NMBU midt i smørøyet for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr

Av NMBU

Gjær som fôr
Gjær som fôrFoto: Janne Karin Brodin

Styrken til NMBU ligger i at vi har kompetanse langs hele verdikjeden helt fra råstoffet, fornybare naturressurser – reststrømmer fra jordbruk, skogbruk, og frem til de nye fôrråvarene og videre til husdyrproduktene som kjøtt, melk, og fisk.


15. november ble forslag til målsettinger og organisering av samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr overlevert departementene:

"Samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr: forslag til mål og organisering. Et samfunnsløft for bærekraftig fôr"


─ Vi på NMBU er glade for å se at myndighetene nå har satt bærekraftig fôr på den politiske agendaen, sier Anicke Brandt-Kjelsen, dekan ved Fakultet for biovitenskap, NMBU.

Samfunnsoppdraget har som mål at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal komme fra bærekraftige kilder innen 2030, og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene.

Infrastruktur som dekker hele verdikjeden til fôr

─ Vi er det eneste miljøet i Norge som jobber med utvikling av fôr til både laks og husdyr. Dette betyr at i tillegg til innovativ forskning har NMBU infrastruktur som dekker hele denne verdikjeden, sier Brandt-Kjelsen.

Det inkluderer et bioraffinerilaboratorium, der vi produserer de nye fôrråvarene, et fôrteknologisenter FôrTek, hvor vi produserer fôr til alle husdyrslag. Stoffskifteavdelingen på Ås gård, Senter for husdyrforsøk og Senter for fiskeforsøk der vi tester ut hvordan de nye fôrråvarene funger både hos husdyr og laks, samt en rekke andre state-of the art laboratorier.

Kunnskapsplattform i samarbeid med næringslivet

Gjennom et tidligere senter for fremragende forskning, Aquaculture Protein Centre og et senter for forskningsdrevet innovasjon, Foods of Norway har NMBU bygd opp en viktig kunnskapsplattform på nye bærekraftige fôrråvarer i tett samarbeide med næringslivet på tvers av grønn og blå sektor.

Dette inkluderer kompetanse innen fôrråvarer og fôrprosessering, ernæring, helse, mikrobiologi, fysiologi, genetikk og bærekraftsanalyser (LCA).

─ Kunnskap om nye lokale bærekraftige fôrressurser blir enda viktigere fremover for å øke selvforsyningsgraden av fôrråvarer i Norge til oppdretts- og husdyrnæringen, og for å nå de nasjonale målene for omstilling til lavutslipp, sier Brandt-Kjelsen.

Gjennom NMBU sentrene og en rekke andre prosjekt på bioteknologi har NMBU allerede utviklet løsninger for å øke matsikkerheten og skape mer klimavennlige matsystemer.

─ Et viktig neste steg er å utnytte denne kunnskapen til å bygge opp lønnsom, industriell produksjon i fullskala.

NMBUs kunnskapsplattform er et viktig bidrag inn mot samfunnsoppdraget bærekraftig fôr

NMBU jobber med en rekke løsninger for fôr, både til grønn og blå sektor.

─ Et viktig forskingsområde vi har jobbet med er å utvikle mikrobielle råvarer fra naturgass, og en rekke lav-verdige reststrømmer til høg-verdige proteinkilder ved hjelp av bioteknologi, sier Brandt-Kjelsen.

Disse råvarene er bærekraftige fordi de ikke legger beslag på landbruksarealer og dessuten har et lavt klimagassutslipp. Produksjonen foregår i store fermentorer, kan foregå året rundt uavhengig av klima, og på reststrømmer og biomasse som ikke konkurrerer med menneskemat.

Bakgrunnen - samfunnsoppdraget

Samfunnsoppdraget skal bidra til nye og innovative løsninger for å utnytte våre fornybare ressurser bedre, der fôr blir et prioritert område. Målene er ambisiøse og vil kreve en helhetlig satsning både fra forskningsmiljøene, industrien, myndighetene og hele samfunnet.

Oppdraget er viktig for norsk matsikkerhet og forsyningssikkerhet for fôrråvarer. Samtidig vil en satsning på bruk av mer norske bærekraftige fôrråvarer og en fôringrediensbasert industri i Norge være viktig for å oppnå Norges klimaforpliktelser samt å fremme sirkulærøkonomi og grønn industri i Norge. Oppdraget vil også være med på å løse de store globale klima- og miljøutfordringene verden står ovenfor.

I Norge står dyrefôret i dag for en stor andel av klimafotavtrykket i både landbruket og oppdrettsnæringen. Mye av dette er knyttet til import av planteråvarer fra andre deler av verden.Publisert - Oppdatert

Del på