Bildet er tatt ved NMBU Veterinærhøgskolen Smådyrklinikken

Hensyn til mennesker, dyr og miljø i forskning

Når forskning involverer mennesker eller dyr, skal deres rettigheter og velferd tas hensyn til. Å fremme bærekraft og ta hensyn til miljøet er også viktige etiske prinsipper for forskningen ved NMBU.

Å sørge for at forskning som involverer eller berører mennesker, dyr og miljø gjøres på en etisk forsvarlig måte er et viktig tema i forskningsetikken.

Både nasjonale forskningsetiske retningslinjer og NMBUs egne etiske retningslinjer nedfeller mange veiledende prinsipper for forskningen. I tillegg er det regulert gjennom lovverk, slik som forskningsetikkloven, personopplysningsloven, helseforskningsloven og lov om dyrevelferd. 

Etiske hensyn når mennesker involveres i forskning

Forskere har ansvar overfor alle personer som inngår i eller deltar i forskning. Det omfatter både å respektere hvert enkelt individ, og ta hensyn til sårbare grupper med særskilt behov for beskyttelse. Det kan også være nødvendig å ta spesielle hensyn når man forsker på tvers av kulturer.

«Ansatte og studenter ved NMBU skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet, respektere forsøkspersoners integritet, frihet og medbestemmelse, samt respektere kravet om informert samtykke.»

Sitat fra NMBUs Etiske retningslinjer

Forskning ved NMBU kan involvere forskningsdeltakere på ulike måter. Det kan for eksempel være forskningsdeltakere som svarer på spørreundersøkelser eller deltar i dybdeintervjuer, eller at forskerne bruker informasjon om enkeltpersoner fra offentlige registre. Forskningsdeltakerne kan være i eller utenfor Norge.

Forskningsdeltakere skal som hovedregel være informert og samtykke til å delta i forskning. Forskningen skal så gjennomføres på en slik måte at personvernet til deltakerne sikres. Opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner skal behandles med forsiktighet og i tråd med personvernregelverket.

For sensitive opplysninger gjelder spesielt strenge krav. Forskningsdeltakere skal sikres anonymitet og informasjonen behandles konfidensielt, når det er avtalt eller nødvendig av andre grunner. Les mer om personvern ved NMBU her: (lenke)

Dersom det gjennomføres helseforskning ved NMBU må prosjektet få etisk godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Forskere har ansvar for å unngå at forskningsdeltakere blir utsatt for skade eller urimelig belastning som følge av forskningen. Forskningen bør være til gagn for forsøkspersonene eller for gruppen de representerer, på kort eller lengre sikt.

Beskyttelse av dyr i forskning

Dyr har iboende verdi og skal behandles med respekt. Bruk av forsøksdyr kan være nødvendig for å frembringe forbedringer for mennesker, dyr eller miljø, men det følger med et etisk ansvar for å respektere dyrenes egenverdi og ta deres interesser i betraktning.

«Ansatte og studenter ved NMBU skal utøve aktsomhet og respekt for dyrevelferd både i forbindelse med behandling og diagnostisering av dyr og ved forsøk på dyr.»

Sitat fra NMBUs etiske retningslinjer

I Norge er bruk av forsøksdyr regulert gjennom Forskrift om bruk av dyr i forsøk, hjemlet i Lov om dyrevelferd. Forskriften angir en rekke krav til virksomheter som benytter dyr til vitenskapelige- eller utdanningsformål.

Ved NMBU har vi flere forsøksdyravdelinger og et etablert system med krav og rutiner for å sørge for at dyreforsøk foregår i henhold til kravene i dyrevelferdsregelverket. Det inkluderer blant annet dyrevelferdsenheter, lokale veterinærer, kompetansekrav for forsøksansvarlige og internkontroll. Når dyr skal brukes i forsøk, må NMBU få tillatelse av Mattilsynet før forskerne kan gå i gang med forsøket.  

Ved NMBU har vi i tillegg et eget utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter. Hovedregelen er at man må søke godkjenning fra Mattilsynet for å bruke dyr i forsøk, men det finnes noen unntak. NMBUs eget utvalg vurderer forsøk med dyrepasienter som ikke er søknadspliktige til Mattilsynet, blant annet om det er tatt tilstrekkelig hensyn til dyrevelferd i forsøksplanene.

Forskning ved NMBU som ikke involverer forsøksdyr kan likevel direkte eller indirekte ha innvirkning på dyrs velferd eller på dyrebestander. Forskere bør i slike tilfeller foreta en kritisk vurdering av mulige konsekvenser for økologi og dyrevelferd.

Beskyttelse av miljøet

NMBU har et særlig ansvar for forskning på miljørettede problemstillinger og for at denne forskningen bidrar til god naturforvaltning.

Forskerne skal bestrebe seg på at deres forskning bidrar til å bevare og fremme bærekraft, på kort og lang sikt. Både nasjonal og internasjonal forskning må bidra til bevaring av biologisk mangfold, økosystemers stabilitet og vårt felles livsgrunnlag.

Føre var-prinsippet skal legges til grunn der det er usikkerhet om forskning eller teknologisk bruk av forskningsresultater kan ha negative konsekvenser for miljøet.