Geir H. Sund Sæther - kartlegger og vurderer forurensning

Norges største eiendomsforvalter

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter med ca. 1300 ansatte fordelt over hele landet. Forsvarsbygg er eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvarssektoren.

Forsvarsbygg Futura er ett av åtte forretningsområder i Forsvarsbygg. Jeg arbeider i miljøavdelingen i faggruppe grunn- og vannforurensning også kjent som "Gruva" i Forsvarsbygg futura. I min jobb arbeider jeg med forurensning tilknyttet Forsvarssektorens arealer, både historiske og operative.

Dette er i forhold til overvåking av vannkjemi i innsjøer, bekker og elver i/eller som har avrenning fra militære skyte- og øvingsfelt.

En av oppgavene mine kan være å kartlegge en tidligere skytebane med tanke på spredning av forurensing (spormetaller) fra prosjektiler spredd på skytebaner gjennom flere tiår. I hovedsak gjelder dette for elementene bly, kobber, sink og antimon.

Etter kartleggingen av forurensingen (organiske eller uorganiske) blir forurensningen vurdert gjennom en risikoanalyse. I risikoanalysen skal forurensning kategoriseres i forhold til human helse, spredning via vannveier og effekter på økosystemet med mer.

Graden av forurensningen blir vurdert opp mot den gjeldende eller fremtidige arealbruken til området, og eventuelle tiltak for opprydning av de forurensede massene blir anbefalt. Rapporten vurderes deretter av de ansvarlige miljøvernmyndigheter før eventuell igangsettelse av tiltaksplanen. Slike oppdrag gjøres ofte i forbindelse med tilbakeføring/salg av forsvarseiendom der det er mistanke om forurensning.

I mitt arbeid er jeg også en del ute i felt for å ta jordprøver eller vannprøver (jeg anslår dette til ca. 6 uker per år). Dette kan være i sammenheng med Forsknings og utviklingsprosjekter der vi ser på nye metoder som hindrer metallutlekking fra skytebaner eller enkelt oppdrag fra andre forretningsområder i Forsvarsbygg.

På kontoret i Oslo planlegges og kvalitetssikres feltarbeidet, før det skrives en statusrapport med videre anbefalinger til oppdragsgiverne.

Geir Henrik Sund Sæther

 

 - Hvor relevant var utdannelsen ved NMBU?

Utdannelsen min startet først med grunnleggende kjemi, geologi og økologi (samt matte og fysikk). I det siste året på Bachelorprogrammet blir den grunnleggende kunnskapen benyttet i kurset MINA200. Kurset legger særlig vekt på "Caser" i forhold til hvordan forurensning tilføres naturen (tungmetaller, pesticider osv.). Dette er etter min mening et av flere kurs som gir en smakebit på de ulike studieretningene i masterprogrammet til studieprogrammet Miljø og naturressurser. 

Jeg opplever at alle studieretningene gir gode muligheter for relevante ansettelser, enten i offentlig eller privat sektor. Her er det engasjementet som bør avgjøre fordypningsemnet til den enkelte studenten.

Selv var jeg heldig å fikk et engasjement i miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Hedmark rett før uteksamineringen ved NMBU. I min første jobb så fikk jeg lov til å være med og arbeide med akutte forurensningsepisoder i Hedmark (enkelte av episodene hadde likhets trekk med enkelte av casene i MINA200). I tillegg arbeidet jeg med saksbehandling, tilsyn og kontroll etter Forurensningsloven.

Eksempler på dette var aksjoner i forhold til utslippstillatelser i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet.

Jeg jobbet også i en periode som saksbehandler i Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Der arbeidet jeg i Utviklingsavdelingen i tjenesteseksjonen der jeg var med på å etablere gangbaserte kildesorteringsløsninger for grovavfall i Oslo sentrum (minigjenbruksstasjoner). I tillegg arbeidet jeg med mindre offentlige anskaffelser. God kommunikasjon mellom medarbeidere med ulik fagbakgrunn var en nødvendighet for å kunne nå frem til et felles mål.

I min nåværende jobb i Forsvarsbygg Futura er masteroppgaven min  "Akkumulering av spormetaller og svovel i innsjøsedimenter med ulike tilførsler av organisk materiale – en undersøkelse av 5 innsjøer i Oslo Østmark" relevant  for mine nåværende arbeidsoppgaver.

En utdannelse innen studieprogrammet Miljø og naturressurser (MINA) gir deg en solid og bred utdannelse, en utdannelse som gir verktøy for å kunne løse oppgaver innen miljøutfordringer i offentlig forvaltning.

 - Hvorfor valgte du NMBU som studiested?

Jeg valgte å studere på NMBU fordi utdannelsen virket meget tiltrekkende på meg. På videregående var mitt favorittfag naturfag og biologi.  Jeg er glad i naturen og ville arbeide med å sikre naturområder for framtiden, samt være med på å løse utfordringer knyttet til tidligere forurensinger, og hvordan arbeide for å forhindre fremtidig utslipp.

 - Hvilke råd har du til kommende studenter?

Flytt til Ås og engasjer deg i studentmiljøet. Bli med i linjeforeningen på instituttet eller andre lag og foreninger tilknyttet studiestedet og få deg venner og senere et arbeidsnettverk for livet.

Selv har jeg hatt meget god nytte i arbeidslivet av å ha jobbet i team med andre studenter og studentsamskipnaden i Ås gjennom å være engasjert i studentdemokratiet (studentstyret og som klassetillitsvalgt på instituttet).

Til slutt vil jeg si; engasjer deg og ta være på tradisjonene rundt studiemiljøet på Ås, nyt studietiden og kos deg på veien mens du tar en av Norges (to) beste utdannelser innen miljøforvaltning.

Lykke til med studiene, så sees vi snart i arbeidslivet!

 

Med vennlig hilsen Geir Henrik Sund Sæther

Published 6. desember 2016 - 21:48 - Updated 6. desember 2016 - 22:02