Prøvetakingsrutiner

Nedenfor finner du våre anbefalinger og retningslinjer for prøvetaking og håndtering før forsendelse.

Blodprøver

Rutiner for blodprøvetaking

Finn frem riktige rør til ønskede analyser, se rekvisisjon.  
Sjekk at ikke rørene har utløpt på dato. Overskridet holdbarhet kan påvirke vakuumet i rørene og kvaliteten på prøven. Prøvetakingsutstyr kan bestilles her.

 • Utfør korrekt venepunksjon. Se flere tips på eClinpath.
 • Vend rørene 8-10 ganger for å unngå koagel.
 • Merk rørene med pasient-Id. og dato.
 • Sørg for at riktig etterbehandling. Se tabell nedenfor. Følg anbefalt sentrifugeringshastighet fra prøverørenes leverandør.
Rørrekkefølge, materiale, korkfarge og analyseEtterbehandlingPrøvens holdbarhet etter prøvetakning
1: Na-Citratplasma
🔵
Koagulasjon/fibrinogen
Fylles opp til merke for å unngå fortynningsfeil.  
Vendes 8-10 ganger 
Sentrifugeres. 
1 ml plasma pipetteres av i rør uten tilsetning 
Merk røret med ID, dato, materiale.
I kjøleskap: 8 timer 
Kan fryses. 
2: Serum
🔴 Med eller uten koagulasjonsaktivator
🟡 Med gel
Biokjemi/Hormoner 
Vendes 8-10 ganger 
Sentrifugeres etter 1-2 timer. Serum pipetteres av i rør uten tilsetning. Merk røret med ID, dato, materiale.
Serum er holdbar i flere dager etter separering fra cellene.  
Kan fryses for forlenget holdbarhet.
3: Li-Heparin
🟢
Biokjemi 
Fylles opp til merke for å unngå fortynnings. Vendes 8-10 ganger 
Sentrifugeres. Plasma pipetteres av i rør uten tilsetning. Merk røret med ID, dato, materiale.
Plasma er holdbar i flere dager etter separering fra cellene.  
Kan fryses for forlenget holdbarhet. 
4: EDTA
🟣
Hematologi 
Vendes 8-10 ganger mot korken for å unngå koagel. Ved treg flow er det viktig å få blandet godt underveis for å unngå koageldannelse. Koagulerte prøver kan ikke benyttes. Merk røret med ID, dato, materiale. Bør analyseres så raskt som mulig. Jo flere dager som går, jo mer forringes prøven. Dette kan være ulikt mellom individer.  
Må ikke fryse!
4: EDTA
🟣
ACTH 
Vendes 8-10 ganger mot korken for å unngå koagel. Ved treg flow er det viktig å få blandet godt underveis for å unngå koageldannelse. Koagulerte prøver kan ikke benyttes. Merk røret med ID, dato, materiale. Sentrifugeres så raskt som mulig. Bør oppbevares kjølig frem til sentrifugering. Plasma pipetteres i rør uten tilsetning og fryses. Sendes frosset på kjøleelement.

Volum

Vi analyserer det vi får til på mottatt mengde, men vi anbefaler følgende minimumsvolum: 

 • Serum/plasma: 0,5 ml (gjerne mer)
 • EDTA: 1 ml

Tillaging av blodutstryk 

Blodutstryk bør lages så raskt som mulig etter prøvetaking og helst innen 4 timer. Utstryket lufttørkes før innsendelse.  

Ikke bruk for stor dråpe. Fremgangsmåte for tillaging av utstryk finnes f.eks. på eClinpath.

ÅrsakKonsekvensSærlig påvirkede analyser
Traumatisk venepunksjonKan gi hemolyse, koagulering før antikoagulant får virke og generelt dårlig prøvekvalitet. 
For sen sentrifugering  Henstand på blodceller påvirker enkelte analytter i serum og plasma.  
Pågående glykolyse. 
Lekkasje av Kalium og LD fra cellene.  
Glukose 
Kalium 
Fosfat 
LD 
CK 
For lav sentrifugeringshastighet Tilstedeværelse av erytrocytter som kan gi hemolyse i prøven.  
Tilstedeværelse av andre interferenter.
HemolyseGir interferens i flere analysemetoder.Laboratoriet vil kommentere resultater som kan være påvirket av hemolyse. 
LipemiGir interferens i flere analysemetoder. Laboratoriet vil kommentere resultater som kan være påvirket av lipemi. 
IkterusGir interferens i flere analysemetoder. Laboratoriet vil kommentere resultater som kan være påvirket av ikterus. 
Temperatur under oppbevaring/forsendelse Kulde: Dersom fullblod fryser, vil cellene hemolysere. Hematologi kan ikke utføres.  
For sen analysering (hematologi) I løpet av et døgn vil erytrocytter svelle i prøverøret. MCV
HCT
MCHC
For sen analysering (hematologi) Granulocytter vil degranulere som kan gi feilaktig diff-telling. Dette er ulikt fra individ til individ, og laboratoriet vil vurdere cytogrammene for hver prøve. 
Plateaggregater /trombocyttaggregater I nærvær av EDTA vil det hos enkelte individer danne seg plateaggregater i prøven. Dette skjer kun in vitro, og kan føre til et falsk for lavt telletall for trombocytter. Dette vil kommenteres på trombocyttresultatet.  TBC 
Direkte sollys (sterk lyseksponering) Bilirubin 
Folat 
Urinprøver

Urinprøver for klinisk patologi 

Sentrallaboratoriet utfører protein, kreatinin (Na, K, urea) og undersøkelser av urinstein. 

For undersøkelser av urinstein må konkrementene være makroskopisk synlige, minst 50 mg. 

Urinprøver for bakteriologi 

For riktig tolkning av urinprøver er det viktig å kvantifisere bakteriene. Derfor ber vi om innsending av 1 ml urin. Marker tydelig prøvetakingsmåten i anamnesen (skål-, kateter- eller cystosenteseurin). Urinprøver på svabere er uegnet. 

Fecesprøver

Fecesprøver til parasittologi 

Mengden prøvemateriale vi behøver avhenger av hva vi skal undersøke for:

 • Intestinale parasitter: 1 til 3 prøver, minst 3 gram/prøve.  
 • Lungeorm: 1 til 3 prøver, minst 5 gram/prøve.  

Fecesprøver til bakteriologi

Ta ut materiale tilsvarende minst én spiseskje (ca. 10 gram). Fecesprøver kan også sendes på svaber om de skal ikke analyseres for flere agens eller Salmonella. Prøven bør vanligvis tas fra endetarmen hurtigst mulig etter symptomstart.

BAL- og trakealskylleprøver

BAL- og trakealskylleprøver sendes i steril beholder uten tilsetning.

Andre prøver til bakteriologi

Svaberprøver til bakteriologi  

 • Bruk svabere med transportmedium, gjerne kulltransportmedium. 

NB! Svabere er ikke egnet til salmonellaundersøkelser - der skal det sendes inn avføringsprøver. 

NB! Svabere er ikke egnet til molekylære undersøkelser. 

Aspiratprøver til bakteriologi  

 • Punkter med en steril, grov kanyle og forsøk å aspirere innhold. Alternativt kan innholdet suges opp med sprøyte eller pipette. Ikke send kanylen til laboratoriet, men bruk sprøytehette eller overfør prøven til en steril beholder. 
 • Dersom innholdet er rikelig og tykt, kan prøven tas med en steril svaber som sendes i et transportmedium, gjerne kullmedium.

Biopsier til bakteriologi

 • Biopsier sendes i en steril beholder og kan dekkes med sterilt fysiologisk saltvann. 

Hud- og hårprøver til bakteriologi og mykologi 

 • Ringorm: Send hår (NB! samt røttene) og hudskrap fra randsonen av lesjonene (overgang mellom friskt og sykt vev). Skrap kun i overflaten.  
 • Hudskrap: Skrap dypt. Ta ytterst i prosessen, få med både skorper og hår.  
 • Hårprøver: Send alltid en del hår, helst også noen hårstrå med røtter (napp ut).
 • Subkutane mykoser: Dypt hudskrap eller biopsi.  

Andre prøver til parasittologi

Prøver til morfologisk undersøkelse (ektoparasitter, endoparasitter, osv.) 

Biopsier  

Prøver til medisinsk genetikk

For genetiske analyser, ta ut ~3 ml godt blandet EDTA-blod eller bruk tilsendt svaber (ta kontakt med oss på dogDNA@nmbu.no for bestilling).