Kyr på beite

forskning ved nmbu

Klimagasser fra landbruket

Norges Bondelaget, Norges Bonde og Småbrukerlag og regjeringen  inngikk i 2019 en intensjonsavtale om reduksjon klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket.  Partene forplikter seg til å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalener innen 2030.  

Avlsarbeid og klimavennlig fôring er to av satsingene for å nå målet. Vi ved NMBU jobber for å bidra til at vi oppnår det målet.


Siloballer på jordet

Betydningen av bedre grovfôrkvalitet på utslipp av metan fra norsk storfeproduksjonen

Surfôr av gras er det viktigste grovfôret i norsk storfeproduksjon. Fordøyeligheten av organisk stoff (OMD) blir analysert i storfeprodusentenes grovfôranalyser da det er det viktigst variabelen for å angi grovfôrets energiverdi.

Les mer og last ned sluttrapporten i prosjektet

Figur av metan

Modell for å beskrive utslippet av enterisk metan under norske produksjonsforhold

Metanmodellen skal inngå i de nasjonale utslippsberegningene. Den nye modellen gir et sikrere estimat på metanproduksjonen fra melkekyr, og den tar også hensyn til hvordan grovfôrkvaliteten påvirker metanproduksjonen.

Les mer og last ned rapporten

Ku i metanmåler

MethanePasture ─ økt bærekraft i mjølk og kjøtt fra drøvtyggere

Et forskningsprosjekt med forsøk under norske forhold avklarer om metanproduksjonen fra dyr kan reduseres med beiting, om fôrtilsetninger reduserer metan mer ved tidlig enn sent beiting, og dermed gi bedre estimater av metanproduksjonen.

Les om forskningsprosjektet MethaePasture

Traktor og rundballer

AlkaNor - Alkalisk korn til melkekyr

Et forskningsprosjekt for økt andel norske råvarer i rasjoner til storfe og effekt på melkeytelse, dyrehelse og utslipp av klimagasser

Les om forskningsprosjektet AlkaNor