Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Landbruksland er i ferd med å bli en stadig knappere faktor i Afrika sør for Sahara (SSA) på grunn av økende befolkningspress og urbanisering. Forståelse av bønders tilpasning, eierskap og tilgang til land og andre produksjonsfaktorer er viktig for politikkutforming for bedre utvikling og transformasjon av rurale områder i SSA. Denne avhandlingen er et bidrag til litteraturen på dette området. Målsettingen er å analysere endringene i eiendomsforhold, institusjonelle muligheter og skranker som påvirker transaksjoner og eierstruktur blant småbrukere i Malawi, et land i SSA. Målsettingen oppfylles gjennom fire uavhengige, men relaterte artikler i kapittel to til fem i avhandlingen, samt en introduksjon i kapittel en som ser på overordnede politikkimplikasjoner.

Den første artikkelen studerer geografisk variasjon og endringer over tid i skyggepriser på land som mål på verdsetting av landbruksland og landtransaksjoner. Den andre artikkelen analyserer hvordan transaksjonskostnader endrer seg dynamisk i leiemarkeder for land som bidrar til omfordeling av land. Artikkel fire studerer hvordan klimasjokk i form av tørke og flom påvirker omsetningen av land gjennom leiemarkeder. Den siste artikkelen analyserer hvordan småbønders beslutninger om å leie ut arbeidskraft og leie inn land henger sammen.

Nesten et tiår etter de globale diskusjonene om store landtransaksjoner i SSA knyttet til høye energi- og matpriser, anbefaler denne avhandlingen et nytt fokus på landpolitikk for å bedre tilgangen til land for bønder. Landbrukspolitikken og strategien bør fokusere på kampanjer som kan redusere kostnadene med å få tilgang til land gjennom bedre markedsinformasjon på lokalt nivå. Denne politikken og virkemidlene bør vektlegge å redusere kapitalbehovet og likviditetsskranker blant potensielle landfattige leietakere i landbrukssektoren.

Spredningen av landinformasjon kan gjøres gjennom eksisterende veilednings- og informasjonssystemer. I tillegg kan en landbank eller subsidier brukes til å lette på kapitalskrankene for å bønder som trenger det. Tiltak bør særlig rettes mot områder utsatt for klimasjokk som tørke. Ved å redusere friksjonen i landmarkedene kan bønder lettere tilpasse seg endrede rammebetingelser i rurale og urbane områder i Malawi.

Sarah Ephrida Tione forsvarer sin avhandling “Land markets and agricultural household decisions nexus in Malawi" onsdag 20. januar.

Published 11. januar 2021 - 8:45 - Updated 11. januar 2021 - 13:41