Desea

En tverrfaglig tilnærming til å diagnostisere og forbedre politikk- og forvaltningsbeslutninger for tørr skog og ressurser i møte med klimaendringer.

01 jan. 2020 - 31 des. 2023

Norwegian Research Council (NRC), Researcher project - NORGLOBAL2Budget: 15 million NOK

 • Millioner av verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker er avhengige av de tørre skogene. Disse økosystemene er også blant de mest truede og forsømte globalt. Disse skogene, som forekommer i tropiske områder med flere måneder med alvorlig eller absolutt tørke, er dominerer landskapet i de fleste land i Afrika sør for Sahara (SSA), inkludert Etiopia.

  Tørr skog og økosystemtjenestene de leverer er under konstant trussel på grunn av både naturlige og menneskeskapte faktorer. Scenarier for klimaendringer for Øst-Afrika indikerer en dramatisk økning i frekvensen, varigheten og/eller alvorlighetsgraden av tørke og varmestress som sannsynligvis vil forsterke sårbarheten deres, og menneskene som er avhengige av tjenestene som slike økosystemer medbringer.

  Samtidig vil bruken av disse skogene sannsynligvis spille en avgjørende rolle for å nå mange av FNs bærekraftsmål (SDG). Nasjonale og internasjonale mål om fattigdomsbekjempelse og økonomisk vekst gjennom bærekraftig utnyttelse av skogressursene på den ene siden, og bevaringsinnsats rettet mot å bekjempe klimaendringer gjennom skogbasert avbøtning, på den andre, er potensielt motstridende og kan skape avveininger i politikken. og i praksis.

  Kombinasjonen av de nevnte problemene utvider den eksisterende utfordringen med å planlegge bærekraftig utvikling i Etiopia og SSA mer bredt. I dette prosjektet jobber vi med det presserende behovet for en integrerende politikk og forvaltningstilnærminger og beslutningsstøtteverktøy som kan forbedre robust og bærekraftig utnyttelse av tørre skogøkosystemtjenester og ressurser. Vi arbeider for å fylle viktige kunnskapshull knyttet til mangel på nødvendige data, modeller og handlingsdyktige metoder for å koble forskning, politikk og praksis.

 • Hovedmål

  Designe et integrert analytisk rammeverk og utvikle et datamaskinbasert beslutningsstøtteverktøy som støtter bærekraftig forvaltning av tørre skogsressurser og økosystemtjenester i møte med klimaendringer.

  Andre mål

  • Å undersøke hastighetene, mønstrene og de underliggende driverne for avskoging og nedbrytning av tørre skoger i disse regionene.
  • Å undersøke omfanget og retningen av potensielle klimaendringers innvirkninger på tørre skoger og menneskene som er avhengige av deres økosystemtjenester.
  • Å undersøke potensialet for å redusere de sosioøkonomiske konsekvensene av klimaendrings-drevede endringer i tørre skogøkosystemtjenester gjennom ulike blandinger av politiske alternativer og skogstyringstiltak og -praksis.
  • Å undersøke avveininger og potensielle synergier mellom skogbaserte tiltak for å redusere klimaendringer og tilpasninger basert på bærekraftig utnyttelse og bevaring av skog og ressurser.
 • Aster Gebrekirstos

  World Agroforestry (ICRAF)

  Sarah Tewolde-Berhan

  Mekelle University

  Emiru Birhane

  Mekelle University

  Tigist Araya

  Toulouse University

  Meseret Tesema

  Hawassa University