Klimatiltak i landbruket - en utredning om modeller, karbonlagring og bærekraftig matproduksjon

Av Janne Karin Brodin

Storfe
StorfeFoto: Janne Karin Brodin

Rapporten med tittelen  "Klimatiltak i landbruket- en utredning om modeller, karbonlagring og bærekraftig matproduksjon" inneholder oppdatert kunnskap om landbruk og klimaspørsmål til nytte for alle aktører tilknyttet norsk landbruk (næringsorganisasjoner, industri og rådgivningstjenester).

Rapporten er utformet med take på å være lett tilgjengelig for målgruppene, for enkel utnyttelse til ulike formål som å dekke internt kunnskapsbehov samt for informasjonstiltak rettet mot forvaltning, beslutningstakere og samfunn. Rapporten er baser på en litteraturgjennomgang i prosjektet "Klimatiltak i landbruket- en utredning om modeller, karbonlagring og bærekraftig matproduksjon".

Livssyklusanalyser

Den gir en introduksjon til livssyklusanalyser (LCA) med forklaring på hva LCA modeller kan brukes til og hvorfor disse kan være nyttige for å dokumentere bærekraft i ulike landbruksproduksjoner. Det gis en oversikt over de formelle retningslinjene for LCA-analyser, om gjennomføring og om aktuelle datakilder. I tillegg beskrives hvilke svakheter som pr. i dag eksisterer med metodene.  

Korbonlaging i jord og klimagassutslipp fra drøvtyggere

Videre kan man lese om metoder for å inkludere karbonbalanse i jord ved beregning av klimagassutslipp fra drøvtyggere. Studier viser at jord kan ha et betydelig lager av karbon med stor betydning for netto utslipp fra drøvtyggere i favør av beitebasert produksjon. Pr. i dag er det ikke vitenskapelig enighet om hvordan endringer i karbonbalanse i jord skal beregnes. Det er behov for betydelig mer kunnskap.                                       

Mangler gode metoder for å måle bærekraft

Bærekraftig matproduksjon omfatter mer enn klimagasser. Pr. i dag kan man ikke miljømerke matvarer på en korrekt måte, fordi det mangler gode metoder for å måle bærekraft. Hva som er bærekraftig matproduksjon avhenger av det naturgitte produksjonsgrunnlaget i hvert enkelt land. Matsikkerhet er en viktig del av bærekraftbegrepet og tas opp til diskusjon.

Vurdering av det vitenskapelige innholdet i EAT-Lancet rapporten

EAT-Lancet rapporten gjengis som referat, inkludert en vurdering av det vitenskapelige innholdet. Konsekvenser for norsk landbasert matproduksjon og arealutnyttelse ved å innføre «EAT-dietten» er vedlagt i form av en kortfattet artikkel med foreløpige resulter. Det oppfordres til å lese forordet.

_______________

Rapporten består av disse fire delene:

  • DEL 1: Bærekraft i et livssyklusperspektiv (Forfatter: Hanne Fjerdingby Olsen)
  • DEL 2: Betydningen av å inkludere karbonbalansen i jord (Forfatter: Bente Aspeholen Åby)
  • DEL 3: Hva er et bærekraftig kosthold (Forfatter: Laila Aass)
  • DEL 4: Gjennomgang av EAT-Lancet rapporten (Forfatter: Laila Aass)

_______________

Rapporten kan lastes ned her

_______________

Prosjektet ble finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri under programmet «Søknad om midler til utredning – reduksjon av jordbrukets klimagassutslipp» i 2017.

Publisert - Oppdatert

Del på