Faggruppen for vann- og miljøteknikk ved REALTEK

Diverse foto tatt med studenter på Fluidlaben hos Realtek.

Vanngruppen ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er fagmiljøet som står bak det femårige studieprogrammet (sivilingeniør) i vann- og miljøteknikk.

Vi driver forskning og undervisning innen renseteknikk for drikkevann og avløp, ressursgjenvinning samt VA-transportsystemer og overvannshåndtering.

På denne nettsiden kan du etter hvert bli kjent med oss og vår aktivitet. Foreløpig finner du en oversikt over de ansatte, men nettsiden utvides fortløpende med mer informasjon.

Studier

Vanngruppa har ansvaret for studieprogrammet i vann- og miljøteknikk (sivilingeniør), der du blant annet lærer hvordan vi kan sikre rent drikkevann, forebygge flom, forhindre forurensing og utvikle fremtidens renseanlegg. I løpet av studiet kan du dra på utveksling. Flere av våre masteroppgaver utføres i samarbeid med industri og kommuner, og de fleste av våre studenter har fått tilbud om relevant, fast jobb før de er ferdige med studiene sine. Våren 2023 vant en av våre masterstudenter Teknas masterstipend på 50 000 kr, som du kan lese om her.

Våre kandidater jobber i både kommunene, som konsulenter og i industrien. Her kan du lese intervju med våre tidligere studenter Phan og Milna.

Studieprogrammet har sin egen studentforening, AquariÅs, som gjennomfører sosiale og faglige arrangementer gjennom hele studietiden. Du kan følge dem på Instagram og Facebook.

Forskning

Vi forsker på renseteknikk for drikkevann og avløp, ressursgjenvinning samt VA-transportsystemer og overvannshåndtering, blant annet. Vi er tilknyttet ulike forskningsgrupper:

  • Her måler vi vannkvalitetsparametere, alt fra enkle målinger av pH, til mer komplekse metoder med blant annet måling av PFAS med fluorescens og grunnstoffbestemmelse med ICP-MS/MS. I tillegg er det her muligheter for å lage småskala/prosjektbaserte oppsett for spesifikke masteroppgaver eller forskningsprosjekter. Vi har også et rent labkurs (THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre) rettet mot vannstudentene som foregår på denne labben. Mange studenter utfører masteroppgaven sin i tilknytning til denne labben.

   • På dette laboratoriet har vi mulighet for større-skala forsøk knyttet til svartvann (kloakk) og gråvann (avløpsvann fra vask/dusj/kjøkken osv.). Her testes blant annet rensing av gråvann med alger og biokull, og kloakk brukes til å produsere biogass. Her har vi også introkurset til studiet (IMRT100) der de nye vannstudentene skal bygge sitt eget vannrenseanlegg der skittent vann fra Skogsdammen skal renses med ulike filtre, biomedier og kjemikalier, før vannkvaliteten skal testes på analyselabben. Mange studenter utfører også masteroppgaven sin i tilknytning til denne labben.

   • Denne labben benyttes hovedsakelig til kurs innen fluidmekanikk og vannstrømning. Her har vi blant annet en egen nedbørsimulator. I tillegg utføres arbeid i tilknytning til masteroppgaver på denne labben.

   • REALTEK, MINA og BIOVIT. I prosjektet har forskerne brukt ny teknologi i et sirkulært system, der avløpsvannet fra toalettene i studenthybler har blitt omgjort til biogass og viktig plantenæring. I veksthuset brukes renset gråvann til å dyrke grønnsaker og andre planter.

   • Nasjonalt senter for vanninfrastruktur bygges nå på NMBU. Vannsenteret skal være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, som også studentene våre vil få bruke. Vannsenteret skal tilrettelegge for samarbeid og det grønne skiftet, slik at vi sammen kan finne gode, bærekraftige løsninger for vann og avløp.

Medlemmer