Betydelige naturkostnader av dagens arealforvaltning

Naturen gir oss mennesker økosystemtjenester i form av goder og produkter som tømmer, rekreasjonsverdien av friluftsliv og karbonopptak i skog.  Mange slike økosystemtjenester omsettes ikke i markeder, og har dermed ikke markedspriser som kan reflektere deres nytteverdi. Det kan bidra til undervurdering av naturverdiene, og dermed et overforbruk av natur. Endret arealbruk, slik som hyttebygging, forringer økosystemtjenestene og kan være en alvorlig trussel mot artsmangfoldet. Total samfunnsøkonomisk verdi av endringer i økosystemtjenestene kan beregnes ved hjelp av internettundersøkelser av representative utvalg av den berørte befolkningen hvor de oppgir sine preferanser og betalingsvillighet for ulike omfang av tiltak og arealbruksendringer.

Avhandlingen har to hovedformål. Det første er å benytte oppgitte preferansemetoder (Valgeksperimenter og Betinget verdsetting) til å verdsette endringer i økosystemtjenester og dermed forbedre kunnskapsgrunnlaget for arealforvaltningen. Det andre er å bidra til å øke metodenes gyldighet og bruk ved å få økt innsikt i hva som motiverer folks verdsetting av natur.

I avhandlingen anvendes oppgitte preferansemetoder på klimatiltak, landbrukstiltak og hytteutbygging, for å kunne ta naturverdiene inn i samfunnsøkonomiske analyser av disse arealbruksendringene. Resultatene viser at det er betydelige naturkostnader av dagens arealforvaltning, og at psykologiske faktorer som stedstilknytning og altruisme har stor påvirkning på befolkningens verdsetting av berørte økosystemtjenester.

Avhandlingen finner at bruk av resultater fra oppgitte preferanse-studier i samfunnsøkonomisk analyser gir et beslutningsstøtteverktøy som er bedre egnet til å veie økonomiske verdier opp mot naturverdier, og slik styrke kunnskapsgrunnlaget for arealforvaltningen.

Endre Kildal Iversen har vært en del av et NFR finansiert prosjekt om verdsetting av natur (VALUECHANGE) ledet av Kristine Grimsrud (SSB) som sammen med Ståle Navrud (HH), Henrik Lindhjem (Menon) og Vic Adamowicz (University of Alberta) har vært veiledere for Iversen.

Endre Kildal Iversen forsvarer sin avhandling fredag 13. januar 2023.

Avhandlingen er tilgjengelig på Universitetsbiblioteket NMBU. Avhandling nr. 2023:68, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-2021-2

Published 29. desember 2022 - 12:55 - Updated 29. desember 2022 - 13:44