Alvorlige tilfeller av blodig oppkast og diaré hos hund. FORTLØPENDE OPPDATERING:

Av Kristine Welde Tranås

Hund, smådyrsklinikken
Hund, smådyrsklinikkenFoto: NMBU

NMBU Veterinærhøgskolen  Smådyrklinikken har den siste tiden sett mange tilfeller av alvorlig, blodig oppkast og diaré hos hund; også med fatalt utfall.

Mandag 25. november: Veterinærinstituttet melder at resultatene fra undersøkelsene de siste ukene ikke har gitt noen nye svar, men bekrefter og styrker resultater og vurderinger fra tidligere i utbruddet. Arbeidet med materialet fra de syke hundene har styrket mistanken om at Providencia alcalifaciens har bidratt til sykdommen, og enkelte analyser peker på at det kan dreie seg om en felles smittekilde. Man vet imidlertid fortsatt ikke hva den eventuelle smittekilden er.  Dersom det faktisk dreier seg om én felles smittekilde, er det lite sannsynlig at vi vil klare å identifisere den nå som utbruddet er over. Veterinærhøgskolen vil samarbeide med Veterinærinstiuttet om videre forskning på denne bakterien for å finne ut om den i seg selv kan skade tarmen.

Tirsdag 15. oktober: Spørreundersøkelsen Mattilsynet og Veterinærinstituttet sendte ut til veterinærklinikker ble avsluttet 30. september. Informasjonen fra kartleggingen gjennomgås og følges opp, for å se om det finnes fellestrekk som alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Det letes bredt etter mulige årsaker, som virus, bakterier, sopp og parasitter.

Fredag 27. september: Veterinærinstituttet og Mattilsynet vurderer nå at utbruddet er på hell. Mistanken om smitte mellom dyr er også ytterligere redusert, og Mattilsynet har opphevet det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. "I første omgang er det undersøkt bakterier fra 22 hunder, og det er funnet svært nært beslektede bakterier med nærmest identisk sammensatt DNA hos 14 av disse – alle med tilknytning til det sentrale Østlandsområdet. Hunder med så nært beslektede bakterier regnes for å være del av et utbrudd. Hos de resterende 8 hundene ble det funnet andre genetiske typer av bakterien. Dette kan bety at en del av hundene som er registrert med blodig diaré den siste tiden ikke er del av et utbrudd, men at de er sporadiske tilfeller av liknende sykdom. Dette er ikke uventet", skriver Veterinærinstituttet.

NMBU Veterinærhøgskolen vil fortsette å bistå og samarbeide tett med Veterinærinstituttet i det videre arbeidet med å finne mulige forklaringer på sykdomsutbruddet.

Fredag 20. september: Veterinærinstituttet sier i dag at undersøkelsene så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er, på grunnlag av de data en nå har, styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. "Med unntak av noen laboratoriesvar som fortsatt tar tid, er kjente sykdommer og påvirkningstoffer (agens) som kan gi slik sykdom, sjekket ut uten at det er funnet noe som kan tjene som en fellesforklaring på sykdomstilfellene. Det vil bli arbeidet videre med samme intensitet framover i håp om å avdekke hvorvidt bakterien som er funnet kan knyttes til tarmskadene som ses på hundene, samt finne andre mulige årsaker. I oppsummeringen pekes det samtidig på at mulige forklaringer kan være sammensatt, med flere faktorer som har slått til samtidig." 16 hunder er obdusert ved Veterinærinstituttet og tre ved NMBU Veterinærhøgskolen. Til nå har 12 av disse ført til funn av den samme bakterien, men alle de atten første har sammenfallende patologiske tegn på blodig tarmbetennelse.

Mandag 16. september: Etter prøvesvar på flere undersøkelser av mage-tarmvirus, mener Veterinærinstituttet nå å kunne stadfeste at valpesjuke, circovirus og coronavirus ikke er sannsynlig årsak til sykdomstilfellene. Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative.

Fredag 13. september: Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener nå å kunne utelukke parvovirus og parasittene Giardia og Cryptosporidium som kilder til sykdommen.

Torsdag 12. september: Veterinærinstituttet og NMBY VEterinærhøgskolen fortsetter å søke etter bakterien Providencia alcalifaciens i prøver fra flere dyr. Veterinærinstituttet undersøker nå forekomsten av bakterien i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder. Veterinærinstituttet undersøker bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap. Dette kan si oss noe om det er et utbrudd, flere utbrudd eller en serie av enkelttilfeller vi opplever.

Onsdag 11. september: Veterinærinstituttet kommer i dag med noen positive nyheter. I de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold, er det bare én hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder. De skriver også at av de 60 hundene som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske. Du kan lese mer om dagens oppdatering fra Veterinærinstituttet her.

Tirsdag 10. september: Veterinærinstituttet melder i dag at de mener å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene det har vært søkt etter. Utifra sykdomshistorie og patologiske funn er det ikke sannsynlig at det er algeforgiftning. Det er heller ikke noen som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest (tularemi). Forundersøkelsen Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjennomførte før helgen pekte ikke på tydelige fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Her kan du lese mer om status per i dag.

Søndag 08.september: Vi ser at det spres rykter på Facebook om at noen har fått informasjon fra kilder i Mattilsynet og ved Veterinærhøgskolen om at sykdommen skyldes ett bestemt fôr. Denne fôrtypen navngis i meldingene som spres. Mange ringer også til oss og er bekymret og sinte fordi de tror vi holder tilbake informasjon. Vi understreker at dette ikke har noen rot i virkeligheten. Det er så langt ikke funnet indikasjoner på at sykdommen skyldes fôret hundene har spist. Vi viser til Veterinærinstituttets pressekonferanse på fredag hvor beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp sa følgende:

– Vi har sett at det er brukt veldig mange typer av fôr hos hundene som er obdusert, og har ingen grunn til å tro at det har årsak i ett spesifikt fôr. Vi undersøker videre om det kan være fôr, virus, andre bakterier, eller sopp.

Vi ber alle om kritisk å vurdere rykter og spekulasjoner som dukker opp og ikke spre dem videre da dette skaper mye unødvendig engstelse og forvirring. Dersom man hadde hatt mistanke om at fôret hundene har spist har en sammenheng med sykdomsforløpet, ville man naturligvis ha informert om dette umiddelbart. Verken NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet eller Mattilsynet holder tilbake informasjon som er av betydning for dyrs liv og helse.

Veterinærhøgskolen har stor pågang av pasienter med blodig oppkast og diaré. Alvorlighetsgraden er svært varierende, og så langt har utfallet dessverre vært fatalt i tre tilfeller. Disse er sendt til obduksjon. Heldigvis synes det å gå bra med de fleste pasientene med slike symptomer. I flere av disse tilfellene hvor pasientene er kritisk syke, er det behov for døgnkontinuerlig behandling og tilsyn.

Fredag 6. september - Samsvarende funn
Veterinærinstituttet holdt fredag 06. september en pressekonferanse der de la fram sine og NMBU Veterinærhøgskolens funn så langt. Det er gjort funn av to bakterier hos tre obduserte hunder ved Veterinærinstituttet. Dette er bakteriene Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens, og de kan gi diaré – enkeltvis eller i samspill,  Man vet ennå ikke om disse kan relateres til sykdomsutbruddet. På Veterinærinstituttets nettsider kan man lese mer om pressekonferansen og hva vi vet så langt. Søndag 08. september melder Veterinærinstituttet at det er funnet samme dyrkingsresultat i prøver fra totalt fem hunder (fire obduserte og en avføringsprøve fra levende hund). Av disse hundene er tre fra Oslo og to fra Akershus.

Prøver og undersøkelser
Vi tar fortløpende prøver av alle innkomne pasienter med lignende symptomer for videre undersøkelser. Det er satt inn store ressurser for å finne årsaken, og vi samarbeider også med andre klinikker om innhenting av prøvemateriale. 

Det er Mattilsynet som koordinerer undersøkelsene, i samarbeid med Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Blodig oppkast og diaré hos hund forekommer jevnlig, og i enkelte tilfeller ender disse fatalt. Dette har vi også opplevd som enkelttilfeller i vår og sommer. Vi sammenholder obduksjonsrapporter fra disse pasientene med rapportene som vil foreligge fra det økte antall tilfeller de siste ukene.

Innsamling av informasjon
Sammen med Veterinærinstituttet jobber vi for å samle informasjon om sykdommen for om mulig å finne fellestrekk mellom tilfellene. Dette, sammen med resultater fra ulike laboratorieundersøkelser, vil forhåpentligvis kunne hjelpe oss nærmere et svar på hva årsaken kan være. Dette er et stort og omfattende arbeid, og vi leter bredt.

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen har utarbeidet et kartleggingsskjema for å innhente systematisk informasjon fra veterinærer om affiserte pasienter. Det er distribuert til alle landets dyreklinikker.

Fra våre pasienter blir det testet for virus, bakterier og toksiner. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne. Det innsamles kontinuerlig data knyttet til hva hundene kan ha vært eksponert for i sitt miljø, samt hvilke typer fôr og godbiter de har fått den siste tiden.

Dersom man finner en årsak, vil informasjon om dette deles fortløpende.

Veterinærinstituttet sier de langt på vei kan utelukke Salmonella, Campylobacter og rottegift og lignende spesifikke forgiftninger.

Mulig smitte
Når det gjelder smittsomme sykdommer generelt, bør man unngå hundetette områder, men vi kan fortsatt ikke verken bekrefte eller avkrefte at det foreligger en smittsom sykdom. Smittevernberedskapen i vår klinikk er likevel på høyeste nivå for å ta høyde for en mulig smitte. Vi har ingen indikasjon på at sykdommen smitter mellom våre pasienter. 

Her kan man holde seg oppdatert på Mattilsynets råd til hundeeiere.

Fôr eller gift
Det har kommet mange henvendelser om hvorvidt sykdommen kan skyldes fôr. Beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet, Jorun Jarp uttalte fredag 06. september følgende på Veterinærinstituttets pressekonferanse (gjengitt hos NRK)

– Vi har sett at det er brukt veldig mange typer av fôr hos hundene som er obdusert, og har ingen grunn til å tro at det har årsak i ett spesifikt fôr. Vi undersøker videre om det kan være for, virus, andre bakterier, eller soppr, sa Jorun Jarp.

Lørdag 07. september uttaler fagansvarlig ved Veterinærinstituttet, Hannah Jørgensen følgende til TV2:

- Vi har ikke utelukket at dette kan komme fra hundefôr. Vi gjorde en forundersøkelse hvor vi sendte en spørreundersøkelse til noen eiere for detaljert informasjon om hvor hunden har vært, hva den har spist og hva den har gjort. Der har vi enda ikke funnet noen fellestrekk.

Tiltak ved diaré
Vi minner om at det ikke er uvanlig at hunder får relativt harmløs og selvbegrensende diaré. I slike tilfeller kan det hjelpe å fôre med skånsom kost, slik som kylling og ris, og å holde hunden i ro mens man følger med på utviklingen videre. I lys av siste tids hendelser ber vi imidlertid eiere om å være ekstra på vakt og ta kontakt hvis de er i tvil om hunden bør vurderes av veterinær. Ta kontakt med veterinær dersom hunden har nedsatt allmenntilstand og blodig oppkast og/eller diaré.

Veterinærer oppfordres til å sende sine dyrkningsprøver til Veterinærinstituttet eller NMBU Veterinærhøgskolen og til å oppfordre eiere til obduksjon ved dødsfall.

Som vanlig vil Smådyrklinikken holde åpent for akuttbehandling.

Fredag 06. september. Angående medieoppslag:

Oppdatert: Alle tre mediehusene har nå endret sine misvisende overskrifter.

Vi ser at NTB er ute med en sak om at Veterinærhøgskolen sier det ikke er noen indikasjon på at hundesykdommen er smittsom. Denne saken er gjengitt i både Dagbladet og Aftenposten. Dette er en feilslutning i forhold til innholdet på våre hjemmesider der vi sier: "Når det gjelder smittsomme sykdommer generelt, bør man unngå hundetette områder, men vi kan fortsatt ikke verken bekrefte eller avkrefte at det foreligger en smittsom sykdom. Smittevernberedskapen i vår klinikk er likevel på høyeste nivå for å ta høyde for en mulig smitte. Vi har ingen indikasjon på at sykdommen smitter mellom pasienter."
Vi antar at NTBs overskrift er basert på den siste stningen i vårt innlegg. Vi presiserer at at vi ikke har noen indikasjoner på at sykdommen har smittet mellom våre inneliggende pasienter, men kan selvfølgelig ikke utelukke at det foreligger en smittsom sykdom likevel.

NTB er varslet og har gitt beskjed om at de vil endre sin overskrift.

Fakta

Fagpersoner som kan kontaktes av media:
Førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen, Ellen Sckanke, og seksjonleder ved Veterinærinstituttet, Kristian Hoel.

Kommunikasjonsrådgiver ved NMBU Veterinærhøgskolen: Kristine Welde Tranås

Vi har ikke kapasitet til å ta imot henvendelser fra privatpersoner.

Publisert - Oppdatert

Del på