Gratis webinar: Restaurering av fiskens leveområder

Årets seminartema er: «Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement». Foredragsholdere fra blant annet NMBU, Norsk institutt for naturforskning, Sverige, Norges Jeger- og Fiskerforbund, og Miljødirektoratet. 

Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering og tar opp flere relevante spørsmål: Hva betyr restaurering i et økologisk perspektiv? Hvilke restaureringstiltak anvendes i ulike situasjoner, vannforekomster, miljøtilstander eller for arter og livsstadier? Hvordan og hvorfor fungerer noen tiltak bedre enn andre over tid? Hvorfor er ikke kunnskap nok til å få til handling og vellykkede restaureringsprosjekter?

Dato: 5. mars, 2021

Kl: 09.00-16.00

 

Program

Webinarleder: Stian Stensland, førsteamanuensis, NMBU

09.05

Velkommen og start på seminaret

Rektor Sjur Baardsen, NMBU

Del I: Naturrestaurering og politiske signaler

09.10 Hvorfor restaurering av fiskens leveområder? Thrond Haugen, professor, NMBU
09.30 Vassdragsrestaurering i Norge fram mot 2030. Andreas Lium, Miljødirektoratet
09.50  LIFE-projekten Rivers och Ecostreams: Vad kan vi lära av Sveriges stora satsning på restaurering av vattendrag? Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jamtland 
10.10 Sjøørretriket, et krafttak for naturrestaurring i Oslofjorden.  Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 
10.30  Spørsmål   
10.40  PAUSE   

Del II: Laksefisk   

10.50 

Vassdragsrestaurering, habitattiltak, miljødesign, fiskepassasjer, naturbasert klimatilpasning – hvor, når og hvordan? 

Ulrich Pulg, NORCE 

11.10

Er regulerte elver «lost-cases» for fisk?

Jon Museth, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

11.30 Spørsmål  
11.45 LUNSJ  
12.30 Effekter av restaureringstiltak. Eksempler fra NMBU-masterstudentprosjekter.
i) Case Bognelva, Alta
ii) Case sjøøretbekker i Verdal
Maren Solvang Strand, NMBU-student
Emilie Pedersen, NMBU-student

Del III: De ”glemte” arter og livsmiljøer

12.55 Free fish migration as a key factor for restoring auqtic ecosystems. The role of fishways and downstream solutions. Ana Silva, NINA
13.15 Erfaringer med restaurering av marine kysthabitater i Norge: Effekter på fiskesamfunn.  Hartvig C. Christie, NIVA 
13.35 More than just making fish” – a brief exploration of the social side of voluntary conservation efforts. Hannah Harrison, postdoktor, Guelph University, Kanada. (Tidligere PhD student ved NMBU)

13.55

Spørsmål  
14.00 PAUSE  

Del IV: Kompetanse og forvaltningspraksis

14.10

Arbeidet med gjeddefabrikker i Sverige».

Olof Engstedt, Sportsfiskarna - Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

14.30

Forvaltning og restaurering av kantvegetasjon - praksis, lover og aktører.

Vilde Mürer, miljørådgiver, Norconsult
(tidl. masterstudent NMBU)

14.50 Hvordan kan landbruket være med på å redde sjøørretbekkene? Anders Mona, Fylkesagronom, Statsforvalteren Trøndelag 
15.10 Planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak. – Stanger man hodet i byråkratiet? Torstein Rognes, Gaula Fiskeforvaltning
15.30 15 år med undervisning i naturrestaurering ved NMBU: Hva har vi lært og hva trengs for morgendagens utdanning? Jonathan Colman, førsteamanuensis, NMBU
15.45 Spørsmål, kommentarer og avslutning  
16.00 SLUTT  
Published 16. januar 2021 - 17:33 - Updated 16. mars 2021 - 23:35