Mer om Økologi og Naturforvaltning

Studiet kombinerer kunnskap om biologi, økologi, naturvern og naturforvaltning: skjæringspunktet hvor naturen møter menneskelige aktiviteter. Programmet fokuserer på de konsekvenser og effekter dette medfører.

 Studenter p utferd. Studenter på utferd. Photo: Torbjrn H. Kornstad

Når du starter på bachelor i økologi og naturforvaltning, starter du på et studieprogram på høyt akademisk nivå, ved et universitet med lange tradisjoner for undervisning i naturforvaltning og økologi.
Oversikt over studiestruktur og emner.

Hva vil du lære?
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Som student vil du blant annet lære om alle fugler, fisker og pattedyr i Norge. Du vil lære om plantearter og vegetasjonskartlegging gjennom emner i botanikk. Du vil også lære om hvordan organismer interagerer med hverandre og miljøet via økologiske emner.

Du kan velge mellom emner innenfor viltforvaltning (elg, bjørn, ulv, osv), fiskeforvaltning, eller limnologi, som er læren om ferskvannsøkologi.

Du vil ta noen emner innen kjemi, statistikk, juss, økonomi, matematikk, samt geologi eller jordlære.

Photo:
Studenter i felt, Stormyrlia naturreservatStudenter i felt, Stormyrlia naturreservat Photo: Olav Haaverstad

Praktisk erfaring
NMBU legger vekt på en kombinasjon av teori og praksis i våre utdanninger. Som student vil du delta på utferder, være med på innsamling av data ute i naturen, og arbeide med artsbestemmelse av dyr og planter i lab.

Forskning

Forskerne våre har prosjekter i mange land, og over hele Norge. Eksempler på temaer som våre forskere jobber med akkurat nå inkluderer reinsdyr, ørret, habitatfragmentering, Trillemarka, økotoksikologi, hønsehauk, sinoberbille og økologiske effekter av klimaendringer.

INA-forsker Ole Gunnar Sten radiomerker brunbjrn (det skandinaviske bjrneprosjektet).INA-forsker Ole Gunnar Sten radiomerker brunbjrn (det skandinaviske bjrneprosjektet). Photo:

Interessert i rovdyr?
NMBU er også hovedsete for det Skandinaviske Bjørneprosjektet, verden lengst pågående forskningsprosjekt på brunbjørn. Det Skandinaviske bjørneprosjektet forsker på brunbjørnens økologi. En del av forskningen innebærer blant annet radiomerking av bjørner, innsamling av biologiske data og sporing i felt. Hvert år skriver flere av UMBs studenter masteroppgaver for prosjektets forskere.
For mer informasjon se prosjektets eksterne nettsider

Semester i utlandet?
NMBU har avtaleuniversiteter over hele verden. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet, og hjelper deg med å legge til rette studieplanen din.

Gry Gjasberg studerte ett år ved Montana State University i USA. Hun bodde 1,5 time unna Yellowstone National Park. Du kan lese mer om hennes utenlandsopphold her.

Veien videre:
Bachelorgraden gir mulighet for arbeid med miljø- og forvaltningsspørsmål  i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer. 

Mastergrad?
Økologi og naturforvaltning er et godt grunnlag for mange mastergrader. Utvalg av aktuelle mastergrader ved NMBU:

- Naturforvaltning

- Økologi (Ecology)

- Skogfag

- Biologi

- Fornybar energi

- Naturbasert reiseliv

Fakta

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Søknadsfrist 15. april
- Søk samordna opptak (SO)

Studieveileder

Espen Arestøl
tlf.:64 96 57 25 / 64 96 58 00

Publisert - Oppdatert

Del på