Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens ved REALTEK

Er det lov å bruke kunstig intelligens (KI) som student? Her finner du retningslinjer for hvordan du kan bruke KI som hjelpemiddel på innleveringsoppgaver.

Retningslinjene gjelder for studenter ved Fakultet for realfag og teknologi.

Slik kan du bruke kunstig intelligens (KI):

  1. Du kan bruke KI i arbeidet med innleveringsoppgaver. Hvis du bruker KI, må du gjøre det i samsvar med retningslinjene som beskrives nedenfor.
  2. Du har selv ansvar for å kvalitetssikre at KI-generert informasjon er pålitelig. Vi forventer at du aktivt følger akademiske normer for redelighet, etterrettelighet og åpenhet ved tydelig å angi når og hvordan du har brukt slike tekster. Du må også beskrive hvordan KI-informasjon er faktasjekket. Derfor kan du ikke bruke KI-genererte tekster som kildegrunnlag for faktaopplysninger. Du må kritisk vurdere resultater hentet fra KI-verktøy for å sikre at de er forskningsbasert.
  3. Hvis du bruker KI i oppgaven, må du redegjøre for bruken. Dette kan du gjøre ved å inkludere hovedtrekk i prompte-prosessen med valg av plattform og eksempler på hvilke spørsmål du har stilt. I en bachelor- eller masteroppgave plasseres denne redegjørelsen i et eget delkapittel eller avsnitt i oppgaven, for eksempel i metodekapitlet.
  4. Hvis man bruker KI i litteratursøk, kan KI oppgi fiktive kilder. Derfor bør du gjengi kilder med sidehenvisning så langt det er mulig. På bakgrunn av dette, fraråder vi at du bruker slike verktøy som eneste kilde til uttømmende litteratursøk. I stedet anbefaler vi at du bruker abonnementsdatabasene som alle studenter har fri tilgang til gjennom biblioteket.
  5. Du har ansvar for å gjøre deg kjent med NMBUs regelverk for plagiat. Her fremgår det tydelig at eksamensbesvarelser og oppgaver skal være studentens eget arbeid: «Kopieres tekst fra andre kilder, får studentene andre til å skrive teksten for seg, eller benyttes f. eks Chat GPT eller annen KI uten å oppgi kilde, regnes dette som forsøk på fusk.» Resultatet kan bli at du får annullert eksamen/oppgaven/emnet og blir utestengt fra universitetet.
  6. Fordi du har mulighet til å bruke KI i bachelor- eller masteroppgaven, blir det muntlige forsvaret av oppgaven viktig. Det er avgjørende at du kan forklare teori, metode og prosess gjennom refleksjon og ved å gi eksempler.
  7. Veileder for bachelor- eller masteroppgaven er ansvarlig for å tematisere bruk av KI. De kan gi råd for konstruktiv og kritisk bruk av KI og bidra til godt akademisk håndverk.
To kvinnelige og en mannlig student ser på en laptop sammen

Bakgrunn:

Retningslinjene er utformet av Undervisningsutvalget ved REALTEK sammen med Ulf Geir Indahl (REALTEK) og Niklas Pettersen Mintorovitch (Læringssenteret). De har tatt utgangspunkt i tilsvarende retningslinjer ved Handelshøgskolen NMBU.

Undervisningsutvalget godkjente retningslinjene for bruk av KI 29. januar 2024.