Ku-kalv kontakt i melkeproduksjon

Av Janne Karin Brodin

Rosann og et ungdyr
Rosann og et ungdyrFoto: Johanne Sørby

I doktorgradsarbeidet har Juni Rosann Engelien Johanssen sett på hvordan norske melkeprodusenter praktiserer og oppfatter sine ku-kalv kontakt systemer og systemenes effekt på på kalvers atferd og ytelse hos melkeku og kalv på beite.

Det å skille ku og kalv innen første døgnet etter kalving er fortsatt vanlig praksis i melkeproduksjon. Men med økt interesse blant både forbrukere og melkebønder for dyrevelferd og hva som er naturlig for dyrene, er systemer for ku-kalv kontakt vokst frem.

Bøndenes erfaring med  ku-kalv systemene

I doktorgradsarbeidet ble 17 norske bønder ble intervjuet, og resultatene viser at bønder som praktiserer ku-kalv-kontakt systemer har andre oppfatninger om systemene sammenlignet med bønder som skiller ku og kalv tidlig.

Det er forskjell i hvordan systemene praktiseres, og de fleste har bare gjort små tilpasninger i fjøset for å få det til. Bøndene som praktiserer ku-kalv system har gode relasjoner med sine kyr og kalver, og kyrne oppfattes som gode mødre. Dyrevelferd er viktig for disse bøndene, og de trives godt med å se ku og kalv sammen.

Sammenlignet kalveatferd og ytelse

Johanssen sammenlignet også atferd hos kalver som gikk med eller uten mødrene sine på beite. Beiteforsøket avdekket at kalvers atferd påvirkes av å være sammen med kyr. Blant annet i bruk av kalvehytte, liggeatferd, beiting, lek og stell mellom kalver. Kalver som gikk med mødrene sine brukte mindre tid i kalvehytta, men forskjellene var avhengig av alder og andre atferder.

Selv om de intervjuede bøndene opplevde bedre kalvevekst og helse med ku-kalv system, viste resultatene ingen forskjeller i vekst og helse mellom kalver som gikk med eller uten mødre sine.

Johanssen registrerte også lavere maskinmelkede hos kyr i ku-kalv systemet sammenlignet med kyr som ikke gikk sammen med kalven, og det vedvarte til minst uke 10-11 etter kalving.

Dårlig nedgiing av melk var også en utfordring ved melking av kyr i ku-kalv system, og utfordringen var størst blant førstegangskalvere og under avvenning og separasjon fra kalvene.

Juni Rosann Engelien Johanssen forsvarer sin doktorgradsavhandling «Ku-kalv kontakt i melkeproduksjon – Norske ku-kalv kontakt (CCC)-bønders praksis og oppfatninger, og effekter av CCC på atferd og ytelse på beite» ved NMBU 9. februar 2023.

Mer informasjon om disputasen

Publisert - Oppdatert

Del på