Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Godstransport er en viktig bidragsyter til negative eksternaliteter som kø, støy, utslipp, veislitasje og ulykkesrisiko. Problemet er stort i byer hvor det ofte er mange aktiviteter som etterspør godstransport og høy tetthet av mennesker som blir skadelidende under eksternalitetene. Samtidig er godstransport uunnværlig for byens økonomi og urbane livsstilsaktiviteter, slik at en bærekraftig godstransport er ønskelig. Tiltak for å redusere eksternaliteter fra godstransporten er ofte rettet mot transportører. Dette til tross for at forskning har vist at transportørers evne til å påvirke godstransporten er begrenset av avsendere og mottakere, dvs. aktørene som etterspør godstransport. Denne avhandlingen gir kunnskap til kommuner og byplanleggere som arbeider med tiltak for å redusere eksternaliteter fra godstransport i by, og bidrar med forskning på godsturgenerering og konsumenters preferanser for miljøvennlig sisteledds-distribusjon. Avhandlingen viser at forbrukere er en sentral etterspørrer av godstransporttjenester samt en sentral aktør for å forstå og påvirke godstransport i by. Konklusjonen er at de kan og bør inkluderes sammen med bedrifter og transportaktører for å oppnå miljøvennlige leveringsløsninger.

Avhandlingen har tittelen "Godsturgenerering og konsumenters preferanser for å redusere eksternaliteter fra sisteledds-distribusjon" og består av fem kapitler: ett innledende kapittel og fire kapitler skrevet som vitenskapelige artikler. Disse er enten er publisert eller i en prosess for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter. Innledningskapitlet gir en oversikt over kunnskapshullet denne avhandlingen tilstreber å fylle, samt hvert av de fire artiklenes individuelle og felles bidrag til å svare på forskningsspørsmålene. Hovedfunn i og mellom hver artikkel fremheves.

Den første artikkelen (kapittel 2) presenterer turgenereringsmodeller for godstransport til bedrifter i Groruddalen i Oslo og eksperimenterer med modellens form og forklaringsvariabler. Resultatet er turgeneringstall i en norsk sammenheng, som viser hvilke næringer som er viktige for å forstå omfanget av turgenerering i området.

Den andre artikkelen (kapittel 3) omhandler også turgenerering, men fra forbrukere som netthandler. Bakgrunnen er veksten i e-handel som har bidratt til å transformere godstransporten via økt sisteledds-distribusjon. Artikkelen viser at turgenerering fra forbrukere er betydelig, og bør vurderes i fremtidig byplanlegging og politikkutforming sammen med turgenerering fra bedrifter.

Den tredje og fjerde artikkelen (kapittel 4 og 5) flytter oppmerksomheten fra turgenereringsmodeller til mulige tiltak for å redusere antall turer og tilhørende eksternaliteter. Målet har vært å undersøke om og hvordan forbrukere kan bidra til en mer bærekraftig godsnæring ved hjelp av sisteledds-distribusjonsløsningene de velger. Hovedfunnene fra disse to artiklene er at forbrukere verdsetter miljøvennlig levering og er villige til å ta noe av kostnadene, enten ved å betale for reduserte CO2-utslipp eller vente noen ekstra dager på levering for reduserte PM- og/eller CO2-utslipp.

Hovedbidraget til avhandlingen er at forbrukere er en sentral aktør for å forstå godstransport i by, som kan og bør inkluderes (sammen med bedrifter og transportaktører) for å oppnå miljøvennlige leveringsløsninger.

Prøveforelesning og disputas
Disputas og prøveforelesning vil være digital og åpen for alle. 

Oppgitt emne for prøveforelesningen er:
"Cost-benefit analysis as a tool for investment decisions in road transport infrastructure"

Mer om disputasen og link til webinaret der disputasen avholdes finner du her.

Velkommen! 

Published 11. mars 2021 - 14:47 - Updated 17. mars 2021 - 10:39