Norsk forskning kan bedre forholdene for fiskeoppdrett i Kenya

Av Kristine Welde Tranås

Ny norsk forskning kartlegger omfanget av muggsoppgift i fiskefôr i Kenya. Mer kunnskap om problemet kan gi den kenyanske oppdrettsfiskenæringen bedre forutsetninger for å redusere mengden av disse giftene i fiskefôret, som igjen kan påvirke vekst og helse.  

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har forsker Evalyn Wanjiru Mwihia dokumentert forekomsten av muggsoppgifter i fiskefôr i Kenya. I deler av arbeidet fokuserte hun på aflatoksin.

– Aflatoksin er den muggsoppgiften det har vært mest fokus på i tropiske land og er ansett som den giftigste, forklarer hun.

Evalyn Mwahiras doktorgradsarbeid ble gjennomført ved NMBU og Universitetet i Nairobi, mens de kjemiske analysene ble utført ved Veterinærinstituttet. Mwahira testet fiskefôr og fôringredienser og fant aflatoksin i 85 prosent av prøvene. I tillegg påviste hun leverskader i fisk fra fem oppdrettsanlegg, skader som fisken kan få dersom den er eksponert for aflatoksin. Undersøkelsen gav imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at skadene hos akkurat disse fiskene skyldes aflatoksin.

Fisken er eksponert for muggsoppgitblandinger
Mwihia undersøkte også forekomsten av 40 andre muggsoppgifter i fôret. I nesten alle prøvene som ble analysert, ble det påvist minst en av disse. Av alle 40 muggsoppgiftene fant hun 29 av dem i minst én prøve. To eller flere muggstoffgifter ble påvist i 87 prosent av prøvene. Dette viser at fisken vanligvis er eksponert for blandinger av ulike muggsoppgifter. 

Dersom fisken inntar muggsoppgifter over tid, både enkeltvis og i blandinger, kan det potensielt føre til toksiske effekter hos fisken. Mwihia slår derfor fast at det bør gjennomføres tiltak for å redusere forekomstene av muggsoppgifter, eller mykotoksiner, i fiskefôret. 

Oppdrettere og forhandlere mangler kunnskap
Gjennom arbeidet har Mwihia dokumentert at fiskeoppdrettere og forhandlere av fiskefôr i regionen vet for lite om muggsoppgifter og at de mangler informasjon om hva som kan begrense forekomstene av aflatoksin i fôret. Ved hjelp av slik kunnskap kan aktørene endre hvordan de håndterer fôret, og sikre mindre mykotoksiner i produksjonskjeden.

– Ved å gi aktørene kunnskap om muggsoppgifter i fôret kan man bidra til å redusere forekomsten av muggsoppgifter ved at fôret behandles bedre. Blant annet gjennom å ikke oppbevare det på bakken, og å være oppmerksom på hvordan og hvor lenge man lagrer det før bruk, sier Evalyn Wajiru Mwihia.

Evalyn Wanjiru Mwihia forsvarer sin avhandling "Prevalence, levels, risk factors and knowledge, attitudes and practices associated with mycotoxins in fish feeds and their effect in fish in Kenya" fredag 10. februar, 2023. 

Publisert - Oppdatert

Del på