Eli Myrseth - nasjonalparkforvalter

Eli C. Myrseth

Foto
Privat

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber som nasjonalparkforvalter for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Sylan landskapsvernområde og Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vi er to nasjonalparkforvaltere som har to styrer for disse områdene. Det er, som kjent, lokal forvaltning av store verneområder, og nasjonalparkstyrene består av representanter fra kommunene, fylkeskommunen, Sametinget og grunneiere.

Arbeidsdagen er interessant og variert. Jeg holder nå på å lage besøksforvaltningsplan for det ene verneområdet, og forvaltningsplanen for nasjonalparken skal rulleres i 2020. Vi arrangerer møter, foredrag og befaringer for styret. Det er saksbehandling av søknader om motorisert ferdsel, byggesaker vedr. hytter og setervoller og aktiviteter av forskjellig art i verneområdenene. Vi behandler kurante saker selv etter lovverket, men spesielle saker skal behandles i styret. Vi innkaller til styremøter, og ordner alt rundt møtene. Det skal skrives høringsuttalelser, og det er befaringer i forbindelse med søknader og høringer. Det er også befaringer av skjøtselsområder og i forbindelse med ulike kartlegginger.

Det er en del reising og annen møtevirksomhet. Forrige uke var jeg i Karasjok i møte med Sametinget, og uken før var jeg i Oslo på kurs. Denne uken har nasjonalparkforvalterne hatt samling. Jeg har også prosjekter ved siden av disse faste postene. I sommer hadde jeg «en offentlig anskaffelse» i form av et steinsetting av en sti. Vi hadde et sherpa- lag fra «Stibyggjaren» og helikopter i arbeid.

Neste prosjekt blir å se på skjøtselsplaner for de mange setervollene i verneområdene. Vi har også i disse dager gjort en avtale (tjenestekjøp) om kartlegging av samiske kulturminner i verneområdenene.

I forbindelse med besøksforvaltningsstrategien har vi hatt flere dialogmøter, som nå danner grunnlaget for skrivingen. Det er aktiv reindrift i disse områdene, og det krever mye informasjon til brukerne- er et av poengene som skal med i planen.

Eli Myrseth, master i naturbasert reiseliv

Foto
Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg har tidligere ønsket å ta naturforvaltning på Ås. Jeg har studert biologi og utmarksforvaltning på bachelornivå tidligere, og hadde mest lyst til å ta master i naturforvaltning nå. Men da jeg så at det fantes Naturbasert reiseliv, ble det mer interessant. Men jeg puttet inn alle de obligatoriske fagene i naturforvaltning (mangler 5 stp) inn i denne masteren, og synes selv det ble «to for en».

Jeg studerte i denne omgang som godt voksen, og ved siden av full jobb. Jeg så at det var et godt studentmiljø, men tok liten del i det pga av min bo- og jobbsituasjon. Jeg bygget masteren fag for fag, og brukte forholdsvis lang tid.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Jeg hadde utmarksforvaltning, biologi, PPU m.m. fra før. Min master i naturbasert reiseliv inneholder både naturforvaltning og litt husdyrfag- i tillegg til de obligatoriske reiselivsfagene. Har fått en allsidig utdannelse, og kan velge flere yrker. Jeg var rådgiver innen næringsutvikling hos Fylkesmannens landbruksavdeling i nesten 2 år, før jeg fant ut at jeg ville prøve meg på jobb som nasjonalparkforvalter. Det at verneområdene for tiden jobber med besøksforvaltning, gjør nok at denne masteren er relevant for jobben. Jeg kjenner til andre forvaltere som har Master i naturforvaltning, og som har fylt på med reiselivsfag. Da blir fagsammensetningene våre veldig like.

Har du noen råd til kommende studenter?

Ikke så lurt å studere når man er i full jobb og bor langt unna campus. Det går, men vil sannsynligvis vise seg på resultatene. Vær til stede på skolen og i miljøet. 

Published 26. januar 2020 - 22:53 - Updated 30. januar 2020 - 10:52