To nye forskertalenter og seks nye forskerprosjekt

Av Mette Risbråthe

Norges forskningsråd deler ut midler til forskerprosjekter i juni. NMBU gratulerer de to utvalgte forskertalentene Marie Saitou og Tina Rise Tuveng. Det skal også forskes på skatteparadiser, bakterier, planters frøutvikling, melkeku, laks og reseptorer mot parasitter.

Forskerprosjekt for fornyelse

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Følgende har fått tildelt midler i denne kategorien:

The extent of tax haven use and its consequences

I dette ambisiøse internasjonale samarbeidsprosjektet skal forskerne se på flere ulike sider ved skatteparadiser og globale pengestrømmer, og undersøke både utbredelsen og konsekvensene for samfunnet. I en del av prosjektet ser de på hvordan selskaper bruker skatteparadiser for å unngå skatt, i en annen ser de på hvordan personer bruker disse for å gjemme formuen sin.

«Jeg er svært takknemlig for god støtte fra NMBU i prosjektutviklingen, og ikke minst fra mine stipendiater Julie Brun Bjørkheim og Andreas Økland som begge har sentrale roller i prosjektet. Vi håper å kunne bidra med ny innsikt til flere pågående samfunnsdebatter rundt skatteparadiser, både nasjonalt og internasjonalt». Annette Alstadsæter

Prosjektleder: Annette Alstadsæter

Sum: 12 millioner kroner

STARVOX - Revealing effects of starvation and oxidative stress on denitrifying bacteria: a basis for novel N2O mitigation and industrial applications

Denitrifiserende bakterier står for mesteparten av de globale lystgassutslippene fra jord, drevet av overbruk av kunstgjødsel. Mange av disse bakteriene kan både danne og konsumere lystgass, og mengden som slippes ut avhenger av deres regulatoriske biologi. Dette vet man mye om fra laboratorieforsøk under optimale forhold, mens man vet veldig lite om denne reguleringen hos bakterier i naturlige miljøer hvor de sulter, og må takle fluktuerende oksygenkonsentrasjoner som kan skade enzymene. Dette skal vi undersøke i STARVOX. Resultatene vil være til stor nytte i vår pågående utvikling av innovative metoder for å minke lystgassemisjoner, som bygger på at lystgass-spisende bakterier spres i landbruksjord via biofertilisering.

Prosjektleder: Åsa Frostegård

Sum: 12 millioner kroner

How is epigenetic memory induced in embryos and maintained year after year in long-lived plants?

Prosjektet tar sikte på å forstå mekanismene bak den epigenetiske hukommelsen av temperaturen under frøutviklingen (embryogenesen) som påvirker grantrærs fenologi, spesielt tidspunkt for vinterknoppdannelse om høsten og knoppsprett om våren. Resultatene fra prosjektet vil bedre kunnskapene om hvordan planters klimatilpasning skjer og trærs muligheter for å tilpasse seg raske klimaendringer.

Prosjektleder: Jorunn Elisabeth Olsen

Sum: 12 millioner kroner

Development of fully functional, species-specific nicotinic acetylcholine receptor models from arthropods

Nikotinerge acetylcholinreseptorer er virkestedet for mange plantevernmidler og legemidler mot ektoparasitter. Det har til nå vært vanskelig å studere funksjonen til disse reseptorene i artropoder (insekter, edderkoppdyr, krepsdyr) fordi de ikke har latt seg klone. Dette problemet har vi nå løst, og prosjektet tar sikte på å studere funksjonen til disse proteinene fra flere artropoder i detalj ved å klone dem inn i froskeegg og gjøre elektrofysiologiske målinger i nærvær og fravær av mye brukte bekjempingsmidler, f.eks. neonikotinoider.

Prosjektleder: Tor Einar Horsberg

Sum: 12 millioner kroner

TraWel: Applying transmission model techniques and biosensor data to improve animal health and welfare in Norwegian dairy herds

I TraWel skal forskerne utvikle nye metoder for å utnytte store datamengder til å avdekke sykdom på et tidlig tidspunkt hos kyr. Målsettingen er å oppdage og overvåke den smittsomme sykdommen subklinisk mastitt (skjult jurbetennelse) hos melkekyr.

Prosjektleder: Camilla Kielland

Sum: 6,5 millioner kroner

Rational vaccine design as an approach to protect against PMCV infection in salmon

Cardiomyopati syndrom eller hjertesprekk hos atlantisk laks er i dag den mest tapsbringende virusinfeksjonen i norsk lakseoppdrett, forårsaket av et lite virus, piscint myocarditt-virus. Vår gruppe beskrev viruset i 2011 og i dette prosjektet skal vi studere strukturen til virusproteinene som grunnlag for å utvikle en vaksine mot PMCV-infeksjon. Her skal vi benytte vertens immunrespons som en «rådgiver» for å selektere optimaliserte vaksine-varianter, samt teste ut betydningen av antistoff- og/eller cellemedierte responser som grunnlag for beskyttelse.

Prosjektleder: Øystein Evensen

 Sum: 12 millioner kroner

Forskerprosjekt for unge talenter

Støtten gis til unge forskertalenter under 40 år. De skal ha mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

NMBU har fått innvilget to forskerprosjekter for unge talenter:

Tina Rise Tuveng
Tina Rise Tuveng Foto: Håkon Sparre

Tina Rise Tuveng

Prosjekt: DeLignoBact - Degradation of lignin by bacteria

Lignocellulose er den fornybare ressursen vi har mest av på jorda med lignin som en av hovedkomponentene. Lignin blir i dag ikke utnyttet optimalt, og hovedmålet i DeLignoBact er å studere hvordan bakterielle samfunn bryter ned lignin og se nærmere på enzymsystemene som er involvert i nedbrytningsprosessen.

Sum: 7,2 millioner kroner

Marie Saitou

Prosjekt: Unveiling the evolutionary and functional impact of genomic structural variants of Atlantic salmon

Prosjektet skal undersøke hvordan ulike genetiske varianter bidrar til fenotypisk diversitet og evolusjon av atlantisk laks. For å klare dette kombinerer vi analyser av store datasett med genetisk informasjon fra oppdrett- og villaks med CRISPR-baserte genredigeringseksperimenter. Målet er at forskningen skal kunne bedre avlsprogrammene, og å legge til rette for mer kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av villaksstammer.

Sum: 8 millioner kroner

Publisert - Oppdatert

Del på