland, Professor, HVL
Stein R. Moe, Professor, NMBU
Stian Stensland, Professor, NMBU
Ståle Navrud, Professor, NMBU
Svein Dale, Professor, NMBU
Sven Emil Hinderaker, Forsker, NIBIO
Tage Thorstensen, Forsker, NIBIO
Thomas Ray Haaland, Postdoktor, NTNU
Thrond O Haugen, Professor, NMBU
Tommi Nyman, Forsker, NIBIO
Tommy Prestø, Senioringeniør, NTNU
Tone Birkemoe, Professor, NMBU
Tor Erik Brandrud, Forsker, NINA
Torbjørg Bjelland, Førsteamanuensis, UiS
Tore Krogstad, Professor emeritus, NMBU
Trond Mæhlum, Seniorforsker, NIBIO
Ulrika Jansson, Forsker, NINA
Una Flata, Universitetslektor, USN
Vegard Gundersen, Seniorforsker, NINA
Vibekke Vange, Førstelektor, NTNU
Vidar Selås, Professor emeritus, NMBU
Vilde Haukenes, Stipendiat, NMBU
Volkmar Timmermann, Forsker, NIBIO
Wendy Fjellstad, Forsker, NIBIO
Yennie Bredin, Forsker, NINA
Yngvar Gauslaa, Professor emeritus, NMBU
Øystein Holand, Professor, NMBU
Øystein Kielland, Forsker, VETINST
Øystein Aas, Professor, NMBU
Ådne Messel Nafstad, Stipendiat, NTNU

Publisert - Oppdatert

Del på