Eurasian eagle owl
The direct and indirect impacts of wind energy development on Eurasian eagle owls (Bubo bubo) are poorly understood.Foto: Shutterstock

Vi skal finne ut hva slags effekter vindkraftanlegg på land har på hubro og norske flaggermusarter. 

2023 - 2027

Norges forskningsråd

Om prosjektet

 • Utbyggingen av vindkraftanlegg på land har ekspandert kraftig i Norden de siste femten årene. Samtidig har også bekymringene for konsekvenser for dyrelivet økt. Det er mangel på kunnskap om artenes status både før og etter utbygging.

  I utviklingen av vindenergi i Norge er det i mange prosjekter gjennomført risikovurderinger før bygging av potensielle påvirkninger på fugler. Overvåkingen etter konstruksjon har derimot vært svært begrenset.

 • I prosjektet skal vi:

  • Beskrive og forklare effektene av vindturbiner på flaggermus
  • Beskrive og forklare effektene av vindturbiner på hubro
  • Kartlegge og predikere risiko for negative effekter i tid og rom

  Resultatene fra prosjektet vil legge grunnlag for behandling av fremtidige konsesjonssøknader, revisjon av nasjonale retningslinjer, og for oppfyllelse av Norges forpliktelser i forbindelse med EUROBATS-avtalen.

 • Vi vil bruke GPS/satellittsporing for å studere hubroens habitatbruk og bevegelser. Vi vil bruke en kombinasjon av metoder, inkludert kamerafangst og DNA-prøvetaking, for å vurdere hekkesuksessen til etablerte par, og for å måle tilgjengelighet av byttedyr.

  Vi skal sette opp flaggermusbokser og bygge Motus-mottakerstasjoner for å fange, radiomerke og spore bevegelsene til migrerende flaggermus. Du kan lese mer om Motusnettverket her (ekstern link).

  Vi vil også samle inn akustiske data for flaggermus og kvantifisere forekomsten av byttedyr (insekter) ved hjelp av kamerafeller og andre metoder.

  Arbeidsflyter for datainnsamling og analyser av data på flaggermus (øvre) og ugle (nedre). Vær oppmerksom på at størrelsen på radiosenderen er overdrevet for å hjelpe visualisering:

  Bat workflow
  Owls workflow

  Illustrasjoner: Pierre Dupont. Analysene vil bli utført av NMBUs forskningsgruppe for anvendt kvantitativ økologi (link).

 • Prosjektet skal samle inn data om alle flaggermusarter som finnes i vårt studieområde i Rogaland. Når det gjelder fugler, vil prosjektet fokusere på én enkelt art: den eurasiske hubroen, som er den største uglearten i verden.

  Her kan du lese en NRK-artikkel om hubrobestanden in studieområdet (ekstern link).

  Flaggermusarter bekreftet eller forventet å være tilstede i studieområdet, og kjent for å ha moderat eller høy kollisjonsrisiko:

  • Dvergflaggermus (Pipistrellus pygmaeus )
  • Nordflaggermus (Eptesicus nilsonii)
  • Skimmelflaggermus (Vespertilio murinus )
  • Storflaggermus (Nyctalus noctula)
  • Trollflaggermus (Pipistrellus nathusiii )

  Trollflaggermus
  Trollflaggermus (Pipistrellus nathusii) Foto: Shutterstock
 • Forskning:

  • Naturformidling van der Kooij
  • University of Sussex

  Industri og forvaltning:

  • Ecofact AS
  • Norsk Vind AS
  • Miljødirektoratet
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Deltakere

Tidslinje

Oppstart

1. oktober, 2023

Nyheter fra prosjektet