Sjekk hvor mye skog det er der du bor

Nær 40% av Norges landareal er skogdekt. For å kunne forvalte denne ressursen på en forsvarlig måte må det detaljert kartlegging til. NMBU har forsket på dette fagfeltet i flere tiår, og som en del av et prosjekt for Miljødirektoratet har forskere laget dette kartet: http://arcg.is/yaCu9

Link til kart over skogressurser i Oslo og Akershus.

Foto
Hans Ole Ørka

Kartet viser volum og biomasse av skogen i Oslo og Akershus, og her kan alle interesserte se tilgjengelige skogressurser på nært hold. Hver celle er på 250 kvadratmeter.

Laserskanning og takseringsdata
– Kartet kan brukes til å identifisere områder med særlig høye verdier av volum og biomasse, sier en av forskerne på prosjektet, professor Terje Gobakken.
Det er fritt tilgjengelig for alle. Beregningene som danner grunnlaget er utført ved hjelp av data fra flybåren laserskanning og Landsskogtakseringens data.

Effektiv og nøyaktig
Laserskanning er en meget effektiv og nøyaktig metode. Den måler avstand fra flyet ned til bakken og omfanget av trærne. Den gir en detaljert tredimensjonal beskrivelse av strukturen i en skog, alt fra det enkelte tre, skogbestanden, eiendommer, hele skogøkosystemer og til nasjonal og global skala. Metoden har mange bruksområder i samfunnet.

Kartlegging, forvaltning og karbon
– Et viktig bruksområde er forvaltning av skogressursene. For kunne planlegge hvordan vi skal drive skogen, må vi vite hva vi har og da må ressursene kartlegges, sier forsker Hans Ole Ørka, leder for prosjektet.
Denne typen kartleggingsverktøy gir nøyaktige estimater av skogers karbonlagre, og kan derfor brukes som del av regionale, nasjonale og globale overvåkingsprogram. Teknologien kan også benyttes til å identifisere naturområder med særskilte miljøverdier.

 

Relatert innhold

Kartlegging av naturskog gjennom bruk av fjernmåling

1. januar 2017 til 31. desember 2018

40% av Norge er dekket av skog. Det er en naturtype med stor variasjon i struktur og livsmiljø, og med et stort mangfold av arter. NMBU har utviklet...

Published 15. mai 2018 - 9:10 - Updated 15. mai 2018 - 9:30