Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling

Av Kristine Welde Tranås

Doktorgradsarbeidet til Ajay Yadav viser at en humanrelevant blanding av persistente organiske miljøgifter (POPs) og miljøgiften perfluorooktansulfonsyre (PFOS) kan føre til skadelige effekter på nevroutvikling.  

Persistente organiske miljøgifter (POPs) er kjemikalier som vekker bekymring globalt fordi de er tungt nedbrytbare og akkumuleres i levende organismer. Mennesker blir kontinuerlig eksponert for blandinger av disse kjemikaliene fra ulike kilder. Mange POPs påvises i blod og brystmelk, og det er vist at de også kan krysse blod-hjernebarrieren og overføres til fosteret gjennom morkaken.

POPs kan ha skadelige helseeffekter

– Eksponering for POPs har vært satt i sammenheng med uønskede effekter relatert til menneskers helse, blant annet effekter knyttet til hjernens utvikling og funksjon. Dette betyr at POPs kan påvirke nervesystemet under fosterutviklingen og på den måten hemme prosesser i hjernen som er av betydning for dens utvikling og funksjon, sier Ajay Yadav.

Mennesker eksponeres for flere kjemikalier samtidig. Derfor er det behov for å undersøke effekter ikke bare av alle disse stoffene enkeltvis, men også blandinger av de samme stoffene.

Undersøkte blanding av miljøgifter

– I denne studien brukte vi en blanding av POPs som inneholdt 29 kjemikalier basert på forekomst i blod og brystmelk målt i den Skandinaviske befolkningen. Vi inkluderte også effektstudier av enkeltstoffet perfluorooktansulfonsyre (PFOS), som var dominerende i blandingen. Vi undersøkte om eksponering med POPs påvirker sentrale trinn i nervesystemets utvikling.

For å belyse denne problemstillingen eksperimentelt, brukte forskerne kyllingembryo med hovedvekt på lillehjernen. I tillegg brukte de en feokromocytomcellelinje fra rotte (PC12) som modell for nerveceller.

Distribuert til hjernen

– Vi fant at når vi injisterte POPs-blandingen i fosterhinnen allantois, ble giftene distribuert til hjernen i konsentrasjoner som er relevante for human eksponering. POP-eksponering førte til endringer i lillehjernens morfologi og påvirket gen- og proteinuttrykksprofiler, som kan forstyrre grunnleggende aspekter ved nevroutvikling, sier Yadav.

Resultatene viste endringer i nevronal celleproliferasjon og migrasjon, samt cellulære stressresponser-

– Samlet sett fant vi at eksponering med POPs er forbundet med morfologiske og molekylære endringer som kan forstyrre nevroutvikling. Våre studier peker på mulige mekanistiske forklaringer knyttet til sammenhenger mellom POPs-eksponering og uønskede utfall relatert til nevroutvikling og kognitiv funksjon påvist i epidemiologiske studier.

 Ajay Yadav forsvarer sin avhandling "Neurodevelopmental toxicity of a human relevant mixture of persistent organic pollutants (POPs) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)" fredag 5. november, 2021. 

Publisert - Oppdatert

Del på