Våtmarker av papyrus kan forbedre avlinger

  • Papyrus
    Foto
    Frank Bach/Shutterstock

Ny forskning viser at papyrusplantene er en viktig del av vannlagringen til flytende våtmarker langsmed Nilen. Resultatene viser at papyrus kan være nyttig for vanning av småskala landbruk og forbedre produksjonen.

Våtmarker av papyrus kan forbedre avlinger

Nilen er en av de lengste elvene i verden, og en viktig kilde til ferskvann for hele nedbørsfeltet. Nilbassenget er under sterkt press som følge av endret arealbruk og stadig økende krav til større avlinger. 

– Våtmarker bestående av papyrus i det øvre Nilbassenget bidrar med vann og fruktbar jord. De er avgjørende for å opprettholde landbruksproduksjonen, sier ph.d.-kandidat Ellen Jessica Kayendeke.
Disse områdene er imidlertid under sterkt press for å bli konvertert til jordbruksarealer.
– De totale effektene av slike endringer på våtmarkenes funksjoner og nedbørsfeltets hydrologi vet vi ikke per dags dato.

Papyrusens egenskaper
Kayendeke har brukt de siste fire årene på å studere papyrusvåtmarker i nedbørsfeltet ved Lake Kyoga i Uganda i nord for lake Victoria.
– Målet har vært å kvantifisere vannlagringskapasiteten til en slik flytende våtmark, i tillegg til å forstå papyrusmattens sesongdynamikk, sier hun.
Videre har hun kvantifisert omfanget av degradert våtmark, og dens innvirkning på vegetasjonens produktivitet og fuktighet.

Tilpasset til våtmarker
– Papyrusplanten er fysisk tilpasset til endringer i vannstanden, forklarer Kayendeke.
Røttene som danner en rotmatte komprimeres ved høy vannstand, slik at vannlagringskapasiteten øker i den våte sesongen.
Til tross for at nedbørmengder har vært nokså stabile, har det i Lake Kyoga-området vært en nedgang i vegetasjonens vanninnhold og produksjon. Dette skyldes arealbruksendringer som fant sted for mer enn 15 år siden som ga redusert vann-nivå i våtmarkene og dermed grunnvannsnivåene også.
– Våtmarkene må forvaltes på en mer bærekraftig måte for å unngå negative effekter på vannhusholdningen også i områdene rundt våtmarkene.

Vannlager med potensial
Kayendekes forskning viste at våtmarker av papyrus har en viktig funksjon som vannlager og regulering av vannhusholdningen over større områder enn bare våtmarkene.
– Selv om landbruksarealene har økt på bekostning av våtmarksarealene har produktiviteten gått ned.
– Sannsynligvis vil en bedre forvaltning av disse områdene, i forhold til å opprettholde produktiviteten, innebære en bærekraftig bruk av vannet i disse våtmarkene. Dette kan skje ved en kombinasjon av å opprettholde vannstanden og begrenset vanning av småskala landbruk, sier hun.
– Undersøkelsene viser at det kan ta lang tid fra vannivået senkes i våtmarkene til endringene er merkbare på økosystemene.
Hun forventer derfor en økt interesse for et mer langsiktige perspektiv i forvaltningen av det hydrologiske regimet i slike våtmarker i Nilbassenget.

Våtmarkens dynamikk
Kayendeke har foretatt målinger av meteorologiske data, vannføring og vannstand i våtmarkene, samt grunnvannstand gjennom en toårsperiode. Tykkelsen av papyrusrotmatta ble målt gjennom ulike sesonger og avstand fra land, slik at respons mellom vannføring og rotmatte kunne kvantifiseres. For å kartlegge endringene over et større område, flere hundre kvadratkilometer, der det mangler detaljert og sammenhengende måleserier om vannføring, klima og informasjon om arealbruksendringer, brukte hun satellittmålinger, hyper-temporal bildeanalyse, til å rekonstruere arealbrukshistorikken i nedbørsfeltet.

Arbeidet viser hvordan denne typen bildeanalyse kan benyttes til å overvåke våtmarker sør for Sahara på en rask og kostnadseffektiv måte.

Relatert innhold

24 Sep - Ellen Jessica Kayendeke (MINA)

PhD degree – Trial Lecture and Public Defence

Ellen Jessica Kayendeke, Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA), will defend her PhD thesis "Water storage dynamics of papyrus wetlands and land use change in the Lake Kyoga basin, Uganda", on September 24 2018. 

Published 21. september 2018 - 16:05 - Updated 21. september 2018 - 16:07