Webinarserie: Veien til bærekraft

Av Øyvind Hofstad

En rubiks kube med de ulike bærekraftsmålene, og logoen til Statens vegvesen og NMBU

I 2021, 2022 og 2023 har NMBU ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) i samarbeid med Statens vegvesen, arrangert webinarserien: Veien til bærekraft - fra kunnskap til praksis. Målet er å bidra til økt kunnskap og forståelse for hva bærekraft innebærer for Statens vegvesen og samferdselsektorens generelt. Vi ser på temaer som: biologisk mangfold, blågrønne infrastukturer, digitalisering av transport, veier til bærekraftig transport og overvannshåndtering, bærekraftig økonomi og mer.

Bærekraftsmål på kollisjonskurs? (Høst 2021)

Rektor Siri Fjellheim fra NMBU forteller hvordan NMBU jobber med bærekraftsmålene. Deretter følger en samtale mellom Siri Fjellheim og Anne Ogner, leder for Klima og miljø-seksjonen i Statens vegvesen. De ser på hvordan akademia og sektoren sammen kan bidra til å nå bærekraftsmålene, og hva som skjer når bærekraftsmål kolliderer. 

Endrer det digitale skiftet transport i byene? (Høst 2021)

Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, fra Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, presenterer hvordan det digitale skiftet kan endre transport i byene våre. Deretter følger en samtale mellom Erling Dokk Holm og Anne Ogner om hvilke konsekvenser dette kan for fremtiden. De svarer også på spørsmål fra tre studenter om hvordan fremtidens byer kan bli. 

Blågrønne infrastrukturer (Høst 2021)

Tre masterstudenter fra NMBU, Sabina Sefo, Sina Killi og Sverre Landmark, forteller om blågrønne infrastrukturer de jobbet med i sin sommerjobb hos Statens vegvesen. Deretter følger en samtale mellom de tre studentene og Anne Ogner om konsekvensene av veibygging for natur og hvorfor man bør trå varsomt i naturen. 

Naturinngrep og naturmangfold (Høst 2021)

Tre ansatte i Statens vegvesen forteller hvordan de jobber med naturmangfold på ulike nivåer. Deretter følger en samtale mellom professor Anne Sverdrup-Thygeson, fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU, og Anne Ogner om hvordan veibygging kan påvirke økosystemene rundt oss. 

Bærekraftig transport (Høst 2021)

Professor Erling Holden, fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU, forteller om veiene til bærekraftig transport og hvor langt folk er villige til å strekke seg for å oppnå bærekraftsmålene. Deretter vil Erling og Anne Ogner ha en samtale om hvordan transport kan bli bærekraftig. 

Bærekraftig håndtering av overvann (Høst 2021)

Førsteamanuensis Kim H. Paus, fra Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU, forteller om bærekraftig overvannshåndtering. Deretter følger en samtale mellom Kim og Anne Ogner om hvordan Statens vegvesen kan bidra til bærekraftig overvannshåndtering. 

Bærekraftig økonomi (Vår 2022)

Professor Arild Vatn, fra fakultetet for Landskap og samfunn ved NMBU, forteller om hvilke endringer som må til hos aktører og institusjoner for å fremme en bærekraftig økonomi, hvilke verdiprioriteringer vi bør gjøre og effekten av sosiale normer. Deretter følger en samtale med Arild og Anne Ogner om naturpanelet, arealbruk og verdiprioriteringer i statlige etater og blant politikere. 

Bærekraftig godstransport (Vår 2022)

Tidligere doktorgradstudent ved Handelshøyskolen, nå seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), Elise Caspersen og Toril Prestun fra Statens vegvesen vandrer mellom varebilene i Torggata, Oslo, og drøfter hvordan varelevering i byer kan bli mer bærekraftig. Deretter følger en samtale med Elise og Anne Ogner om hvordan samfunnet kan organisere seg for å få til mer bærekraftig godstransport. 

Planetens tålegrenser (Vår 2022)

Vi får besøk av PhD kandidat Elisabeth Veivåg Helseth og masterstudent Thomas Røkås ved Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), NMBU. De vil fortelle om ulike perspektiv ved naturen sine tålegrenser og hvordan disse henger sammen med en bærekraftig utvikling. Etterpå følger en samtale mellom Anne Ogner og Elisabeth

Rovdyr og infrastruktur (Vår 2022)

I dette webinaret kommer tidligere doktorgradsstudent ved MINA, nå forsker ved NINA, Neri Thorsen og forteller om hvordan store rovdyr påvirkes av veier. Hva vi vet, og hva vi ikke vet. Deretter følger en samtale med Anne Ogner.

Forurenset grunn (Vår 2022)

Vi får besøk av professor Helen French fra NMBU tilknyttet SFI'en earthresQue. Hun vil fortelle om utfordringene knyttet til svartskifer og forurenset grunn. Vi skal også ut til E16 å snakke med Andreas Olaus Harstad fra Skanska og Pål Steinar Karlsen fra Statens vegvesen om hvordan dette har vært håndtert. Etterpå får vi en samtale mellom Anne Ogner og Helen.

Vei og naturrestaurering (Vår 2022)

Vi får besøk av førsteamanuensis Jonathan Coleman fra NMBU. Han skal fortelle om utfordringene og mulighetene knyttet til vei og naturrestaurering. Vi drar også ut til nye E16 ved Solllihøgda og prater med Jonathan og Ida Vidal Vartdal fra Statens vegvesen, som er koordinator for ytre miljø på prosjektet, og ser på hvilke grep som har blitt gjort rundt veibyggingen der. Deretter får vi en samtale mellom Anne Ogner og Jonathan. 

Mikroplast og vei (Høst 2022)

Vi får besøk av tidligere doktorgradsstudent ved NMBU, nå forsker ned NIVA, Elisabeth Rødland. Hun vil fortelle om hvordan veitrafikk produserer mikroplast, og hvordan man kan måle dette. Vi snakker også med Statens vegvesen for å se på hvordan de renser tuneller for mikroplast og annet avfall. Deretter følger en samtale mellom Anne Ogner og Elisabeth

Trær i bygater (Høst 2022)

Vi prater med Ingjerd Solfjeld, førsteamanuensis ved fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) om effekten av trær og vegetasjon i bygater. Vi drar også ut til Dronning eufemias gate i Oslo for å se på et praktisk eksempel med Rainer Stange, landskapsartitekt ved Dronninga landskap og Johan Hall fra Statens vegvesen. Deretter følger en samtale mellom Anne Ogner og Ingjerd

Hva bør CO₂ koste? (Høst 2022)

Vi hører fra Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen, om hvor mye CO₂ bør koste. Vi hører også fra Oskar Kleven, en økonom i Statens vegvesen om hvordan de priser klimagassutslipp. Deretter følger en samtale mellom Anne Ogner og Knut Einar.

Økologi og vei (Høst 2022)

Vi får besøk av professor Richard Bischof fra fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) som vil fortelle om vei og fragmentering av leveområder, og konsekvensene dette har for dyrelivet. Deretter følger en samtale mellom Anne Ogner og Richard.

Bærekraftig besøksforvaltning (Vår 2023)

Vi får besøk av førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke og professor Morten Clementsen fra fakultetet for landskap og samfunn (LANDSAM) som vil fortelle om bærekraftig besøksforvaltning. Vi vil også dra til Vestvågøy for å se hvordan samfunnet der håndterer den økte trafikken i sommermånedene. Deretter følger en samtale mellom Anne Ogner, Morten og Knut Bjørn

WALKMORE - Gåing i byer (Vår 2023)

Vi får besøk av førsteamanuesnsis Sebastian Peters, som vil fortelle om WALKMORE prosjektet og hvordan man kan tilrettelegge for gåing i mindre og mellomstore byer. Deretter følger en samtale mellom Anne Ogner og Sebastian. 

Økologi i kantsoner (Vår 2023) 

Vi møter Christian Pedersen fra NIBIO som vil se på vegetasjonen i veikanter i sammenheng med økologi og pollinatorer. Vi prater også med Hanne Mørch i Statens vegvesen om hvordan de skjøter veikantene sine. 

Villbier og pollinatorstrategi (Vår 2023)

Anne besøker Markus Sydenham ute i felt der han kartlegger villbier og andre pollinerende insekter. Markus er forsker for NINA, norsk institutt for naturforskning. Vi møter også en representant for Statens Vegvesens tekniske faggruppe. Vi tar et dypdykk i trafikk, insekter og pollinatorstrategien i anledning våren. Vi tar en titt på de artsrike nærområdene til våre veier.

Planlegging og bærekraft (Høst 2023)

Vi får besøk av Gunnar Ridderstrøm, 1. amanuensis ved LANDSAM. Vi møter også Statens Vegvesens Tord.W. Thorshov fra Statens vegvesen seksjon for økonomi og virksomhetsstyring. Hvordan kan vi få mer bærekraftige og langsiktige prioriteringer inn i planlegging og arealutnyttelse. Hvordan kan vi bruke plan og bygningsloven og de muligheter som ligger i den.

Betong og gjenbruk (Høst 2023)

Vi får besøk av Lise Bathen, sjefsingeniør for konstruksjoner i Statens vegvesen. Vi møter også Cathrine Eckbo, doktorgradsstudent ved MINA, som gjør en doktorgrad på betong og gjenbruk. Hva er de sentrale poengene når det kommer til betong og bærekraft? Kan vi bygge oss ut av krisa?

Publisert - Oppdatert

Del på