Gjødsling av grønnsaker med organisk resirkulert materiale

Av Janne Karin Brodin

I doktorgradsarbeidet sitt har Ingunn Øvsthus undersøkt gjødseleffekten til organiske avfallsprodukter og hvordan bruken påvirker avling og kvalitet i utvalgte grønnsaker.

Resirkulering av næringsstoff fra lokalt tilgjengelige organiske avfallsressurser står høgt på den politiske agenda og er et brennaktuelt tema i dag. Innen landbruk-, fiskeri- og havbruksnæringer og hushold produseres det store mengder organisk avfall med høyt innhold av nitrogen (N) og andre næringsstoffer. Samtidig er det behov for å få tilført N til planteproduksjonen i landbruket for å oppnå ønsket avling og kvalitet. Dette er temaet i doktorgraden (PhD) til Ingunn Øvsthus som har tittelen «Avling og kvalitet hjå grønsaker gjødsla med materiale resirkulert frå organiske ressursar» som skal forsvares på Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 29. oktober 2021.

Organisk avfall - en gjødselressurs

Utnytting av organisk avfall som gjødselressurs kan bidra til å dekke behov for næringsstoff i både økologiske og konvensjonelle produksjonssystem. På denne måten reduserer en forbruket av ikke-fornybare ressurser og man unngår tap av verdifulle næringsstoffer. - Men resirkulering av næringsstoff fra organiske avfallsressurser er utfordrende, forteller Ingunn Øvsthus. Omdanning av N i organisk form til plante-tilgjengelig nitrogen er avhengig av de biokjemiske egenskapene til det organiske materialet og ytre faktorer som temperatur og fuktighetsforhold. Det er stor risiko for å miste N gjennom prosesser som utvasking av nitrat, denitrifisering, ved tap av ammoniakkgass og i tillegg må tidspunktet for frigiving av N stemmer med plantenes næringsbehov.

Feltforsøk i Bodø med de tre planteslagene potet, brokkoli og salat.
Feltforsøk i Bodø med de tre planteslagene potet, brokkoli og salat. Foto: Ingunn Øvsthus

Gjødseleffekten

Målsetningen med doktorgradsforskningen til Ingunn Øvsthus har vært å undersøke gjødseleffekten til organiske avfallsprodukter og hvordan bruken påvirker avling og kvalitet i utvalgte grønnsaker. Det ble gjennomført feltforsøk med 9 organiske gjødselressurser på to steder (Grimstad og Bodø) og de tre planteslagene potet, brokkoli og salat. Resultatene fra forsøkene viser at de N-rike organiske avfallsressursene har potensiale til å kunne erstatte nitrogen i mineralgjødsel i konvensjonell grønnsakdyrking og som tilleggsgjødsel i økologiske dyrking. - Vi trenger likevel mer kunnskap om nedbryting og N-frigjøring fra organiske materiale, forteller doktoranden. Modellen som er brukt i avhandlingen bør også kunne nyttes av produksjonsrådgivere i landbruket og av andre som skal utnytte organisk avfallsmateriale.  Resultatene er samtidig et tydelig bidrag til målsetningen i ‘det grønne skiftet’.

Ingunn Øvsthus (45) er fra Voss og har master i Hagebruksvitenskap fra NMBU (tidligre NLH) i år 2000. Hun er ansatt ved NIBIO Ullensvang og begynte som doktorgradsstipendiat ved NMBU/BIOVIT/Plantevitenskap som en del av prosjektet Pre- and postharvest quality optimisation of organic vegetables that can stimulate an increased consumption’ støttet av Forskningsrådet, NIBIO og fylkesmanen i Nordland og Troms. Hovedveileder har vært professor Tor Arvid Breland (NMBU) med f.aman. Anne-Berit Wold (NMBU) og forsker Randi Seljåsen (NIBIO) som medveiledere.

Publisert - Oppdatert

Del på