Er det lønnsomt å investere i råvarer?

Tom Erik Sønsteng Henriksens avhandling, "Essay om råvareinvesteringer", dreier seg om effekter av å inkludere råvarer i finansielle porteføljer bestående av aksjer og obligasjoner, og hvorvidt eller i hvilken utstrekning investering i råvarerelaterte aksjer innebærer at man eksponeres mot prisendringene i råvaremarkedene.

Interessen for råvareinvesteringer økte kraftig på starten av 2000-tallet. En har sett vekst i produkter tilbudt av finansnæringen som gjenspeiler investeringer i råvaremarkedet og økning i kapital investert i råvarerelaterte finansielle produkter. Denne interessen skyldtes i hovedsak oppfatningen om at råvarer ville gi en positiv avkastning og samtidig ha risikoreduserende effekt ved inkludering i aksje- og/eller obligasjonsporteføljer. Siden 2011 har flere fond og banker lagt ned sine avdelinger som har hatt som oppgave å investere i og forvalte finansielle råvareprodukter. Dette skyldes at mange gikk på store tap gjennom investeringer i råvarederivater.

Henriksens avhandling innledes med en bred oversikt over finansmarkedenes interesse for råvareinvesteringer, og gir videre en introduksjon til problemstillinger knyttet til råvareinvesteringer.

Avhandlingens første artikkel konkluderer at individuelle råvarer generelt ikke er gode investeringer sammenlignet med aksjer og obligasjoner. Videre konkluderer Henriksen med at det er vanskelig å finne en sammensetning av aksjer, obligasjoner og råvarer som gir høyere risikojustert avkastning enn en 60% aksje- og 40% obligasjonsportefølje. Funnene viser at mer aktive handelsstrategier i den råvarerelaterte delen av porteføljen gir en høyere risikojustert avkastning enn ved en kjøp-og-hold-strategi i en eller flere råvarer.

Den andre artikkelen omhandler hvorvidt man bør inkludere råvareindekser med aktive handelsstrategier i porteføljer som i utgangspunktet består av aksjer og obligasjoner. Når en analyserer perioden 2002 til 2015 reduseres risikoen og den risikojusterte avkastningen øker ved å inkludere råvareindeksene i porteføljen. Ved å se på ulike tidsperioder er denne effekten høy i perioden 2002-2011, men forsvinner i stor grad etter 2011. Etter 2011 var det fallende råvarepriser, og selv om man benyttet aktive handelsstrategier som skal gi positiv avkastning ved både økende og fallende priser finner Henriksen at disse strategiene ikke leverte høy nok avkastning til å øke den risikojusterte avkastningen etter 2011.

Den tredje artikkelen drøfter hvorvidt man oppnår eksponering mot råvaremarkedet ved å investere i råvarerelaterte aksjer. Henriksen finner at både råvare- og aksjemarkedseksponering for råvareaksjene varierer mellom forskjellige råvaresegmenter og over tid. Henriksen finner også at råvarerelaterte aksjeindekser har en høyere samvariasjon med aksjemarkedet enn med underliggende råvarer, med unntak av edelmetaller.

Forskningen og resultatene i denne avhandlingen bør være av interesse for investorer, fondsforvaltere og virksomheter involvert i kjøp, salg, transport og fordeling av råvarer.

Published 3. desember 2020 - 13:02 - Updated 4. desember 2020 - 12:41