Riktig lagring av steinmasser etter byggearbeid forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet

Alunskifer er en vanlig bergart i Nord-Europa, og den forekommer ofte i forbindelse med gruvedrift og anleggsarbeid. Denne skifertypen har naturlig høye nivåer av radioaktivitet og skadelige metaller, og kan produsere syre når den eksponeres for luft og vann.

Utfordring i forbindelse med anleggsprosjekter

I Oslo-regionen finnes det en del alunskifer, og store mengder graves ut i forbindelse med konstruksjonsarbeider som Granstunnelen, nytt regjeringskvartal og Follobaneprosjektet.

– Det er svært viktig med riktig lagring av alunskifermasser og andre syredannende bergarter for å unngå negative effekter på miljøet, sier doktorgradsstipendiat Frøydis Meen Wærsted.

Alunskifer fra tunnel i Oppland

Wærsted har undersøkt mobiliteten til uønskede stoffer i alunskifer ved ulike lagringsforhold. Som case har hun brukt alunskifer fra Granstunnelen, på riksvei 4 i Gran i Oppland. Skiferen ble hentet fra tunnelarbeidet i konstruksjonsperioden.

Utviklet metodikk og undersøkt utvasking

I sitt arbeid har Wærsted utviklet en metode for rask og effektiv kvantitativ bestemmelse av det radioaktive stoffet radium-226, for bedre å kunne vurdere de miljømessige konsekvensene av utslipp.

Hun har undersøkt utvaskingen av radioaktive materialer og stabile sporstoffer («tungmetaller»), samt effekten av utveksling av vann og perioder med tørking, og hvordan bufferkapasiteten til lagret alunskifer påvirkes av forskjellige prosesser under varierende lagringsforhold.

Begrense lufttilgangen

Wærsted sine forsøk med lagring av alunskifer i vann viste at begrenset tilgang på luft ga mindre utlekking av uønskede stoffer.

– Det viste seg også at utskiftning av vann i kontakt med alunskiferen ga økt utlekking av grunnstoffer med lav løselighet, som for eksempel arsen og radioaktive radium-226, sier hun.  

– I tillegg ble alunskiferens evne til å nøytralisere syre redusert ved utskiftning av vann, noe som øker risikoen for sur avrenning.

Viktig med riktig lagring

Doktorgradsarbeidet viser at riktig lagring av alunskifer fra konstruksjonsarbeid er viktig for å hindre spredning av radioaktivitet og skadelige stabile grunnstoffer.

– Dersom det velges en løsning med lagring i vann, er det av avgjørende betydning å hindre infiltrasjon av luft og utskiftning av vann, sier hun.

 

Frøydis Meen Wærsted forsvarer avhandlingen sin «Mobiliteten til naturlig forekommende radionuklider og stabile grunnstoffer i alunskifer: En kasusstudie av Gran, riksvei 4, Norge» fredag den 27. september, 2019.

Published 26. september 2019 - 14:19 - Updated 26. september 2019 - 14:21