Videreutdanning for lærere:
Matematikk 1 for 8. - 13. trinn

Studiet retter seg mot lærere som ønsker faglig fordypning og trygghet til å undervise alle matematikkemner fra 8. trinn på ungdomsskolen til R2 på videregående. Kurset dekker kalkulus med programmering, matematisk logikk, samt sannsynlighet og statistikk, i tillegg til matematikkdidaktikk. Studiet vil bestå av tre samlinger per semester på NMBU i Ås. Du får nettbasert oppfølging mellom samlingene.

Oppstartsdato

26. august 2024

Studiepoeng

30

To moduler à 15 poeng

Pris

Dekkes av Udir

Regnestykke

Hvem er kurset for?

Studiet retter seg mot lærere som ønsker faglig fordypning og trygghet til å undervise alle matematikkemner fra 8. trinn på ungdomsskolen til R2 på videregående.

Kursets innhold

Videreutdanningen i matematikk har som mål å gi lærere en solid faglig bakgrunn og trygghet i matematikk og matematikkdidaktikk. Studiet er bygd opp av matematikkemner som både gir deg breddekompetanse for å dekke alle temaer fra læreplanene i norsk skole, og en faglig fordypning innenfor enkelte fagområder.

Kurset dekker kalkulus med programmering, matematisk logikk, samt sannsynlighet og statistikk, i tillegg til matematikkdidaktikk. Studiet vil bestå av tre samlinger per semester på NMBU, Ås. Du får nettbasert oppfølging mellom samlingene.

Studiet er delt opp i to moduler à 15 studiepoeng. Modul 1 (emnet VU-PPMD110) går i høstsemesteret, mens modul 2 (emnet VU-PPMD130) går i vårsemesteret. Vi anbefaler at du tar begge modulene.

Modul 1 - Innhold

Kalkulus: Elementære funksjoner (lineære og kvadratiske funksjoner, polynom, rasjonale funksjoner, trigonometriske funksjoner, eksponential- og logaritmefunksjoner) og inverse funksjoner, parametrisering av kurver. Beregning av areal og buelengde. Grenser og kontinuitet, derivasjon, anvendelser av den deriverte, funksjonsdrøfting, linearisering, optimering. Riemannintegralet og grunnleggende integrasjonsteknikker. Anvendelser av det bestemte integralet. Multiple integraler. Grunnleggende flervariabel kalkulus. Rekker og rekkeutvikling. Vektorer i planet og i rommet. Numeriske algoritmer for bestemmelse av nullpunkter, numerisk integrasjon. Innføring i grunnleggende programmering i Python, inkludert if-setninger, løkker, funksjoner samt utvalgte anvendelser av programmering i matematikk.

Matematikkdidaktikk: Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring, med utgangspunkt i læreplaner, kompetansemål og matematikkdidaktiske prinsipper. Gjennomgang og utforskning av matematikkfagets varierte tenke- og arbeidsmåter, med fokus på matematisk resonnering, problemløsing, forståelse og kompetanseutvikling, samt elevmedvirkning knyttet til undervisning og vurdering. Grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget. Anvendelse av IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i matematikk. Tilpasset opplæring vil være integrert i det matematiske og matematikkdidaktiske innholdet i emnet.

Modul 2 - Innhold

Matematisk logikk: Utsagnslogikk, mengdelære, boolsk algebra, relasjoner og funksjoner, førsteordens språk, og matematisk bevisføring.

Sannsynlighet og statistikk: Sannsynlighet og sannsynlighetsregning, kombinatorikk, modellering med sannsynlighet, sannsynlighetsfordelinger, fordelingsfunksjoner, statistikk, konfidensintervaller, hypotesetesting, og lineær regresjon. Grunnleggende programmering relatert til faginnholdet.

Matematikkdidaktikk: Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring, med utgangspunkt i læreplaner, kompetansemål og matematikkdidaktiske prinsipper og teorier. Pedagogisk bruk av IKT og digitale verktøy i planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring.

  Organisering

  Studiet er nett- og samlingsbasert, og studentene vil kunne følge nettforelesninger og få nettbasert individuell oppfølging. I tillegg er det 3 ukesamlinger à 5 dager per semester på NMBUs campus i Ås. Egne veiledere med matematikkfaglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veiledere vil gi støtte i det faglige og didaktiske arbeidet og legge til rette for kontinuerlig faglige og didaktiske diskusjoner. Egenstudier kommer i tillegg.

  Samlinger

  For studieåret 2024/2025 vil samlingene være:

  • Uke 35 (26. - 30. august)
  • Uke 43 (21. - 25. oktober)
  • Uke 50 (9. - 13. desember)
  • Uke 3 (13. - 17. januar)
  • Uke 11 (10. - 14. mars)
  • Uke 24: (10. - 13. juni (tirsdag-fredag))

  Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene til hver modul.

  Nettøvinger mellom samlingene

  Mellom samlingsukene vil det være ukentlige nettøvinger tirsdager 09:00-12:00 og torsdager 12:00-15:00 der studentene kan stille spørsmål til lærer. Det er ikke krav om oppmøte på nettøvingene, men vi anbefaler at du forsøker å tilrettelegge timeplanen din slik at du har mulighet til å delta på minst en av nettøvingene.

  Eksamen, vurdering og arbeidskrav

  Studiet inkluderer jevnlige obligatoriske innleveringer i matematikk og matematikkdidaktikk, semesteroppgave i matematikkdidaktikk og skriftlige eksamener.

  Det er krav om erfaringsdeling, det vil si at studentene må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet / det fagdidaktiske innholdet til lærerkollegaer ved skolen der de jobber. Det blir lagt til rette for dette i studiet. Det vil også gjennomføres et arbeidskrav relatert til pedagogisk bruk av IKT.

  Eksamen: Skriftlige eksamener i hvert av matematikkemnene i begge modulene. Semesteroppgave i matematikkdidaktikk i vårsemesteret. Samlet vurdering av hver modul med bokstavkarakter A – F.

  Slik søker du

  Søknad gjennom ordningen Kompetanse for Kvalitet

  Dette studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK) som er et videreutdanningsprogram for lærere i regi av Utdanningsdirektoratet. Du kan få støtte for å følge dette studiet. For mer informasjon, eller for å søke, gå til nettsiden til Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen er 1. mars.

  Lokalt opptak

  Hvis du ikke er ansatt som lærer eller ikke ble prioritert, kan du fortsatt søke lokalt opptak. Det er ingen kursavgift for lokalt opptak. For å bli tatt opp på lokalt opptak må du tilfredsstille opptakskravene, og det må være ledige plasser på studiet etter ordinært opptak. Studenter som blir tatt opp ved lokalt opptak følger studiet på lik linje med studenter som fikk opptak tildelt gjennom Udir. Studenter tatt opp ved lokalt opptak vil ikke få noen form for støtte (vikar- eller stipendordning) fra Udir. For noen vil det være mulig å få stipend eller lån fra Lånekassen for å gjennomføre studiet. For å søke lokalt opptak kan du sende en e-post til joakim.skogholt@nmbu.no. Om det er ledige plasser etter ordinært opptak vil søkere på venteliste bli tildelt plass etter kronologisk plassering på venteliste.

  Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning.
  • Matematikk R1, 2MX, 2MN fra videregående skole, eller tilsvarende.
  • For opptak til vårmodulen kreves det i tillegg at man har tatt høstmodulen (VU-PPMD110) eller tilsvarende.

  Kontaktpersoner:

  For informasjon om det faglige innholdet i studiet, undervisning, søknad, opptak, støtte, og andre spørsmål kontakt