Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

Av Kristine Welde Tranås

I sitt doktorgradsarbeid påviste Letemichael Negash Welekidan forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis og et høyt nivå av multiresistent tuberkulose i Tigray-regionen i Etiopia. Funnene kan danne grunnlag for en revisjon av det nåværende tuberkulose-kontrollprogrammet.

Tuberkulose forårsakes av nært beslektede bakterier innen Mycobacterium tuberculosis -komplekset (MTBC). Tuberkulose smitter hvert år millioner av mennesker. Det kan forebygges og behandles, men den fortsatte fremveksten og spredningen av multiresistent tuberkulose truer den globale innsatsen for å kontrollere sykdommen.

Pågående overføring av resistent tuberkulose
Målet med Letemichael Negash Welekidans studie var å beskrive den molekylære epidemiologien til multiresistent MTBC fra pasienter med lungetuberkulose i Tigray-regionen i Etiopia. Studien viste at forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis sirkulerer i regionen, og funnene indikerer at det er en pågående overføring av resistent tuberkulose i Tigray.

Studien viste at tidligere tuberkulose-behandling, sigarettrøyking og feberperioder var forbundet med utvikling av multiresistent tuberkulose. Studien dokumenterte videre status for multiresistent tuberkulose og tilhørende årsaksfaktorer, beskrev Mycobacterium tuberculosis-stammer som sirkulerer i området, samt overføringsindeks for de forskjellige variantene og de vanlige mutasjonene som overfører antibiotikaresistens hos Mycobacterium tuberculosis.

Mutasjoner kodet for resistens
Helgenomsekvensering viste at forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis sirkulerte i regionen, med linje 4 (L4) som den dominerende genotypen. Andelen multiresistent tuberkulose blant nye og tidligere behandlede tuberkulose-tilfeller var høy i regionen, og L4 var koblet til resistens mot legemidler mot tuberkolose. Dominansen av L4 og koblingen til antibiotikaresistens, samt det høye nivået av siste overføringsindeks, indikerer en pågående overføring av resistent tuberkulose i Tigray.

De vanligste mutasjonene kodet for resistens var mot RIF, INH, EMB, SM, PZA, ETH, FLQs og injiserbare 2. linje anti-tuberkulose-legemidler, observert for rpoB, katG, embB, rpsL, pncA, ethA, henholdsvis gyrA og rrs-gener. I tillegg til disse mutasjonene ble det også rapportert et betydelig antall omdiskuterte rpoB-mutasjoner, som ikke ble rapportert ved bruk av WHOs anbefalte analyse.

Grunnlag for revisjon av kontrollprogrammet
Funnene kan danne grunnlag for en revisjon av det nåværende tuberkulose-kontrollprogrammet i Tigray, for å avbryte den pågående overføringen av multiresistent tuberkulose. Viktige elementer vil være å oppdage og gi passende tidlig behandling og oppfølging av tilfeller av resistent tuberkulose (DR-TB), og følge anbefalte prioriterte tiltak for behandling av resistent tuberkulose for å redusere den nåværende høye byrden av multiresistent tuberkulose i studieområdet. Periodisk overvåking av resistensoverførende mutasjoner, tidlig diagnose og behandling av tuberkulose, samt oppskalering av testmuligheter for antibiotikaresistens for å forhindre og kontrollere overføring av resistent tuberkulose i samfunnet, anbefales.

Studiens funn kan brukes som grunndata for forskere og bli en informasjonskilde til forskere fra samme fagområde for å gi studenter oppdatert og evidensbaserte informasjonen om tuberkulose-status, årsakssammenheng og behandling.

Letemichael Negash Welekians forsvarer sin avhandling "Molecular epidemiology of multidrug-resistant tuberculosis among pulmonary tuberculosis patients in Tigray Region, Ethiopia" torsdag 9. september, 2021. 

Publisert - Oppdatert

Del på