SEARCH – nytt biomedisinsk senter i Sandnes

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF), Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) og prorektor ved NMBU Halvor Hektoen sto for første spadetak.
Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF), Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) og prorektor ved NMBU Halvor Hektoen sto for første spadetak.Foto: Cecilie Ersdal, NMBU

Mer og bedre forskning på gris, sau og geit ved NMBU sin avdeling i Sandnes øker sjansen for å redde menneskeliv. Første spadetak til bygging av SEARCH-senteret er tatt.

På Høyland, like utenfor Sandnes sentrum holder Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sin seksjon for småfeforskning og husdyrhelse til. Det er her det nye biomedisinske forskningssenteret SEARCH vil se dagens lys.

Humanmedisin+veterinærmedisin=SEARCH
SEARCH er et samarbeid mellom NMBU, og en rekke aktører (Helse Stavanger universitetssykehuset HF, Universitetet i Stavanger og, Stiftelsen Norsk Luftambulanse)  i Rogaland om å legge til rette for tverrsektoriell biomedisinsk forskning, innovasjon, og utdanning av både helse‐ og veterinærpersonell.

Bygget som nå skal reises, vil gi plass til flere operasjonssaler, oppstallingsmuligheter for forsøksdyr, samt moderne diagnostisk utstyr. Dette gir vesentlig økte muligheter for forskning, innovasjon og kurs/undervisning.

- SEARCH vil gi gode fasiliteter og gode mulighet for et tettere samarbeid mellom oss veterinærer og human helsepersonell, sier Irma Oskam, instituttleder for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen.

- Det finnes ingen biomedisinske forsøksfasiliteter hvor humanmedisin og veterinærmedisin jobber så tett som ved SEARCH. Det vil skape muligheter for forskning, undervisning og innovasjon som vil være unikt i nasjonal og internasjonalt sammenheng og være ettertraktet som testfasilitet for mange samarbeidspartnere, fortsetter prorektor Halvor Hektoen.

- Samarbeidet i skjæringsflaten mellom de medisinske fagdisiplinene, har allerede vist seg å være meget fruktbart.

- Et slikt samarbeid kan gi bedre forskning på blant annet infeksjonssykdommer, fordi en rekke av infeksjonene som oppstår hos dyr kan overføres til mennesker og omvendt. I tillegg er forskning på antibiotikaresistens et satsingsområde som blir ansett som høyst aktuell i dag og får mye oppmerksomhet fra norske myndigheter, understreker Oskam.

Dyreforskning kan redde menneskeliv
Forskere innen veterinærmedisin og human medisin ved senteret vil blant annet forske videre på små, bærbare ultralydmaskiner som kan tas med til pasientene utenfor sykehus. Dette vil være av stor betydning for Norsk Luftambulanse.

All virksomhet som omhandler forskning på dyr på Høyland er underlagt det strengeste regelverk; Lov om dyrevelferd og dyrenes helse og velferd i varetas på best mulig måte under veiledning av veterinærmedisinsk kompetanse og optimale oppstallingsforhold. I dag er det kun sauer og geiter på Høyland, men med det nye senteret blir det også mulighet til å ha gris, som er dyret som er meget godt egnet til medisinsk forskning, fordi blant annet hjerte- og lungefunksjonene ligner menneskets.

Ny hofte
Knut Harboe, overlege og forsker ved SUS, har samarbeidet med veterinærene på Høyland og Aarbakke AS om å gi hoftepasienter en ny og bedre hofte. Det skjedde ved hjelp av at 35 geiter på Høyland fikk operert inn et hofteledd i titan, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det nye senteret betyr ikke bare økt forskning, men også mulighet til en langt større kursaktivitet.

- Allerede i dag må alle veterinærstudentene på Veterinærhøgskolen minst én tur innom avdelingen på Høyland før de kan kalle seg veterinærer, forteller Oskam.

SEARCH-bygget
Det nye bygget er på 400 kvadratmeter og skal inneholde blant annet grisefjøs og to operasjonssaler. Det skal føres opp et bygg på 400 m2 innenfor en kostnadsramme på 24,6 mill. kroner. Prosjektet er finansiert gjennom et utstrakt offentlig og privat samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og lokale nærings- og finansaktører. I tillegg er det bevilget 8 mill. kroner over statsbudsjettet til prosjektet.

Prorektor Hektoen vil berømme alle ansatte ved NMBU i Sandnes for den enorme innsatsen de har lagt ned for å realisere dette prosjektet. Spesielt vil jeg trekke fram førsteamanuensis Marianne Oropeza Moe som er prosjektleder for SEARCH, og overlege Nils Petter Oveland ved Stavanger universitetssykehus som sammen har hatt hovedansvaret for planleggingen av forskningsbygget og har klart å skaffe tilveie tilstrekkelig finansiering.

Første spadetak
Universitetsstyret ved NMBU godkjente byggestart for senteret onsdag 15 mars, og første spadetak ble tatt allerede uken etter tirsdag 21 mars. NRK Rogaland la ut en video om hendelsen

Nytt bygg til biomedisinsk senter i Sandnes.
Nytt bygg til biomedisinsk senter i Sandnes. Foto: Ill. ArkVest

Fakta

Sandnes Education And Research Center Hoyland, (SEARCH), er et samarbeid mellom

Universitetet i Stavanger

Stavanger Universitetssjukehus

Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

SEARCH skal levere følgende:

  • Utdanning og etter‐ og videreutdanning av veterinærer og helsepersonell (leger,spesialsykepleiere, offshoresykepleiere, osv.).
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter innen human‐ og veterinærmedisin.
  • Være et senter for faglig utveksling mellom ulike yrkesgrupper som veterinærer, helsepersonell og ingeniører.
  • Drive aktiv og god kunnskapsformidling (eks. ved å arrangere fagseminarer ved senteret).
  • Stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, testing av nye produkter og etablering av nye helsebedrifter innen medisin og biomedisin.

Publisert - Oppdatert

Del på