Underwater åicture

Breed4Kelp2Feed har som mål å få i gang avl av sukkertare (Saccharina latissima, en marin brun makroalge).

Om prosjektet

Breed4Kelp2Feed har som mål å starte foredling av sukkertare (Saccharina latissima, en marin brun makroalge) med sikte på bærekraftig produksjon av høy avkastning. I tillegg til å gi mat, fôr og høyt verdsatte kjemikalier, bidrar dyrking av tare til karbonbinding i havet.


  • Dyrking av tare er i sterk vekst over hele verden, og Norge har med sin ekstremt lange kystlinje og veletablerte havbruksnæring et stort potensial for verdiskaping fra taredyrking. I dag dyrkes kun naturlige bestander av tare i Norge, og det er et stort potensial for å utnytte genetisk variasjon til å produsere materiale med forbedrede egenskaper fra et dyrkings- og brukssynspunkt, som høyere vekst og biomasseproduksjon, høyere proteininnhold, motstandsevne mot epifytter eller patogene organismer, endret innhold av jod eller andre mineraler.

    Genetisk endring via avl har vært avgjørende for å etablere en kostnadseffektiv laksenæring i Norge, og avl av tare vil trolig spille en tilsvarende rolle for fremtidens tarenæring. Tareskog er et viktig habitat for andre arter i marine økosystemer, og tiltak for å hindre skadelige effekter av taredyrking på naturlige tarebestander må vurderes og iverksettes ved behov. Et slikt tiltak kan være utvikling og dyrking av steril, ikke-reproduktiv tare som ikke kan krysse seg med ville individer. I Breed4Kelp2Feed forsøker vi å lage steril tare ved hjelp av triploidi.


Deltakere

Eksterne deltakere

Jorunn Skjermo
Sintef Ocean AS

Tom Ruttink
ILVO, Belgium

Silje Forbord
Sintef Ocean AS

Fremhevede publikasjoner

Cultivar Development of Kelps for Commercial Cultivation—Past Lessons and Future Prospects

Franz Goecke, Gunnar Klemetsdal and Åshild Ergon / Front. Mar. Sci., 25 February 2020