Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access, Hybridpublisering eller via nye avtaler med forlagene Elsevier og Wiley. På denne sidene finner du videre informasjon om NMBUs OA politikk, nasjonal Open Access politikk og EUs politikk på området.

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Policy og retningslinjer

Prinsipper og forvaltning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner ved NMBU (revisjon vedtatt av rektor 25, september 2019)

 1. NMBU følger gjeldende nasjonal politikk og retningslinjer for åpen tilgang. Publisering og åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoneer følger  Kunnskapsdepartementets krav, og de krav som følger av Plan S.
 2. Forskerne er selv ansvarlig for:
       * Å sette seg inn i gjeldende avtaler for åpen publisering.
       * Å egenarkivere vitenskapelige artikler i Cristin i tråde med tidsskriftets/forlagets gjeldende retningslinjer for egenarkivering.
 3. Brage NMBU er universitetets åpne vitenarkiv og omfatter alle fagområder ved universitetet. Masteroppgaver og doktoravhandlinger skal deponeres i Brage av forfatteren. For doktoravhandlinger må post-print versjonene av en akseptert artikkel inkluderes dersom artikkelen er publisert i et abonnementstidsskrift. For artikler i abonnementstidsskrifter utgitt av Elsevier og Wiley, som er i tråd med Unit avtalen som NMBU er med på, kan forlagets pdf egenarkiveres/lastes opp. 
 4. NMBUs publikasjonsfond til støtte for åpen publisering i vitenskapelige tidsskrifter videreføres til 2022 i tråd med Forskningsrådets utvidelse av STIM-OA programmet. Fondets kriterier og størrelse evalueres årlig av Forskningsutvalget, som også får en årlig rapport over tildelte midler fra fondet. Støtte til åpen bokpublisering bør inkluderes innen 2021, i henhold til Plan S.
 5. Universitetsbiblioteket bistår fakultetene, studentene og de ansatt med informasjon om åpen publisering, copyright, lisensiering og publikasjonsavgifter i form av kurs, opplæring og veiledning.

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang (vedtatt aug 2017)

Det er nå flere muligheter for åpen publisering (Open Access)

1. "Gull" Open Access - publisering i Open Access-tidsskrifter:

Forfatteren av et vitenskapelig arbeide bestemmer selv om han/ hun vil publisere sitt arbeide i et Open Access tidsskrift. Dette koster mellom 10-20 000 NOK (publiseringsavgift) og gir fri bruksrett for alle til publikasjonen. Utgiftene til publisering i Open Access tidsskrifter kan ved søknad dekkes gjennom NMBUs publiseringsfond. Forskere kan søke for å finne åpne tilgjengelige tidsskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler. I denne oversikten finnes informasjon om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidsskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

"Gull" OA artikler publiseres i tidsskrifter hvor alle artiklene er åpne, det vil si forlagets pdf (publiserte versjon) egenarkiveres.

eller

2. Publisere åpent i tidsskrifter utgitt av forlagene Wiley og Elsevier som er fremforhandet ved egne avtaler. 

Korresponderende forfatter må være ansatt, eller student ved NMBU. 

Artikler som er publisert åpent av Wiley og Elsevier med en CC-lisens kan deles fritt. Forlagets pdf kan egenarkiveres i Cristin og tilgjengeliggjøres åpent på internett i Brage NMBU.

Vær også OBS! på tidsskrifter som ikke er med i avtalene!

3. "Grønn" Open Access - arkivering i åpnet institusjonelt vitenarkiv:

"Grønn" Open Access (Green Open Access) betyr at vitenskapelige arbeider publiseres i abonnementstidsskrift for deretter å gjøres tilgjengelig på internett gjennom opplasting og arkivering i et åpent vitenarkiv.  NMBU Brage  er NMBUs åpne institusjonelle vitenarkiv.

"Grønn" OA er siste aksepterte manusversjon etter fagfellevurdering (post-print), men uten tidsskriftets logo og layout.

eller

4. Hybridpublisering: 

Et vitenskapelig arbeide publiseres i et abonnements-tidsskrift. Forfatteren kan deretter "frikjøpe" det vitenskapelige arbeidet gjennom en publiseringsavgift. Utgiftene til hybridpublisering dekkes IKKE gjennom NMBUs publiseringsfond

Hva krever forskningsfinansiørene?

 • Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Forskningsrådet oppfordrer forskere om å velge tidsskrift med åpen tilgang (Gull Open Access).
 • EU-kommisjonen og de nasjonale forskningsrådene i en rekke land, krever at resultater fra forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig. 

Open Access i EU:

OpenAIRE er et nettverk av ulike aktører som støtter Open Access politikk. OpenAIRE støttes gjennom FP7 og tar sikte på å være akademisk kommunikasjonsknutepunkt og tilby tjenester til europeiske organer. Se mer informasjon om journaler som støttes av FP7 post-grant open access pilot.

H2020 program: Retningslinjer til regler for Open Access til vitenskapelige publikasjoner og forskningsdata i Horizon 2020.

 

Published 21. mars 2014 - 10:31 - Updated 2. mars 2020 - 8:16