Skogen i Norge på digitale kart

Klimaendringer og en økende miljøbevissthet gir økt etterspørsel etter fornybare råvarer til byggematerialer og bioenergi. Skog er en viktig kilde til slike fornybare produkter. Økende europeisk etterspørsel etter tømmer og restprodukter etter hogst, slik som greiner og topper, aktualiserer behovet for mer nøyaktig kunnskap om hvor, og ikke minst når, tømmerressursene blir tilgjengelige for hogst. Nye digitale skogressurskart vil derfor få mange anvendelsesområder i fremtiden.

SR16 skal bli et slikt landsdekkende skogressurskart for hele Norge. SR står for skogressurskart og 16 betyr at rutenettet er 16 x 16 meter. Foreløpig dekker kartene hele Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, om lag 50.000 km2 – et område som er større enn Danmarks landareal. 

Nye kart gir mer detaljert kunnskap
Det nye skogressurskartet benytter Landsskogtakseringens registreringer kombinert med stereofotogrammetri. Stereofotogrammetri vil i denne sammenheng si at stereobilder fra flyfoto brukes til å lage en digital, tredimensjonal modell av terrenget samt gjenstander som stikker ut i terrenget, slik som bygninger og trær. Ut fra denne tredimensjonale punktskyen kan forskerne beregne for eksempel trehøyde og hvor mye tømmer som finnes i skogen, og fremstille disse skogegenskapene som ulike tema i kartet.

Johannes Rahlf er en av dem som har arbeidet med å utvikle det nye digitale skogressurskartet. I sitt doktorgradsarbeid har Rahlf kontrollert, utviklet og forbedret datamodellene som ligger bak de tredimensjonale kartene. 

Grunnlag: Landsskogstakseringen
Til grunn for datamodellene ligger registreringer fra Landsskogtakseringens 22.000 prøveflater, der cirka 13.000 er dekket av skog, sammen med stereobilder av skogen fotografert fra fly. Det spesielle med denne kombinasjonen av registreringer på bakken og bilder fra lufta, er at forskerne kan tilby en mer detaljert oversikt over skogen enn hva som tidligere var mulig. Det nye skogressurskartet gir oversikt over det totale skogarealet i Trøndelagsfylkene, hvilke treslag som vokser hvor, hvor høy skogen er og hvor stort tømmervolumet er – i enkelte tilfeller helt ned på kommunenivå og på bestandsnivå.

Planlegging og investering
Kunnskap om tømmervolum og mengden biomasse som er tilgjengelig vil for eksempel være av betydning for skogeiere og hogstentreprenører som planlegger og utfører hogst. Skogressurskartet kan også benyttes til å planlegge fremtidige investeringer, for eksempel i nye fabrikkanlegg eller skogsbilveier.

Published 23. mars 2017 - 13:33 - Updated 29. mars 2017 - 9:49