Mudringssedimenter mulig ressurs til nye produkter

Ole Jørgen Hanssen fra NORSUS presenterer resultater på Litteraturhuset i Fredrikstad.
Ole Jørgen Hanssen fra NORSUS presenterer resultater på Litteraturhuset i Fredrikstad.Foto: Helen K. French

For et engasjert publikum på Litteraturhuset i Fredrikstad presenterte partnerne i forskningssenteret earthresQue i dag resultatene fra prøvemudringen i Farledsprosjektet i Glomma. Så langt ses det muligheter for at mudringssedimenter kan behandles for å gjenvinne mineralressursene i sedimentene som alternativ til jomfruelige masser, og eventuelt brukes til gjenskaping og restaurering av våtmark. Formålet er at minst mulig masser skal gå til deponier i sjø og på land.

Et svært kompetent team av brukermiljøer og fagpersoner fra Kystverket, Borg havn, AF Decom, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Handelshøyskolen BI og Norsk Institutt for Bærekraftsforskning (NORSUS), har stått for planlegging og gjennomføring av vellykkede tester med behandling av sedimenter, hvor resultatene er meget lovende, både teknisk og miljømessig.

Presentasjonen fra Litteraturhuset i Fredrikstad kan du laste ned her:

Fra problem til ressurs

Det ses flere eksempler rundt om i verden hvor mudringssedimenter går fra å være et problem, til å bli en ressurs, blant annet i USA, Nederland, Storbritannia og Kina. Mulig ny utnyttelse av massene er til gjenskaping av våtmark, erosjonssikring og innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det er flere bedrifter med i prosjektet som er positive til å bidra i utvikling og testing av nye løsninger. I fortsettelsen bør det jobbes for å etablere et permanent anlegg på Øra for behandling av mudringsmasser så raskt som mulig, gjennom et aktivt innovasjonssamarbeid mellom partnere i earthresQue. Dette krever fortsatt forskning og testing i industriell skala, og må kobles til gjennomføring av mudringsprosjektet i 2023-2024.

I et tilknyttet prosjekt finansiert av Viken fylkeskommune skal sedimentene i våtmarksområdene rundt Øra undersøkes for miljøtilstand, og gjenbruk av rene masser for utvidelse av disse utredes.

Resultat av prøvemudring

I november ble det hentet opp mudder fra to områder, og til sammen ble 100 tonn sedimenter fraktet til AF Decoms jordvaskeanlegg på Nes. Der ble det gjennomført en fullskala-test, hvor sedimentene og 100 tonn inert stein ble kjørt gjennom anlegget. Det ble så utført kjemiske- og geotekniske analyser av sedimentene som ble tatt opp, samt før og etter behandling. Resultatene fra analysene viser at 10-60% av sedimentene består av sand som kan gjenbrukes. Den resterende delen har en oppkonsentrert forurensningsgrad som foreløpig tilsier at den må legges på deponi. earthresQue utreder muligheten for å bruke disse massene som tettemateriale ved avslutning av deponi, da som erstatning for ren leire.  

Uttak fra Borg havn
Uttak fra Borg havn Foto: Borg Havn
Du kan laste ned presentasjonen fra Litteraturhuset her:

Kontaktinformasjon til foredragsholdere:

NORSUS – Ole Jørgen Hanssen ojh@norsus.no

NGI – Paul Cappelen paul.cappelen@ngi.no

AF Decom – Thomas Jølstad Henriksen thomas.jolstad.henriksen@afgruppen.no

Kystverket – Olof Martin Fransson martin.fransson@kystverket.no

Borg havn IKS – Charlotte Iversen Charlotte.Iversen@borg-havn.no

earthresQue (NMBU) – Helen Kristine French helen.french@nmbu.no

Publisert - Oppdatert

Del på