Brukerreglement for Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)

Alle brukere av anlegg som er underlagt SKP Klima må til enhver tid følge dette brukerreglementet, SKPs HMS-rutiner, samt rette seg etter anvisninger fra SKPs ansatte. SKP forventer at personer som gis ansvar for daglig stell og oppfølging av forsøk har nødvendig fagkunnskap for slikt arbeid. Bruker må innen oppstart av arbeid i SKPs anlegg ha gjennomført opplæring i SKPs brannvernrutiner, ha gjennomført NMBUs obligatoriske HMS-opplæring og opplæring i bruk av utstyr. 

Følgende hovedpunkter er gjeldende:  

 1. Det skal henge en dørplakat med nødvendig informasjon om forsøket ved inngangen til alle forsøksenheter. Plakaten skal fylles ut og oppdateres av bruker. Den informasjonen som står der, vil være styrende for teknisk og biologisk vakt. SKP tar ikke ansvar for feil som oppstår som følge av manglende eller ikke oppdatert dørplakat. 
 2. Brukere skal selv sørge for daglig orden og renhold i og rundt forsøksarealene. Søppel og planteavfall skal kastes på anviste plasser.  
 3. Bruk av midlertidige installasjoner i forsøksenhetene skal godkjennes av SKP i forkant. Ved bruke av midlertidige installasjoner uten godkjenning forbeholder SKP seg retten til å demontere dette dersom det er fare for sikkerhet. Ved bruk av utstyr som eks. svovelbrennere, autoklav mm som innebærer en HMS-risiko, skal bruker ha gjennomført opplæring og utført en risikovurdering før bruk. 
 4. Alt plantemateriale som skal inn i anleggene må være fritt for angrep av skadegjørere. I forsøk der skadegjørere inngår, skal nødvendige tiltak utføres i samråd med SKP. 
 5. Alt stell av forsøksmateriale (tilsyn, vanning, gjødsling, plantevern osv.) er normalt brukernes ansvar, dersom ikke annet er avtalt med SKP. Ved alle anlegg er det en ordning for biologisk vakttjeneste som har ansvar for vanning på lørdager, søndager og helligdager. Brukere er ansvarlig for at nødvendig informasjon blir gitt til biologisk vakt (via dørplakat og vaktperm). 
 6. All bruk av plantevernmidler må skje i henhold til gjeldende lover og regler, og av personer med godkjent autorisasjonsbevis. De som utfører arbeidet, må forsikre seg om at planteverntiltakene ikke kan skade andre forsøk i anlegget. Ved bruk av plantevernmiddel må også andre personer som skal oppholde seg i eller nær forsøkene informeres på forhånd. 
 7. Alle beholdere som inneholder plantevernmidler skal merkes og oppbevares på anvist sted, i henhold til gjeldende lover og regler. 
 8. SKP garanterer for funksjonaliteten til de fastmonterte lysoppleggene i fasilitetene. Ønskes annet lysopplegg enn det faste, må dette avtales med SKP før forsøket starter. Eventuelle ekstrakostnader må dekkes av bruker. Det er brukernes ansvar å sørge for måling og innregulering av ønsket lysmengde. Arbeidet skal skje i samarbeid med SKP. 
 9. Bruker må selv skaffe alle driftsmidler som er nødvendig for gjennomføring av forsøkene. Det er ikke lov å ta planter rett inn i anlegget. Kun godkjente vekstmedier må benyttes. 
 10. Ved avsluttet forsøk er bruker ansvarlig for å rydde og vaske forsøksfasilitetene de har brukt. Dersom dette ikke er utført tilfredsstillende, vil SKP fakturere bruker kr 1500 for første time, deretter ihht gjeldende listepris per time.  
 11. Ved bruk av genmodifiserte organismer skal godkjenning fra Helsedirektoratet være oversendt og registrert av SKP før forsøkene starter. Bruker skal avtale opplæring og gjennomgang av prosedyrer og rutiner med SKP før forsøket igangsettes. 
 12. Bruker har plikt til å melde fra til SKP så raskt som mulig hvis det oppstår feil eller mangler ved anlegget.  
 13. Ved omtale av forsøk og prosjekter utført i SKPs anlegg i media, sosiale medier eller annen offentlig omtale skal SKP anerkjennes som leverandør av infrastruktur og servicetjenester. 
 14. Lagrede data og metadata i SKPs klimastyringssystemer er SKPs eiendom.  

Kontakt SKPs personale ved behov for mer informasjon. SKPs vakttelefon (tlf. 970 94 576) er døgnbemannet og kan til enhver tid brukes hvis det oppdages feil eller mangler.