Meteorologisk datainnsamling på Søråsjordet.

Feltstasjon for bioklimatiske studier – BIOKLIM. Feltstasjonen har omfattende måleutstyr for kontinuerlige målinger av meteorologiske parametere, energiomsetning, stråling og jordtemperaturprofiler.

Meteorologiske observasjoner i sanntid

soras

Kommentarer til sanntidsdata

 • Verdiene er ikke-verifiserte rådata (siste 10-minuttersverdi) direkte fra måleinstrumentene. For verifiserte data, ta kontakt.
 • "i går" er verdien for akkurat 24 timer siden
 • Globalstråling, reflektert stråling, diffus stråling, synlig lys og varmestråling vises ikke når verdien faller under 10 W/m2
 • UV-stråling vises ikke når verdien faller under 0,1 W/m2
 • Negative verdier for "Strålingsbalanse" betyr at utstrålingen fra bakken er større enn innstrålingen ovenfra. Utstrålingen fra bakken inkluderer både den reflekterte strålingen og bakkens egen utstråling (terrestrisk).
 • Negative verdier for jordvarmefluks betyr at varmestrømmen går ned i jorden fra bakken over.

Om forskningsgruppen

 • Meteorologiske observasjoner på Ås startet i 1863 og fra 1874 foreligger det kontinuerlige målinger i databasen vår. Observasjonsseriene fra NMBU er blant de lengste i Norge. Feltstasjon for bioklimatiske studier, BIOKLIM, er i dag et fullautomatisert feltlaboratorium. BIOKLIM leverer meteorologiske og mikroklimatiske data av høy kvalitet til forskningsmiljøene på Ås. Her pågår det flere forskningsprosjekter, blant annet på forbedring og utvikling av nye instrumenter og målemetoder samt prosjekter med material- og byggforskning og vekstforsøk.

  Observasjonene som gjøres ved BIOKLIM og data fra databasen brukes av forskere, ph.d.- og mastergradsstudenter fra flere fakulteter ved NMBU, samt av andre universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge.

  Feltstasjonen dekker 12 dekar hvorav 5 dekar kan benyttes til feltforsøk. På grunn av krav til datakvalitet og kontinuitet i drift er instrumenter og loggesystem på BIOKLIM underlagt daglig tilsyn og manuelle kontrollrutiner. I tillegg kontrollavleses de viktigste parameterne manuelt alle ukedager. 


 • Lufttemperatur, luftfuktighet, lysforhold og stråling fra solen, jordtemperatur, vannbalanse, nedbør, vindforhold og varmetransport er eksempler på sentrale parametre for vekstmiljøet til planter og dyr. Slike fysiske størrelser beskriver vitale betingelse ved det fysiske miljøet i biotoper, bestander og i omgivelsene til biologiske systemer.

  Følgende målinger utføres:

  TemperaturVind og lufttrykkNedbør, fordamping og luftfuktighetStråling og energi

  En forutsetning for å kunne forstå hvordan disse størrelsene avhenger av hverandre, og hvordan de virker inn på planters og dyrs liv, er å gjøre kontinuerlige målinger. Gjøres slike målinger over lang tid, etableres også grunnlaget for å studere klimaendringer. 

 • Feltstasjon for bioklimatiske studier ligger på Søråsjordet i Ås i Viken, ca 800 m sørøst for Fakultet for realfag og teknologi på NMBU. Koordinater (for målehytte) er N 59° 39' 37'', Ø 10 ° 46' 54'', 93.3 MOH


  Feltstasjonen disponerer et areal på 12 da og ligger i sentrum av et åkerlandskap på omkring 500 da som skråner lett (1%) mot sørvest. Åkerlandskapet er omgitt av skog og villabebyggelse med en minsteavstand fra feltstasjonen på 200 m. Feltstasjonen er inngjerdet.

 • BIOKLIM er samlokalisert med meteorologiske stasjoner fra både Meteorologisk institutt og NIBIOs Landbruksmeteorologiske tjeneste (NIBIO LMT). I tillegg er BIOKLIM vert for en av Kartverkets posisjonsbasestasjoner samt en seismisk stasjon fra NORSAR

 • Ønsker du historikk lenger tilbake i tid, kan du ta kontakt med oss.

  Forklaring til tabellene

  I strålingstabellen er angitt døgnsummer (MJ/m2) av global stråling, diffus stråling og strålingsbalanse (=nettostråling), samt globalstrålingens spektrale fordeling. Grensene er satt slik at "uv" (ultrafiolett) refererer til bølgeintervallet 295-385 nm, "blå" til intervallet 385-495 nm, "grønn" til intervallet 495-630 nm, "rød" til intervallet 630-695 nm, og "irød" (infrarød) til intervallet 695-2800 nm.

  PAR-stråling (fotosyntetisk aktiv stråling) er angitt i E/m2 (Einstein pr. kvadratmeter) summert over døgnet, der E/m2 = 6.02x1023 fotoner/m2.

  Albedo er forholdet mellom reflektert og innkommende globalstråling og måles over en grasplen.

  Kolonnen merket "jordvarmeflux" viser netto varmemengde (MJ/m2) som pr. døgn transporteres i det øverste jordsjikt, målt med to varmefluxplater under en grasplen i 2 cm dybde. Positive tall betyr at jorda mottar energi, negative tall at energi avgis.

  Manglende tall i tabellene betyr at observasjonene mangler.

 • Observasjonene som gjøres ved BIOKLIM og data fra databasen brukes av forskere og hovedfagsstudenter fra samtlige NMBU-institutter og av andre forskningsinstitusjoner i Ås. Forskere fra institusjoner utenfor Ås henvender seg regelmessig for å få data fra BIOKLIM til bruk i sine studier.

  Hovedoppgaven for BIOKLIM er å levere meteorologiske og mikroklimatiske data av høy kvalitet til forskningsmiljøene på Ås. 

  En liste over vitenskapelige publikasjoner fra Realtek knyttet til BIOKLIM finnes her.

  Ekstern databruk


  Forskningsmiljø utenfor NMBU henvender seg jevnlig for å få tilsendt data fra BIOKLIM. Også aviser og andre lokale media etterspør jevnlig meteorologiske måleresultater. Blant henvendelsene fra institusjoner utenfor NMBU/Ås finner vi i siste års journal en lett blandet gruppe mottakere: 

  • Norsk institutt for vannforskning, NIVA 
  • Limnologisk institutt, UiO
  • NTNU
  • UiO 
  • Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)
  • Energi 1 Kraft
  • Follo Landbrukskontor
  • Bioforsk Øst Apelsvoll - NIBIO
  • NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
  • Akershus amtstidende
  • Østlandets blad
  • Forsøksringen SørØst
  • Fylkesmannens landbruksavdeling i Akershus og Oslo
  • Meteorologisk institutt, klimaavddelingen
  • Ski kommune, teknisk etat
  • Ås kommune, teknisk etat
  • Ski kommune, vedlikeholdsavdelingen
  • Collet kjemi
  • IF skadeforsikring
  • Ski ungdomsskole
  • Det kgl. Norske videskapers selskap
  • Fylkesmannen i Østfold, Miljøvern avdelingen
  • Universitetsbiblioteket, UiB
  • Politi og påtalemyndigheten
  • Søndre og Nordre Follo renseanlegg
  • Nasjonalbiblioteket
  • Glava Energy Center