God jul fra NMBU

Av Kai Einar Tilley

Winter in the park.
Winter in the park.Foto: NMBU

NMBU-ledelsen ønsker alle samarbeidspartnere, ansatte og studenter takk for samarbeidet i 2022. Vi håper på fortsatt bærekraftig innsats i det nye året.

Kjære alle sammen!

Det er menneskene som fyller campus som gjør oss til universitet.

Våre studenter er engasjerte, kreative, samfunnsbevisste og kunnskapssøkende. Det er et bevisst valg å studere på NMBU for å kunne utgjøre en forskjell i verden.

Våre vitenskapelige ansatte brenner for faget og har stor nysgjerrighet. Det gjør at vi har forskere som driver banebrytende samfunnsendrende forskning. Det gjør at vi har undervisere som setter sin ære i å formidle kunnskap på en fremragende måte.

Vi har driftsavdelinger og administrasjon som ivaretar og utvikler Norges flotteste campus, som bidrar til at jobb- og studiehverdagen er god, at systemer virker og at vi kan trives.

Ikke minst har vi et vell av små og store samarbeidspartnere som vi jobber for å utvikle samfunnet sammen med. Også våre partnere er med på å gjøre oss til det universitetet vi er. Det er sammen med dem at vi sørger for at kunnskapen vi produserer blir tatt i bruk. Samspill med omgivelsene våre er avgjørende for at vi skal lykkes med målene våre.

Vi er godt stilt. Det er viktigere enn noen gang, sett i lys av det oppdraget vi har. Den første setningen i vår nye strategi er at «NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag». Det danner en tydelig retning.

2022 ble nok en påminnelse om at uforutsigbarhet er den nye normalen i verden. Kriger i blant annet Ukraina og Etiopia gir brutale konsekvenser for dem som er direkte rammet, og store ringvirkninger for blant annet global matsikkerhet. Antall personer som sulter i verden øker.  FNs klima- og naturtoppmøter har understreket alvoret og behov for handling nasjonalt og internasjonalt for å stoppe klima- og naturødeleggelser.

Vår oppgave er å produsere puslespillbrikker av kunnskap og kandidater. "Vårt NMBU" skal bidra i det store bildet.

Det er med stor takknemlighet for en fantastisk innsats i 2022 vi ønsker alle studenter og ansatte en riktig god jul og et godt nytt år!

 -----------------

Dear all!

It is the people who fill the campus that make us a university.

Our students are engaged, creative, socially aware, and inquisitive. They made a conscious choice to study at NMBU to make a difference in the world.

Our academic staff are passionate about their subjects and show great curiosity. This means that we have researchers who conduct groundbreaking and society-changing research; that we have lecturers who take pride in the outstanding communication of knowledge.

We have an administration and operations staff who take care of and develop Norway's finest campus. This contributes to a good working environment for our students and staff, with functioning systems that allow us to thrive. 

We are in a privileged position. This is more important than ever to allow us to fulfil our mission. The first sentence of our new strategy is that "NMBU will contribute to securing the livelihoods of the future." It’s a clear mandate. 

2022 was yet another reminder that unpredictability is the new normal. Wars in Ukraine and Ethiopia, amongst others, have brutal consequences for those directly affected, and have major ripple effects for global food security. Global hunger is increasing. The UN climate and nature summits have underlined the urgent need for action, both national and international, to halt human disruption of nature and the climate. 

Our task is to produce puzzle pieces of knowledge and candidates to put them to good use. NMBU will contribute to the big picture. 

It is with much gratitude for your fantastic efforts in 2022 that we wish all students and staff a very Merry Christmas and a Happy New Year!

-----------------

Curt Rice, rektor

Lars Atle Holm, direktør

Finn-Arne Weltzien, prorektor forskning og innovasjon

Elise Norberg, prorektor utdanning

Astrid Tonette Sinnes, viserektor for bærekraft

Publisert - Oppdatert

Del på