Stipend til de beste skogfagsstudentene

– Vi bør hogge mer tømmer, vi bør bygge opp mer skog og vi bør få til større industriell videreforedling i Norge. Derfor trenger det norske skogbruket folk som dere, sa Sandra Borch under mandagens prisutdeling til skogfagstudentene.

Hun delte ut fem ulike priser på til sammen 225 000 kroner. Prisene er et spleiselag mellom ulike skogeierorganisasjoner i Norge.

– På veien inn i det grønne skiftet må vi øke rekrutteringen til skogutdanningene og næringen i mange år framover, og denne oppmerksomheten fra statsråden er et viktig bidrag, sier daglig leder i Velg Skog, Kristin Slyngstad.

Belønner de tre beste

Masterstipendet er på 50 000 kroner og gis til de tre beste studentene. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. En av forutsetningene for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid.

Masterstudentene Gudmund Botnevik, Celina Mathiesen og Julius Wold fikk hver kr 50 000,- for de tre beste karakterene blant de som gikk ut fra skogfagsstudiet ved NMBU i 2022. 

Johan Stubsjøen Storås mottok kr 50 000,- for den beste masteroppgaven. Magnus Rohde Moslet fikk pris for beste bacheloroppgave. 

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sammen med skogfagskandidat Johan Stubsjøen Storås som fikk pris for beste masteroppgave.
Foto
Ingeborg Anker-Rasch / Norges Skogeierforbund

Beste masteroppgave om skogkartlegging

Hvert år får forfatteren av den beste masteroppgaven et stipend. Oppgavene er vurdert av et utvalg bestående av representanter fra næringen, forvaltningen og NMBU. Kriteriene som er lagt til grunn er tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling. 

Vinneren, Johan Storås, sin masteroppgave handlet om takstdata og hadde tittelen "Effekten av prøvetreutvalg og beregningsmetoder på nøyaktighet og presisjon til volum, middelhøyde og overhøyde på prøveflatenivå". For å drive god skogforvaltning kreves presise takstdata. Skogbruksplantakster blir i dag basert på den arealbaserte metoden som kombinerer fjernmålte data og feltdata for å lage prediksjonsmodeller for skogen.

Storås har undersøkt hvordan ulike strategier for prøvetreutvalg, antall prøvetrær og beregningsmetoder påvirker nøyaktighet og presisjon til estimater av volum, middelhøyde og overhøyde på prøveflatenivå. Oppgaven er basert på et stort datamateriale fra Etnedal og Hurdal. Resultatene viste at prøvetreutvalg med relaskop ga de mest presise og nøyaktige prediksjonene, og at tilfeldige og systematiske feil ble påvirket av antall prøvetrær og beregningsmetode.

Komitéen skriver følgende: 

"Oppgaven er relevant fordi den bidrar med kunnskap om hvordan man på en effektiv måte kan fremskaffe feltdata som er nødvendig for skogbruksplantakster. Feltdata er ressurskrevende å registrere, og kunnskap om hvordan dette best kan gjennomføres er viktig for å redusere kostnadene til skogplantaksering. Storås’ oppgave bidrar til dette, og resultatene kan brukes til å vurdere ulike feltprosedyrer, beregningsmetoder og strategier i feltarbeidet.

Det mest nyskapende i arbeidet til Storås er posisjoneringen av trærne og hvordan han har utnyttet det til å fremskaffe et stort datamateriale hvor han har simulert et stort antall prøveflater. Resultatene er basert på omfattende databehandling, og Storås har presentert arbeidet på en presis og effektiv måte. Han har fått fram tydelige forskjeller mellom de ulike strategiene, og han gir en kvalifisert vurdering av resultatene.

Storås formidler stoffet på en god måte. Han har gitt en god bakgrunn for arbeidet sitt, redegjort  tydelig for mulige feilkilder og begrensninger knyttet til resultatene, og han har presentert arbeidet og resultatene på en effektiv og forståelig måte."

Oppgaven kan lastes ned i sin helhet her. 

 

Published 29. november 2022 - 11:56 - Updated 29. november 2022 - 15:05