Globale klimautfordringer i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Hensikten med avhandlingen er å vurdere konsekvensene av klimaendringer og tiltakene mot klimagassutslipp. Spesielt to spørsmål behandles: 1) hvordan kan en få en bedre kvantifisering og verdsetting av forventet klimarelatert tap av biologisk mangfold i integrerte klimaøkonomiske modeller, og 2) hva er akseptabel politisk strategi ved tiltak mot klimagassutslipp gitt risiko for karbonlekkasje.

Klimaendringene vil ha stor effekt på global biodiversitet og økosystemtjenester, og integrerte klimaøkonomiske modeller («Integrated Assessment Models» - IAMs) er blant de viktigste verktøyene for beslutningstakere. De eksisterende IAMs neglisjerer imidlertid, eller vurderer på en ufullstendig måte, denne effekten på biodiversitet og økosystemtjenester.

I den første delen av doktorgradsavhandlingen tar Kevin Raj Kaushal tak i dette problemet ved å bruke nye empiriske estimater av den økonomiske verdsettingen av biologisk mangfold og økosystemtjenester i en velkjent IAM. Ved å sammenligne den oppdaterte modellen med den opprinnelige, viser doktorgradsarbeidet at en kan forvente høyere globale skadekostnader grunnet klimaendringer. Med andre ord, vår økonomiske verdsetting av biologisk mangfold og økosystemtjenester er større enn tidligere antatt.

For å bekjempe klimaendringer, vil verden fortsatt lene seg på regionale tiltak i mange år framover. Slike tiltak kan imidlertid føre til karbonlekkasje, som for eksempel flytting av energiintensive og konkurranseutsatte (EITE) sektorer. Dette har vært brukt som et hovedargument for å finne tiltak mot lekkasje. I den andre delen av doktorgradsavhandlingen tar Kevin Raj Kaushal tak i dette problemet ved å vurdere effektene av ulike typer politikk på samfunnets velferd, basert på teoretiske og numeriske analyser. 

Produksjonsbasert tildeling av utslippskvoter med en konsumavgift på EITE varer, og kjøp av utslippskreditter i utlandet for den innenlandske EITE sektoren, er to foreslåtte tiltak som vurderes. Teoretiske og numeriske simuleringer i sammenheng med EUs kvotesystem tyder på at begge praksisene har potensial for å redusere karbonlekkasje. Videre finner Kevin Raj Kaushal at tiltakene gir en forbedring av velferden både globalt og for den enkelte regionen som implementerer den. Resultatene tyder dermed på at land med ambisiøs klimapolitikk kan redusere karbonlekkasje.

Published 28. august 2019 - 9:24 - Updated 29. august 2019 - 10:07