Data fra fjernmåling kan brukes til å finne skogområder med høye verneverdier

Av Cathrine Glosli

Skogområde
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 1703695102Foto: Shutterstock

Marie-Claude Jutras-Perreault sin doktorgrad viser at vi kan bruke fjernregistrerte data for å evaluere biologisk mangfold og oppdage endringer i skogøkosystemer over store områder.

Skoger er viktige økosystemer på kloden; de er levested for mange arter, en økonomisk ressurs og ikke minst viktige for menneskers helse og velvære. Økt press på de globale skogressursene har ført til forringelse av økosystemenes helse, samt tap av biologisk mangfold.

– For å oppnå bærekraftig skogforvaltning, må vi vite hvor områdene med høy verneverdi er, forklarer ph.d.-kandidat Marie-Claude Jutras-Perreault.

Eksempler på slike verdier er høye nivåer av biologisk mangfold, urørt skog og sjeldne arter.

– Bærekraftig forvaltning krever overvåkingsdata av høy kvalitet, sier hun.

Bildet viser Marie-Claude Jutras-Perreault 
Stipendiat 
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning NMBU

Egnet for å oppdage stående døde trær

Jutras-Perreault har i sin doktorgrad undersøkt mulighetene for å bruke fjernregistrerte data for å vurdere tilstand og endringer i norske skogøkosystemer.

– Tilstedeværelsen av stående døde trær og naturlige skoger er indikatorer på god skoghelse siden de er nært forbundet med høyt biologisk mangfold, sier hun.

Resultatene fra forskningen hennes indikerer det er mulig å forutsi stående døde trær med middels til stor nøyaktighet.

– Nøyaktigheten var mer beskjeden når det gjaldt å forutsi hvor naturskogen var.

Stående døde trær ble identifisert ved hjelp av en kombinasjon av lidardata og fly- eller satellittbilder, mens naturskog ble oppdaget ved hjelp av lidar-avledede variabler som beskriver den vertikale og horisontale fordelingen og skogdekkets kompleksitet.

Endringer i skogdekket

Jutras-Perreault har også undersøkt hvor nøyaktige fjernregistrerte data er til å oppdage endringer i skogdekket.

– Bruk av fjernmålingsteknologi til å overvåke endringer i skogdekket gir oss verdifull informasjon om hvor stort og intenst presset på skogen er, sier hun.

Jutras-Perreault har også sammenlignet to algoritmer, LandTrendr og Global Forest Watch. Begge algoritmene hadde høy nøyaktighet, men LandTrendr utkonkurrerte Global Forest Watch når det gjaldt å identifisere og overvåke flatehogster i norsk skog.

Kobler teknologi og skogforvaltning

Jutras-Perreaults forskning viser at fjernregistrerte data har potensial for å forutsi tilstedeværelsen av stående døde trær og naturlige skoger, samt oppdage endringer i skogdekke over store områder.

– Denne informasjonen er avgjørende for å at forvaltningen kan ta velinformerte beslutninger. Den gjør det også mulig å implementere mer effektive skogforvaltningsstrategier, avslutter hun.

Marie-Claude Jutras-Perreault forsvarer sin avhandling “Evaluering av tilstand og endringer i skogøkosystemer ved hjelp av fjernmålingdata” fredag den 25. august, 2023.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle, les mer om det her.

Publisert - Oppdatert

Del på