Miljøtoksikologisk laboratorium

Miljøtoksikologisk laboratorium (Miljøtokslab) er et nasjonalt referanselaboratorium for klorerte pesticider, der det utføres analyser av klorerte pesticider i biologisk materiale i matvarer for EU’s overvåkningsprogram av plantevernrester i mat.

Toksikologi

Kontaktinformasjon

Telefon: 67 23 19 56

Øvrig kontaktinformasjon

Åpningstider

Sommer (f.o.m. 15. mai): 08.00 - 15.00
Vinter (f.o.m. 15. sept.): 08.00 - 15.45

Miljøtoksikologisk laboratorium drives av Faggruppe for toksikologi ved Veterinærhøgskolen.

 • Miljøtokslaboratoriet arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen miljøkjemi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (TEST 137). I henhold til akkrediteringen deltar laboratoriet årlig i et bestemt antall internasjonale ringtester og tester sin kvalitet i forhold til internasjonale referanse standarder. Laboratoriet har dessuten utviklet egne interne referanse standarder.

  Laboratoriet deltar i undervisning i miljø- og mattoksikologi på NMBU og gir veiledning og opplæring i analysemetoder og helseeffekter til bachelor, master og PhD studenter, internt fra NMBU, eksternt fra universiteter og høyskoler i Norge og fra internasjonale universiteter.

  Akkrediteringen* omfatter metoder for analyse av miljøgifter i egg, melk, blod (inkl. plasma og serum), fett (inkl. spekk og animalske og vegetabilske oljer), muskel (kjøtt), lever, og hele skalldyr:

  Fettbestemmelse M-MT.1.3: tre ulike metoder for gravimetrisk fettbestemmelse som kan benyttes ved MT-lab. Det er andel fettekstrakt som brukes som er forskjell mellom dem.

  Multimetode M-MT.2.2: Denne metoden brukes til bestemmelse av PCBene, de fleste pesticidene, de fleste bromerte flammehemmerne, og OH-metabolittene (ikke akkreditert). Metoden omfatter ekstraksjon av lipider og lipofile stoffer med aceton/sykloheksan, opprensing med syre og analyse ved bruk av GC-MS.

  Miljøtokslaboratoriet jobber kontinuerlig med utvikling av nye metoder og kan derfor etablere analysemetoder av nye stoffer. I tillegg har gruppen kompetanse på toksiske effekter av en rekke stoffer som ikke rutinemessig analyseres, både gjennom forskningsprosjekter og gjennom risikovurderingsarbeid i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og for kommersielle aktører.

  Laboratoriets kompetanse omfatter også design og gjennomføring av dyreforsøk, feltstudier, samt epidemiologiske studier.

  Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven

  • Klorerte pesticider (HCB, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, oxyklordan, trans-Klordan, cis-Klordan, trans-Nonaklor, cis-Nonaklor, p,p’-DDE, o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDT, p,p’-DDT og mirex).
  • PCBs (PCB -28, -31, -52, -101, -105, -114, -118, -153, -138, -156, -157, -170, -180, -189)
  • Bromerte flammehemmere (BDE -28, -47, -99, -100, -153, -154, -183 og HBCDD)
  • Contaminants of emerging concern (CECs)
  • Perfluorerte forbindelser (PFAS)
  • OH-metabollitter
  • Phenoler
  • Toksafener
  • Organofosforpesticider (heptenofos, diazinon, coumafos, phosmet, parathion, diklorvos)
  • Andre klorerte pesticider (cis-Heptaklor epoxyd, aldrin, endrin, dieldrin, metoxyklor)