Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

  • Oliventre med grener og frukt.
    Foto
    bassaranc/Shutterstock

En ny doktorgradsavhandling har undersøkt afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) i Tigray, Etiopia. Treslaget er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, men er også truet på grunn av ikke-bærekraftig høsting.

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

 

Afromontane skoger dekker plante- og dyrearter som finnes i fjellområder i Afrika og den sørlige arabiske halvøy. De har høyt artsmangfold, men dessverre er mange av dem truet på grunn av menneskelige forstyrrelser, som for eksempel endringer i arealbruk.
– Afromontane skoger er gjerne isolerte, og er typisk omgitt av landbruksfelt i lavlandet, sier doktorgradskandidat Mekdes Ourge Wegasie.

Skogene inneholder flere arter som er viktige ressurser for lokalsamfunnene.
– Mange av disse artene er truet på grunn av overutnyttelse, og er derfor lokalt truet, sier Wegasie.

Truet av hogst
Afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) er et allment brukt treslag som er vanlig i tørre Afromontane skoger.

– Det er en viktig ressurs for lokalsamfunnene, og brukes til redskaper, fyring, byggematerialer og medisiner, sier Wegasie.
Følgelig er arten under press fra overutnyttelse og anses som å være lokalt truet i Etiopia. I Wegasies studieområde Hugumburda-skogen, en tørr afromontan skog i Nord-Etiopia, ble det hogget cirka 2000-5000 tonn afrikanske oliventrær i løpet av 2016.

 

PhD candidate Mekdes Ourge Wegasie (MINA) during her field work.
PhD candidate Mekdes Ourge Wegasie (MINA) during her field work.
Foto
Netsanet Woldemichael

Truet oliven
Wegasie har undersøkt hvilke faktorer som påvirker den afrikanske olivenens suksess. Hun har blant annet registrert utbredelse og biomasse, effektene av miljømessige og menneskelige forstyrrelser, betydning for lokalsamfunnet og omfanget av ulovlig hogst. Hun har også undersøkt samspillet mellom afrikansk oliven og østafrikansk einer (Juniperus procera), et annen lokalt truet treslag.
– Det er viktig å forstå forholdet mellom truede treslag og forskjellige forstyrrelser for å forstå deres utbredelse, og å gi et godt grunnlag for forvaltningen, forklarer hun.

Positiv kobling
Wegasie fant en positivt sammenheng mellom den afrikanske olivenen og den østafrikanske eineren. Det var også en positiv sammenheng med artsmangfoldet av andre treslag.
– Dette indikerer at det ikke er noe negativt forhold mellom dem, og dermed vil en av disse artenes dominans mest sannsynlig ikke true den andre.

Afrikansk olivenen tåler skygge bra, mens det er omvendt for eineren.
– Det er mulig at østafrikansk einer gir den afrikanske oliven skygge, og dermed legger forholdene bedre til rette for sistnevnte.

Fra ph.d.-kandidat Mekdes Ourge Wegasie sitt feltarbeid.
Fra ph.d.-kandidat Mekdes Ourge Wegasie sitt feltarbeid.
Foto
Netsanet Woldemichael

Forskjell mellom frøplanter, unge, og voksne trær
Wegasies resultater viste at frøplanter, juvenile (unge trær), og voksne hadde forskjellig respons på skogens artsmangfold, jorddybde, skråning og hogst, noe som tyder på såkalt ontogenetiske nisjeskift.
Det var større sannsynlighet for å finne afrikansk olivenfrøplanter i området med dypere jord. Wegasie forklarer at dette sannsynligvis skyldes at dypere jord holder mer fuktighet enn grunn jord, og frøplanter krever fuktighet å etableres.

Imidlertid sank sannsynligheten for å finne juvenile med jorddybden.
– Årsaken til dette kan være at både juvenile og voksne var mer utbredt i høyden, hvor jorden også er skrinnere.

Negative menneskelige effekter
Menneskelige forstyrrelser som hogst og dertil tilhørende aktiviteter påvirket både utbredelse og biomasse av begge treslag på en negativ måte.
– Det var en negativt sammenheng mellom reproduktiv suksess og menneskelige forstyrrelser.

Hun bemerker også at selv om skogen er beskyttet av vakter, forekommer det ulovlig hogst.
– Jeg fant lavere tettheter av frøplanter enn juvenile og voksne, og det virker som om det er lavere regenerering i Hugumburda-skogen sammenlignet med andre Afromontane skoger i regionen. Hun spekulerer i at årsaken til denne lave regenereringen kan være beiting av husdyr.

Bevar trærne
– Jeg anbefaler at skogforvalterne bør bevare treaktige plantearter generelt for å fremme både afrikansk oliven og østafrikansk einer i forringede områder.
Når det gjelder afrikansk oliven og artens sårbare frøplanter, sier hun at de behøver bedre beskyttelse mot beiting. Den viktigste enkeltfaktoren som påvirker den reproduktive suksessen er menneskelige forstyrrelser.

– Et mulig tiltak for bøte på dette er å tillate lokalsamfunnet å høste døde trær fra skogen for å redusere ulovlig hogst.
Hun foreslår også å etablere permanente områder for å bedre kunne overvåke utviklingen av de lokalt truete trærne, og omfanget av den ulovlige hogsten.


Tittelen på Mekdes' avhandling er: "An ecological and socio-economical study of a locally endangered tree species, Olea europaea subsp. cuspidata, in a dry Afromontane forest." 

 

 

Published 17. desember 2018 - 10:58 - Updated 17. desember 2018 - 10:59