Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Av Kristine Welde Tranås

Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Response Surface Pathway gir fordelaktige muligheter innen klinisk forskning.

Response Surface Pathway (RSP) design genererer de påfølgende trinn i kliniske studier basert på resultater fra det foregående. På denne måten «lytter man bedre» til medisinske resultater som generes i løpet av utprøvningen. Denne fremgangsmåten medfører reduksjon i antall individer som er inkludert i studien, kombinert med bedre statistisk nøyaktighet, som er et viktig mål når man vil utvikle og forbedre design av kliniske studier.

Ideen bak utviklingen av RSP-metodikken er systematisk bruk av generert informasjon for å målrette studien raskere og mer nøyaktig, identifisere den optimale «pathway» eller vei, samt å oppnå intervensjonsresultater med et redusert antall studiedeltagere.

Videreutvikling av metodologien
Hovedmålet med dette doktorgradsarbeidet var å videreutvikle RSP-metodologien for kontrollerte kliniske studier (CCT), samtidig som designets fleksibilitet økes.

Dette ble implementert gjennom følgende fem mål: øke antallet inkluderte studiedeltakere med økende design-nivå, utvikle RSP-design for usentrerte startverdier, utvikle RSP-metodikk for odde antall utfall, legge til rette for bruk av RSP i kombinasjon med andre studiedesigner, samt utvikle to-dimensjonalt RSP-design.

Både fra et etisk og statistisk synspunkt må egnet studiedesign, utvalgs-størrelser, doser, startpunkt og overordnede studieplaner beregnes. Human- og veterinærmedisinske studier skal etterstrebe bruk av så få individer som mulig uten å miste vitenskapelig tyngde.

Raskere og tryggere utvikling av medisiner
Betydning av dette forskningsarbeidet innen kontrollert klinisk forsøksmetodikk kan løse sentrale utfordringer for utføring av medisinske studier, oppnå mange fordeler og i en større sammenheng utvikle medisiner og vaksiner raskere og tryggere.

Så langt har ikke RSP-prosedyren blitt kombinert med andre kliniske studiedesign. RSP-metoden som Holand introduserer i denne studien, inkluderer en kombinasjon med Latin Square (LSQ) design for å sammenligne intervensjoner.

Trond Holand forsvarer sin avhandling "Development of Response Surface Pathway Methodology" torsdag 11. november, 2021. 

Publisert - Oppdatert

Del på