Kalender for seminarrekke i bærekraft

Kommende arrangementer

Tema: Miljøplanlegging for en bærekraftig framtid

Når: torsdag 9. juni 2022 kl. 15.00–16.00.

Hvem: Førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU

Hva: Naturområder er under press, og naturmangfoldet er truet. Klimaendringer gir villere og våtere vær, og urbanisering medfører håndtering av store mengder overvann på stadig mer kompakte flater. Hvordan skal vi takle disse utfordringene, samtidig som vi legger til rette for god folkehelse? 

Planlegging for bærekraftig arealbruk er et viktig verktøy i møtet med vår tids store utfordringer. For å få til dette på en god måte, må vi forstå hvordan beslutninger fattes, hvem som tar dem, hva slags kunnskap de baseres på og hvilke konsekvenser det å gjennomføre dem kan få. 

Hvor: Microsoft Teams. Lenke sendes ut via Outlook etter påmelding i nettskjema. (Påmeldingen stanses 30 minutter før seminaret starter.)

Påmelding: https://nettskjema.no/a/258144

 

Tidligere arrangementer

Tema: Vindkraft og hubro

Når: torsdag 12. mai 2022 kl. 15-16.

Hvem: Universitetslektor Ronny Steen fra Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU

Hva: Steen er ekspert på rovfugl, og han vil forelese om hvordan vindkraft påvirker hubroen. 

Hvor: Microsoft Teams. Lenke sendes ut via Outlook etter påmelding i nettskjema. (Påmeldingen stanses 30 minutter før seminaret starter.)

 

Tema: Mysteriet jordkarbon

Når: 17. mars 2022 kl. 15-16.

Hvem: Professor Line Nybakken fra Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Hva: Mysteriet jordkarbon handler om hva dette karbonet som lagres i skogsjord er, hvorfor det skaper så mye debatt, og hvorfor/hvordan det påvirkes av skogbruk.

 

Tema: Entreprenørskap og bærekraftige forretningsmodeller

Når: 08. februar 2022.

Hvem: Universitetslektor Nils Sanne, NMBU

Hva: Entreprenørskap har fått en større plass i skolen i de siste årene, og spesielt i naturbruksskolene med de nye læreplanene. I dette seminaret vil vi se nærmere på hva en bærekraftig forretningsmodell er og hvordan en kan grupperer ulike mekanismer og løsninger inn i 8 arketyper som kan bidra til å etablere en bærekraftig forretningsmodell. I tillegg vil vi ta en nærmere titt på nettsiden https://www.ser-vi-etter.no/ der vi har laget en del pedagogisk undervisningsmateriell.r fått en større plass i skolen i de siste årene, og spesielt i naturbruksskolene med de nye læreplanene. I dette seminaret vil vi se nærmere på hva en bærekraftig forretningsmodell er og hvordan en kan grupperer ulike mekanismer og løsninger inn i 8 arketyper som kan bidra til å etablere en bærekraftig forretningsmodell. I tillegg vil vi ta en nærmere titt på nettsiden https://www.ser-vi-etter.no/ der vi har laget en del pedagogisk undervisningsmateriell.

  

Tema: Klimagasser i landbruket

Når: 13. januar 2022, kl. 15-16.

Hvem: Professor emeritus Odd Magne Harstad

Hva: Utslipp av klimagasser fra jordbruket utgjør knapt 9 prosent av de samlede nasjonale utslippene. Jordbruksnæringa har inngått en avtale med myndighetene om å redusere klimaavtrykket. Hvordan kan norsk landbruk redusere utslippene av klimagasser og likevel bruke våre naturgitte ressurser til å produsere mat? Hvordan jobber fagmiljøene med dette? Hva innebærer dette for landbruket?

  

Tema: Fortellinger om bærekraft

Når: Torsdag 11. november kl. 15-16.

Hvem: Professor Erling Holden

Hva: FNs bærekraftsmål har på nytt satt bærekraftig utvikling på den internasjonale dagsorden. Men hva er ideen som målene hviler på? Hvilke verktøy har vi for å omsette målene til handling?

  

Tema: Bærekraftig økonomi

Når: Torsdag 21. oktober 2021 kl. 15.00-16.00

Hvem: Knut Einar Rosendahl https://www.nmbu.no/ans/knut.einar.rosendahl  

Hva: Denne dagen vil samfunnsøkonom Knut Einar Rosendahl fortelle om bærekraftig økonomi. Nylig har han vært med å skrevet denne kronikken: Rystad Energy undervurderer utslippseffekten av oljekutt (aftenposten.no)

 

Tema: Bærekraftig husdyrproduksjon

Når: Onsdag 1. september 2021 kl. 15.00-16.00

Hvem: Hanne Fjerdingby Olsen https://www.nmbu.no/ans/hanne.fjerdingby

Hva: For å forstå hvilken rolle husdyr har i bærekraftig matproduksjon, må vi også forstå den helhetlige betydningen av begrepet bærekraft og hvordan ressursgrunnlaget vårt spiller inn for mattrygghet og selvforsyning.

 

Tema: Urbant landbruk

Når: 10. juni 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Trine Hvoslef-Eide, leder for Nasjonalt senter for Urbant Landbruk

Hva: Urbant landbruk er et tema som flere lærere har etterspurt. En lærer har også reist paradokset om at flere unge er interessert i plantebaserte dietter, men færre elever søker seg til plantefag på naturbruksskolene. Kan en større vektlegging av urbant landbruk være en del av løsninga? Vær med å diskutere dette på seminaret! 

 

Tema: Birøkt på skoler

Når: 6. mai 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Bjørn Dahle

Hva: Birøkt gir mange muligheter i undervisningssammenheng. Birøkt kan for eksempel brukes til å produsere ulike produkter, brukes til å innhente data og til å lære om folkehelse og livsmestring. Samtidig krever birøkt en del stell og kunnskap. Det er ikke en enkel drift og må også driftes ila. sommerferien. Birøkt kan drives både mer eller mindre bærekraftig. Å se birøkt i sammenheng med andre ville insekter, samt insekts-vennlige-planter kan bidra til forståelse rundt økologiske sammenhenger.   

 

Tema: Én helse: Helse for mennesker, dyr og miljø.

Når: 15. april 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Yngvild Wasteson

Hva: Én helse-begrepet, som ble introdusert på begynnelsen av 2000-tallet, er en erkjennelse av en gjensidig avhengighet mellom folkehelsehelse, dyrehelse og miljøhelse. Mange infeksjonssykdommer kan smitte mellom dyr og mennesker, og mikrobene som forårsaker disse sykdommene kan også overleve i mat, jord og vann. Derfor må også arbeidet for å forebygge og bekjempe infeksjonssykdommer skje i tett samarbeid mellom fagfolk fra flere ulike miljøer, og disse må også dele kompetanse på tvers av tidligere relativt atskilte sektorer. Les mer her.

 

Tema: Sosialt bærekraftige nærmiljøer

Når: 25. mars 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Emma Charlott Andersson Nordbø

Hva: Utvikling av byer, lokalsamfunn og nærmiljøer som er inkluderende, trygge og bærekraftige er beskrevet som et av FNs bærekraftsmål. Kart og GIS kan blant annet benyttes for å undersøke hvordan tilgang til, og kvaliteter ved grøntområder og møteplasser påvirker folkehelsen. I tillegg kan kartbasert metodikk benyttes for å involvere innbyggere (inkludert elever) i plan- og utviklingsprosesser.   

 

Tema: RAS-anlegg 

Når: 4. mars 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Håkon Hoel Olsen

Hva: RAS-anlegg (resirkulering av vann i fiske-oppdrett) er sentralt når fiskeoppdrett skal flyttes opp på land. RAS-anlegg gir flere fortrinn, men har også noen potensielle fallgruver etter anvendelse av disse anleggene. Økt produksjon, samt økt intensitet av produksjon, setter krav til riktig bruk og gjenbruk av ressurser i hele produksjonskjeden. 

Relatert innhold
Digitalt seminar: Urbant landbruk

Digitalt seminar: Urbant landbruk

10. juni er det duket for ett nytt arrangement i seminarrekka om bærekraft. Denne gangen er temaet urbant landbruk. Les mer om arrangementet og påmelding her.

Seminarrekke om bærekraft

Seminarrekke om bærekraft

Er du lærer og interessert i naturbruk og bærekraft? Velkommen til ei seminarrekke om bærekraft for naturbruksskoler og skoler tilknyttet Universitetsskoleprosjektet på NMBU.

Published 6. juni 2021 - 20:49 - Updated 18. mai 2022 - 17:41