Tanzanianske skoger trues av manglede bærekraft

Ph.d.-kandidat Greyson Zabron Nyamoga (MINA)

Foto
Håkon Sparre
Tanzanias naturressurser, og særlig landets skoger, er under press. De viktigste årsakene er rask urbanisering og stor befolkningsvekst, som resulterer i høy og økende forbruk og produksjon av ved og trekull.
– Dette gjelder spesielt i urbane områder hvor trekull er den viktigste energibæreren for matlaging, sier doktorgradskandidat Greyson Nyamoga.
Han har brukt de siste fire årene på å undersøke den tanzaniske skogsektoren, og forteller at mange faktorer tilknyttet Tanzanias skogsektor er forbundet med stor usikkerhet.
– Landets etterspørsel etter skogprodukter øker sterkt på grunn av betydelig økonomisk og befolkningsvekst og økt urbanisering, sier han.

Stort potensial for rehabilitering

Nyamoga har undersøkt omfanget av tanzaniansk landforringelse og potensialet for rehabilitering. Resultatene viste at omtrent 49% av landets totale areal er utsatt for en eller annen form for erosjon, enten lett, moderat eller kraftig.
– Dette er en betydelig andel, kommenterer han.
– Det indikerer at det er store muligheter for rehabilitering av land.
Han kommenterer videre at den nåværende jordforringelsen er høy. Deler av de utsatte områdene kan bli dekket av skog på nytt, og dermed gi økt bærekraftig tilførsel av skog og matprodukter, og ikke minst miljømessige fordeler, som økt karbonbinding.

Stor produsent

Tanzania er blant verdens ti største globale kullprodusenter, og produksjonen er en viktig del av landets økonomi. Nyamoga forklarer at tidligere studier har vist at kull vil dominere energisektoren i mange år, ikke bare for Tanzania, men for de fleste land i Afrika sør for Sahara.
– Prisen på kull i urbane områder har økt hvert år på grunn av økende etterspørsel, sier han.

Priseffekter

Nyamoga har undersøkt effekten av pris, inntekt og husholdningsstørrelse på forbruket av kull i husholdninger i tre tanzaniske byområder.
– Resultatene mine viser at utfordringene med kullproduksjon og vedforbruk vil forbli store i Tanzania i ganske lang tid dersom det ikke blir iverksatt tiltak for å gjøre alternativer til kull og ved mer pålitelige og rimelige enn de er i dag. Produksjonen så vel som forbruket av trekull må også bli mer effektiv.
Han advarer om at dersom den nåværende befolkningsøkningen fortsetter og teknologien i produksjon og forbruk av trekull ikke forbedres sterkt, vil etterspørselen etter ved og trekull fortsette å øke og gi store avskogningsproblemer.

Ph.d.-kandidat Greyson Zabron Nyamoga intervjuer lokale i Tanzania om bruken av ved og trekull.

Foto
Privat

Nytt overvåkingssystem

Tanzania har nylig implementert et omfattende landsskogstakseringssystem, kjent som NAFORMA - National Forestry Resources Monitoring and Assessment, basert på over 33 000 prøveflater spredt systematisk over hele Tanzania.
De nye dataene fra NAFORMA gir ny og viktig informasjon om skogtilstand så vel som sosio-økonomiske data om innbyggernes forbruk av ved, trekull og byggematerialer basert på skogsvirke, og gir økte muligheter for bedre planlegging og utnyttelse av skogressursene i Tanzania.

NAFORMA-modeller

I sin doktorgrad har Nyamoga utviklet en skogsektormodell for Tanzania i samarbeid med andre forskere. Modellen knytter skogbruksdata fra over 30 000 prøveflater i NAFORMA sammen med samfunnsøkonomiske data om landets nåværende og fremtidige produksjon og forbruk av ved og trekull, samt andre skogbaserte produkter.
– Skogssektormodelleringen kan bidra til å analysere effektene og utvikle retningslinjer for mer bærekraftig skogforvaltning og effektiv planlegging og forvaltning av arealbruk i Tanzania.

Pionérstudium

Nyamogas doktorgrad inneholder banebrytende modellering av skogsektoren i Tanzania.
– Forhåpentligvis vil modellen inspirere andre forskere til å bruke og forbedre den, og anvende den til forskjellige typer analyser, sier han.
Temaer som kan inkorporeres inkluderer analyser av effekter av klimaendringer, desentralisering av skogforvaltning, skatter på trekullproduksjon og forbruk og subsidiering av alternative energikilder til matlaging, og klimaeffekter av tiltak i skogsektoren i Tanzania. Helsemessige virkninger av forbedret bruk av trekull i by-områder kan også analyseres.

Ikke bærekraftig

– Resultatene mine viser tydelig at dagens forbruk av skogsvirke i Tanzania ikke er bærekraftig, kommenterer Nyamoga.
– Utfordringene med vedproduksjon og forbruk av trevirke vil forbli store i Tanzania i ganske lang tid, med mindre det iverksettes tiltak for å gjøre alternativer energibærere mer pålitelige og rimelige enn i dag. Trekullproduksjonen og forbruket av trekull må også bli mer effektiv, avslutter han.

Nyamoga forsvarer doktorgraden sin "Analyse av aspekter ved bærekraftig skogforvaltning i Tanzania: Dagens skogforringelse, etterspørsel etter trekull i byområder og konsekvenser av framtidig forbruk av ved og trekull” den 23. august 2019. 

Published 20. august 2019 - 0:55 - Updated 20. august 2019 - 1:21