Matematikk 1 for 8. - 13. trinn

Matematikk 1 for lærere på 8. - 13. trinn er for deg som vil undervise matematikk på ungdomsskolen eller i videregående opplæring, og som har lite eller ingen matematikk fra høyere utdanning fra før. Dette kurset er på 30 studiepoeng og inneholder første halvpart av emnegruppen i matematikk, som gir undervisningskompetanse på 8. - 13. trinn.

Matematikk 1

Matematikkfaget og norske elevers matematikkompetanse er stadig i fokus i media og samfunnet. Det er også kjent at vi trenger flere matematikklærere i tiden fremover. Videreutdanning i matematikk har som mål å gi lærere en solid faglig bakgrunn og trygghet i matematikk og matematikkdidaktikk. Studiet er bygd opp av matematikkemner som gir både en breddekompetanse for å dekke alle emner fra læreplanene i norsk skole, men også en faglig fordypning innenfor enkelte fagområder.

Samlingsuker for studieåret 2018/2019:

  • Uke 35: 27.08 - 31.08
  • Uke 42: 15.10 - 19.10
  • Uke 50: 10.12 - 14.12
  • Uke 6: 04.02 - 08.02
  • Uke 14: 01.04 - 05.04
  • Uke 24: 10.06 - 14.06

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet er delt opp i to moduler à 15 studiepoeng (stp). Modul 1 går i høstsemesteret, mens modul 2 går i vårsemesteret. Det anbefales å ta begge modulene.

Modul 1 (høst):

Modul 1 omhandler én og flervariabel kalkulus, samt undervisning i matematikkdidaktikk.

Modul 2 (vår):

Modul 2 omhandler lineær algebra, lineære differensiallikninger og tallteori. I tillegg vil det være undervisning i matematikkdidaktikk og et matematikkdidaktisk prosjekt.

Faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform
Studiet er nett- og samlingsbasert, og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via Internett. I tillegg er det 3 ukesamlinger à 5 dager per semester på NMBUs campus i Ås. Egne veiledere med matematikkfaglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veiledere vil gi støtte i det faglige arbeidet og legge til rette for kontinuerlig faglige og didaktiske diskusjoner. Egenstudier kommer i tillegg.

Organisering, antall samlinger, lengde på samlinger og læringsplattform
Studiet er organisert som et nettbasert studium, og studentene følger forelesninger og får oppfølging via Internett. Det er i tillegg 3 samlinger à 5 dager på campus Ås per semester. (se uker lenger opp).

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene.

Det er krav om kollegalæring, det vil si at studentene må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen der de jobber. Det blir lagt til rette for dette i studiet.

Arbeidskrav/vurdering/eksamen
Studiet inkluderer jevnlige obligatoriske innleveringer i matematikk og matematikkdidaktikk, prosjektoppgave i matematikkdidaktikk og skriftlige eksamener.

Eksamen: Skriftlige eksamener i hvert av matematikkemnene i begge modulene. Skriftlig eksamen i matematikkdidaktikk i modul 2. Samlet vurdering av hver modul med bokstavkarakter A – F.

Opptakskrav – utover gjennomført godkjent lærerutdanning
Full fordypning i matematikk fra videregående skole (R2, 3MX, 3MN eller tilsvarende).

Kontakt:
For informasjon om faglig innhold, undervisning mm, ta kontakt med Martin Seland Ansnes.
For informasjon om organisering, frikjøp mm., ta kontakt med Ole Mathis Opstad Kruse

Published 22. januar 2016 - 15:24 - Updated 18. januar 2018 - 23:30