Kaj-Andreas Hanevik: ivaretar naturmangfoldet

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg har siden endte studier ved NMBU jobbet som naturforvalter i COWI, et stort konsulentfirma som driver med det meste innen rådgivende ingeniørfag.

Kaj-Andreas Hanevik, master i naturforvaltning

Foto
Privat

Min jobb går ut på å ivareta naturmangfoldet i ulike prosjekter. Dette innebærer blant annet å kartlegge arter og naturtyper i forbindelse med utbyggingsprosjekter, eller gjennom rene kartleggingsoppdrag. Jeg jobber spesielt med planter og naturtyper, samt ulike metoder for å beskrive og verdisette naturen vår. Videre er en vanlig arbeidsoppgave å vurdere påvirkningen et prosjekt kan ha på naturmangfoldet.

Arbeidsdagen min er variert, med mye feltarbeid i sommerhalvåret. Akkurat nå jobber jeg på prosjekter som Fornebubanen (T-bane), kartlegging av naturtyper for Miljødirektoratet m.m.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

NMBU har yrkesrettet utdanning med fin balanse mellom teoretiske og praktiske fag. Jeg var også dratt mot det gode studentmiljøet NMBU er kjent for.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

I tillegg til et solid teoretisk grunnlag har jeg hatt stor nytte av alle de praktisk rettede fagene i studieløpet. Jeg tok mange fag som inkluderte feltkurs og feltarbeid, hvor vi fikk lære om naturen ved faktisk å være ute. Dette la grunnlaget for en videre interesse av å jobbe med kartlegging. Det var blant annet svært nyttig å få en god innføring i artskunnskap i flere artsgrupper, for så å kunne fortsette denne interessen på egenhånd.

Kaj-Andreas i felt.

Foto
Daniel Skoog

Har du noen råd til kommende studenter?

Artskunnskap og kompetanse på kartlegging av naturtyper er ettertraktet. Videre er juss (miljørett, plan- og bygningsrett) veldig nyttig om man skal jobbe innen forvaltningen i Norge, både i private og offentlige jobber. I tillegg er GIS-kompetanse etterspurt i mange jobber.

Published 15. januar 2020 - 13:17 - Updated 20. januar 2020 - 9:19