Forskere ved NMBU har publisert den første matematiske modellen av laksen sitt stoffskifte. Modellen gjør det mulig å å si noe om hva som skjer i laksen når en for eksempel bytter ut fiskemel med gjær.
Foto: Shutterstock

På grunn av blant annet miljøhensyn er det ønskelig med landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Anleggene vil medføre at kraftbehovet til fiskeoppdrettsanlegg øker. Mange av anleggene er plassert langs kysten i områder uten fullt utbygd kraftinfrastruktur. HydroAntec-teknologien vil bidra til å løse utfordringer med begrenset tilgang på energi.

Bedriften Antec Biogas AS er prosjekteier, mens Andfjord Salmon AS er prosjektdeltager. Forskningsinstitusjonene Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal utføre forskning knyttet til prosjektet. Prosjektleder er John Morken ved NMBU.

01 juli 2022 - 31 des. 2025
Resource Recovery

Norges forskningsråd (50 %)
Antec Biogas AS og Andfjord Salmon AS (50 %)

Om prosjektet

 • På grunn av blant annet miljøhensyn er det ønskelig med landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Anleggene vil medføre at kraftbehovet til fiskeoppdrettsanlegg øker. Mange av anleggene er plassert langs kysten i områder uten fullt utbygd kraftinfrastruktur. HydroAntec-teknologien vil bidra til å løse utfordringer med begrenset tilgang på energi.

  Når fiskeoppdrett blir landbasert vil det være behov for håndtering av avføringen fra fiskene, fiskeslam. I tillegg vil teknologien også løse bærekraftsutfordringen med fiskeslamhåndtering. Teknologien, som baserer seg på produksjon av metan, gir samtidig mulighet til å døgnlagre gassproduksjonen og utnytte gassen til produksjon av elektrisitet på de tidene av døgnet som el-nettet er mest belastet. Slik vil den avhjelpe utfordringer knyttet til effekttopper.

  Eksisterende biogassteknologi kan brukes dersom fiskeslam er et delsubstrat, men den krever stor innblanding av tilleggssubstrat som for eksempel husdyrgjødsel. Med den enorme landbaserte lakseproduksjonen som er planlagt, vil det være utenkelig å hente inn nok tilleggssubstrat.

  Biogassproduksjon fra fiskeslam vil i tillegg til produksjon av fornybar energi, også resultere i reduserte slammengder. Dette vil både redusere mengden energi som brukes til tørking og redusere logistikkostnadene.

  Det første året vil slam fra det landbaserte anlegget til Andfjord Salmon undersøkes, og Antec Biogas vil sørge for nødvendig utstyr til videre forskning relatert til slammet fra Andfjord Salmon.

 • Hovedmålet er å benytte rent fiskeslam uten innblanding av co-substrat i en høyhastighets biogassprosess. Dette er en forutsetning for å kunne håndtere de store mengdene slam som produseres. Innovasjonen innebærer at flere biologiske og tekniske barrierer må løses i en sammensatt prosess.

  Delmål:

  • Å kartlegge og optimalisere prosessbetingelsene som omdanner delvis avvannet fiskeslam til et fermentert hydrolysat best mulig egnet for videre prosessering i Antec-prosessen
  • Å teste ut hvordan man kan øke pH i substratet til nøytralt nivå og unngå problemer med hensyn til skumdannelse
  • Å bygge opp Antec forsøksprosessutstyr i 300L skala bestående av hydrolysetank, miksetank og Antec-reaktor (forutsetning for FoU-aktiviteter)
  • Å optimalisere metanproduksjonen og gjennomgangshastighet i Antec-reaktoren, basert på det substratet som kommer fra blandetanken
  • Å karakterisere den produserte bioresten og vurdere ulike bruksmuligheter

Deltakere