Forskningsutvalget (FU) ved NMBU

Forskningsutvalget (FU) ved NMBU er universitetets rådgivende forskningspolitiske organ. FU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling i strategiske saker som gjelder forskning og innovasjon.

Medlemmer, møter, og sakspapirer

Kontakt:

Mandat og sammensetning

NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid (videre omtalt som forskning) og innovasjon.

NMBU-FU skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og innovasjon.

NMBU-FUs mandat omfatter forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling og bibliotekstjenester, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternt samarbeid, innovasjon og verdiskaping, etter- og videreutdanning samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

Følgende skal være representert i utvalget:

  • Prorektor for forskning og innovasjon (leder)
  • Forskningslederne/ prodekan for forskning og innovasjon for hvert av de 7 fakultetene
  • 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt foreslått av prorektor
  • 2 studenter oppnevnt av Studentdemokratiet
  • 2 ph.d-kandidat oppnevnt av doktorgradsforeningen ved NMBU (SoDoc)
  • 1 tilsatt i teknisk og administrativ stilling oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene
  • Forsknings- og innovasjonsdirektøren er utvalgets sekretær.
  • Begge kjønn skal være representert i utvalget jf. Likestillingsloven § 21.
  • NMBU-FU utpeker selv nestleder blant medlemmene ved det første møtet i funksjonsperioden.
  • NMBU-FU følger universitetsstyrets funksjonsperiode.