Matematikk 1 for 8. - 13. trinn

Matematikk 1 for lærere på 8. - 13. trinn er for deg som vil undervise på ungdomstrinnet eller i vgs. og som har ingen/lite matematikk fra høgskole/universitet fra før. Dette studiet er på 30 stp. og inneholder første halvpart av emnegruppen i matematikk som gir undervisningskompetanse på 8. - 13. trinn.

Matematikk 1

Introduksjon
Matematikkfaget og norske elevers matematikkompetanse er stadig i fokus i media og samfunnet. Det er også kjent at vi trenger flere matematikklærere i tiden fremover. Videreutdanning i matematikk har som mål å gi lærere en solid faglig bakgrunn og trygghet i matematikk og matematikkdidaktikk. Studiet er bygd opp av matematikkemner som gir både en breddekompetanse for å dekke alle emner fra læreplanene i norsk skole, men også en faglig fordypning innenfor enkelte fagområder.

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet er delt opp i to moduler à 15 studiepoeng (stp). Modul 1 går i høstsemesteret, mens modul 2 går i vårsemesteret. Det anbefales å ta begge modulene.

Modul 1 (høst):
Modul 1 omhandler én- og flervariabel kalkulus. Undervisning i matematikkdidaktikk er inkludert i studiet.

Modul 2 (vår):
Modul 2 omhandler lineær algebra og lineære differensiallikninger samt klassisk og anvendt tallteori. Et matematikkdidaktisk prosjekt vil inngå i denne modulen.

Faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform
Studiet er nettbasert, og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via Internett. I tillegg er det 3 ukesamlinger per semester på campus Ås. Egen veileder med matematikkfaglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veileder vil gi støtte i det faglige arbeidet og legge til rette for kontinuerlig faglige og didaktiske diskusjoner. Egenstudier kommer i tillegg.

Organisering, antall samlinger, lengde på samlinger og læringsplattform
Studiet er organisert som et nettbasert studium, og studentene følger forelesninger og får oppfølging via Internett. Det er i tillegg 3 samlinger à 5 dager på campus Ås per semester.

I 2017/2018 vil samlingene være: 

  • Uke 34 (21.08 - 25.8)
  • Uke 42 (16.10 - 20.10)
  • Uke 49 (04.12 - 08.12)
  • Uke 6 (05.02 - 09.02)
  • Uke 17 (23.04 - 27.04)
  • Uke 25 (18.06 - 22.06)

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene.

Det er krav om kollegalæring, det vil si at studentene må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen der de jobber. Det blir lagt til rette for dette i studiet.

Arbeidskrav/vurdering/eksamen
Studiet inkluderer ukentlige obligatoriske innleveringer, prosjektoppgave i didaktikk og skriftlige eksamener.

Eksamen: Skriftlige eksamener i hvert av matematikkemnene i begge modulene. Skriftlig eksamen i matematikkdidaktikk i modul 2. Samlet vurdering av hver modul med bokstavkarakter A – F.

Opptakskrav – utover godkjent lærerutdanning
Full fordypning i matematikk fra videregående skole (R2, 3MX, 3MN eller tilsvarende).

Kontakt:
For informasjon om faglig innhold, undervisning mm, ta kontakt med Martin Seland Ansnes.
For informasjon om organisering, frikjøp mm., ta kontakt med Iren Abrahamsen.

Merk!
Studiet er under omlegging, og innholdet i matematikk 1 og matematikk 2 er derfor noe overlappende. For dem som velger å gå videre, består Matematikk 2 fra og med studieåret 2018/2019 av følgende moduler:

  • Modul 1 (høst): Statistikk og sannsynlighetsregning, samt geometri.
  • Modul 2 (vår): Man velger enten kurset «kompleks analyse og transformasjonsmetoder» eller kurset «anvendt lineær algebra». Matematisk logikk og matematikkdidaktisk prosjekt kommer i tillegg.
Published 22. januar 2016 - 15:24 - Updated 11. september 2017 - 12:29